2013 27/09

Заява № 16 Міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі

Зьдзяйсьняючы дзейнасьць па даручэньні Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі (КМК), які аб’ядноўвае прадстаўнікоў нацыянальных і міжнародных няўрадавых арганізацыяў прасторы АБСЭ,

праводзячы маніторынг агульнай сытуацыі з захаваньнем фундамэнтальных правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь,

падкрэсліваючы, што правы чалавека зьяўляюцца прадмэтам наўпростай і законнай заклапочанасьці міжнароднай грамадзянскай супольнасьці, а таксама дзяржаваў – удзельніцаў АБСЭ, якія ўзялі на сябе абавязальніцтвы сумеснага кантролю за выкананьнем стандартаў правоў чалавека і вяршэнства права,

улічваючы асаблівы міжнародна-праўны статус праваабаронцаў,

разглядаючы недапушчальным выкарыстаньне судовай сыстэмы й сыстэмы выкананьня пакараньняў як мэханізмаў палітычна матываваных рэпрэсіяў,

Міжнародная назіральная місія ды ейны Прадстаўнік па становішчы праваабаронцаў

– лічаць недапушчальным той факт, што вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, прызнаны вязьнем сумленьня, ужо больш за два гады знаходзіцца ў зьняволеньні й што працягваюць паступаць паведамленьні аб выкарыстаньні правілаў нутранага распарадку папраўчай установы ў якасьці мэханізму ціску, які прыводзіць да парушэньня правоў як самога Бяляцкага, так і ягоных сваякоў;

– падкрэсьліваюць, што за ягонае знаходжаньне ў зьняволеньні нясуць адказнасьць як улады Рэспублікі Беларусь, якія сыстэматычна парушаюць свае міжнародныя абавязальніцтвы па стварэньні спрыяльных умоваў для праваабарончае дзейнасьці, гэтак і ўсе дзяржавы-ўдзельніцы АБСЭ і дзяржавы, якія падтрымалі стварэньне мандату спэцдакладчыка ААН па сытуацыі з правамі чалавека ў Рэспубліцы Беларусь;

– у сувязі з гэтым далучаюцца да заклікаў міжнароднай грамадзкасьці ды беларускай грамадзянскай супольнасьці аб неадкладным і безумоўным вызваленьні Алеся Бяляцкага (агучаных, у тым ліку, 25 верасьня 2013 году, у дзень ягонага нараджэньня);

– падтрымліваюць ягонае вылучэньне на Нобэлеўскую прэмію міру, а таксама сумеснае вылучэньне палітвязьняў Беларусі на прэмію імя Андрэя Сахарава;

– лічаць неабходным сур’ёзны перагляд мэханізмаў міждзяржаўнага ўзаемадзеяньня праваахоўных структураў у частцы супрацоўніцтва з дзяржавамі, судовыя сыстэмы якіх залежныя ад выканаўчай улады й не адказваюць стандартам бесстароннасьці ды прыхільнасьці вяршэнства права;

– прапануюць накіраваць дадатковыя намаганьні на разьвіцьцё незалежнага грамадзкага кантролю за месцамі пазбаўленьня волі, перш за ўсё ў тых дзяржавах-удзельніцах АБСЭ, у якіх утрымліваюцца вязьні сумленьня ды палітвязьні.

25 верасня 2013 г.

Кіраўнік Місіі Андрэй Юраў
Прадстаўнік Місіі па становішчы праваабаронцаў Дзьмітры Макараў

***
Для даведкі:
Камітэт міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі – гэта кааліцыя больш чым 40 няўрадавых арганізацыяў і групаў з краінаў АБСЭ, створаная як адказ на пагаршаемую сытуацыю з правамі чалавека і становішчам праваабаронцаў пасьля 19 сьнежня 2010 году. Асноўнымі мэтамі Міжнароднага Камітэту зьяўляюцца пастаянны маніторынг і міжнародны кантроль за сытуацыяй з захаваньнем фундамэнтальных правоў чалавека і становішчам праваабаронцаў і праваабарончых арганізацыяў у Рэспубліцы Беларусь; выпрацоўка рэкамэндацыяў ворганам улады Беларусі ды міжнародным міжурадавым арганізацыям па нармалізацыі сытуацыі ў Рэспубліцы Беларусь і прывядзеньні яе ў адпаведнасьць зь міжнароднымі абавязальніцтвамі, узятымі на сябе урадам Рэспублікі Беларусь і нутранымі нормамі Рэспублікі Беларусь.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

О необходимых действиях международного сообщества в связи с делом узника совести Алеся Беляцкого

Заявление №16 Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси

Действуя по поручению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси (КМК), объединяющего представителей национальных и международных неправительственных организаций пространства ОБСЕ,

осуществляя мониторинг общей ситуации с соблюдением фундаментальных прав человека в Республике Беларусь,

подчеркивая, что права человека являются предметом прямой и законной озабоченности международного гражданского общества, а также государств-участников ОБСЕ, взявших на себя обязательства совместного контроля за соблюдением стандартов прав человека и верховенства права,

учитывая особый международно-правовой статус правозащитников,

считая недопустимым использование судебной системы и системы исполнения наказаний как механизмов политически мотивированных репрессий,

Международная наблюдательная миссия и её Представитель по положению правозащитников

– считают недопустимым тот факт, что известный беларусский правозащитник Алесь Беляцкий, признанный узником совести, уже более двух лет находится в заключении и что продолжают поступать сообщения об использовании правил внутреннего распорядка исправительного учреждения в качестве механизма давления, приводящего к нарушению прав как самого Беляцкого, так и его родственников;

– подчеркивают, что за его пребывание в заключении несут ответственность как власти Республики Беларусь, систематически нарушающие свои международные обязательства по созданию благоприятных условий для правозащитной деятельности, так и все государства-участники ОБСЕ и государства, поддержавшие создание мандата Спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Республике Беларусь;

– в связи с этим присоединяются к призывам международной общественности и беларусского гражданского общества о немедленном и безоговорочном освобождении Алеся Беляцкого (озвученным, в том числе, 25 сентября 2013 года, в день его рождения);

– поддерживают его выдвижение на Нобелевскую премию мира, а также совместное выдвижение политзаключенных Беларуси на премию имени Андрея Сахарова;

– считают необходимым серьезный пересмотр механизмов межгосударственного взаимодействия правоохранительных структур в части сотрудничества с государствами, судебные системы которых зависимы от исполнительной власти и не отвечают стандартам беспристрастности и приверженности верховенству права;

– предлагают направить дополнительные усилия на развитие независимого общественного контроля за местами лишения свободы, прежде всего в тех государствах-участниках ОБСЕ, в которых содержатся узники совести и политзаключенные.

25 сентября 2013 года

Руководитель Миссии Андрей Юров
Представитель Миссии по положению правозащитников Дмитрий Макаров

***
Для справки:
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси – это коалиция более чем 40 неправительственных организаций и групп из стран ОБСЕ, созданная как ответ на ухудшающуюся ситуацию с правами человека и положением правозащитников после 19 декабря 2010 года. Основными целями Международного Комитета являются постоянный мониторинг и международный контроль за ситуацией с соблюдением фундаментальных прав человека и положением правозащитников и правозащитных организаций в Республике Беларусь; выработка рекомендаций органам власти Беларуси и международным межправительственным организациям по нормализации ситуации в Республике Беларусь и приведению ее в соответствие с международными обязательствами, взятыми на себя правительством Республики Беларусь и внутренними нормами Республики Беларусь.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*