Не забірай жыцьцё!
2013 09/10
Аляксей Лапіцкі

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Забарона пікетаваньня ў дзень “Супраць сьмяротнага пакараньня” у Жодзіне была атрыманая заяўнікамі за 2 дні да плянуемага мерапрыемства. Толькі 08.10.2013 праваабаронца Аляксей Лапіцкі атрымаў праз Галоўпаштампт замоўную карэспандэнцыю з Жодзінскага гарвыканкаму.

У ёй паведамлялася пра адмову ўладаў разглядзець заяўку на пікетаваньне 10.10.2013 на спэцыяльна вылучанай гарвыканкамам для масавых мерапрыемстваў пляцоўцы ля гарадзкога парку, нягледзячы на тое, што яна была пададзеная ў поўнай адпаведнасьці з патрабаваньнямі дзейснага Закону Рэспублікі Беларусь “Аб масавых мерапыремствах”.

Юры Шары,
Жодзінскі выканкам

Такім чынам мясцовыя ўлады фактычна забаранілі пікетаваньне ў міжнародны дзень “Супраць сьмяротнага пакараньня”. І зрабілі гэта, як адзначаецца ў афіцыйным адказе за подпісам намесьніка старшыні Жодзінскага гарвыканкаму Юрыя Шарага, нават не разглядаючы заяўку па сутнасьці з-за адсутнасьці далучаных да яе дамоваў зь міліцыяй, мэдыкамі ды камунальнікамі.

Аднак, дадзеныя дамовы атрымаць не прадстаўляецца магчымым, што пацьвердзілі дакумэнтальныя адказы з дадзеных установаў на папярэднюю замову правядзеньня ў Жодзіне масавага мерапрыемства, якія на дадзены момант разам з заяваю праваабронцаў знаходзяцца ў судзе горада Жодзіна.

Грамадзкі актывіст адзначае, што апошнім часам зьявілася заганная практыка, калі заяўнікі ня могуць сваечасова атрымаць адказ на сваю заяўку з-за таго, што Галоўпаштампт паведамляе пра наяўнасьць такой карэспандэнцыі толькі ў самы апошні момант.

Пры гэтым дата афіцыйнага адказу, пазначаная ў ім, не парушае тэрмінаў, прадугледжаных вышэйузгаданым законам. А ўсе затрымкі з дастаўкай замоўнай карэспандэнцыі да адрасату тлумачацца тым, што паведамленьне аб быццам бы зьдзейсьненым першым паштовым апавяшчэньні не магчыма было данесьці да атрымальніка з-за ягонай, як быццам бы, адсутнасьці па адзначанай адрэсе. Але гэта, што асабліва наглядна ў дадзеным канкрэтным выпадку, выклікае дадатковыя пытаньні.

Аляксей Лапіцкі тлумачыць, што ў час, пазначаны ў карэспандэнцыі, ён заўсёды знаходзіўся дома, бо хварэў і зусім нікуды не выходзіў. А паведамленьне аб другім апавяшчэньні зьявілася ў паштовае скрыні (якая штодня спэцыяльна праглядалася не адным ім) толькі за 2 дні да заяўленай даты правядзеньня пікетаваньня, тобок 08.10.2013.

Пры ўсім гэтым само паштовае апавяшчэньне, ці дакладней паперку пра гэта, немагчыма назваць дакумэнтам. У парушэньне належнае працэдуры яно не ўтрымлівае ані подпісу адказнай асобы, ані штэмпеля прадпрыемства сувязі. Адсутнічаюць у ім таксама і іншыя патрабуемыя дэталі, зь якіх можна было б зразумець, у які час і дзень здзяйсьнялася першая спроба паштовага апавяшчэньня адрасату.

Такім чынам, альбо адказ з выканкаму з 03 да 08 знаходзіўся на пошце, альбо (прыходзіцца так думаць) дзеля іншай найвышэйшай ідэалягічнай мэтазгоднасьці, ён насамрэч быў зроблены з парушэньнем вызначаных законам тэрмінаў, але ўжо заднім чыслом перааформлены і такім чынам “легалізаваны па тэрмінах праз пошту” як сваечасовы.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Жодино: запрет пикетирования в день “Против смертной казни”

Запрет пикетирования в день “Против смертной казни” в Жодино был получен заявителями за 2 дня до планируемого мероприятия.

Только 08.10.2013 правозащитник Алексей Лапицкий получил через Главпочтамт заказную корреспонденцию из Жодинского горисполкома. В ней сообщалось об отказе властей рассмотреть заявку на пикетирование 10.10.2013 на специально выделенной горисполкомом для массовых мероприятий площадке возле городского парка, несмотря на то, что она была подана в полном соответствии с требованиями действующего Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях”.

Таким образом местные власти фактически запретили пикетирование в международный день “Против смертной казни”. И сделали это, как отмечается в официальном ответе за подписью заместителя председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарава, даже не рассматривая заявку по существу из-за отсутствия приложенных к ней соглашений с милицией, медиками и коммунальщиками. Однако, данные соглашения получить не представляется возможным, что подтвердили документальные ответы из данных учреждений на предыдущий запрос о проведении в Жодино массового мероприятия, которые на данный момент вместе с заявлением правозащитников находятся в суде города Жодино.

Общественный активист отмечает, что в последнее время появилась порочная практика, когда заявители не могут своевременно получить ответ на свою заявку из-за того, что Главпочтампт сообщает о наличии такой корреспонденции только в самый последний момент.  При этом дата официального ответа, указанная в нём, не нарушает сроков, предусмотренных вышеупомянутым законом. А все задержки с доставкой заказной корреспонденции до адресата объясняются тем, что сообщение о якобы совершенном первом извещений невозможно было донести до получателя из-за его, как будто бы, отсутствия по указанному адресу. Но это, что особенно наглядно в данном конкретном случае, вызывает дополнительные вопросы.

Алексей Лапицкий объясняет, что во время, указанное в корреспонденции, он всегда находился дома, так как болел и совсем никуда не выходил. А сообщение о втором уведомления появилось в почтовом ящике (который ежедневно специально просматривалась не одним им) только за 2 дня до заявленной даты проведения пикетирования, то есть 08.10.2013.

При всём этом само почтовое уведомление, или точнее бумажку об этом, невозможно назвать документом. В нарушение должной процедуры оно не содержит ни подписи ответственного лица, ни штемпеля предприятия связи. Отсутствуют в нём также и другие требуемые детали, из которых можно было бы понять, в какое время и день совершалась первая попытка извещений адресату.

Таким образом, либо ответ из исполкома с 02-03 до 08 находился на почте, либо (приходится так думать) ради другой высшей идеологической целесообразности, он на самом деле был осуществлён с нарушением установленных законом сроков, но уже задним числом переоформлен и таким образом “легализован по срокам через почту” как своевременный.

ДАДАТКІ:

1. Адказ з Жодзінскага выканкаму

2. Адказ з Жодзінскага выканкаму

1500mIMG_9189

3. Апавяшчэньне з пошты

Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info
Фота Алеся Лапіцкага

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*