2013 13/10
Cяргей Гоўша

Cяргей Гоўша

Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь падтрымаў прапанову баранавіцкага праваабаронцы Сяргея Гоўшы. Гэта стала вядома з ліста за подпісам начальніка сакратарыяту А.В. Каравай, які атрымаў грамадскі актывіст 8 кастрычніка па пошце.

У ім паведамляецца, што па прапанове Сяргея Гоўшы, 25 верасня Канстытуцыйны суд прыняў рашэнне “Аб ўстанаўленні працэсуальнага парадку вызвалення ад выплаты дзяржаўнай пошліны за падачу ў суд скаргаў на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях”.

Яшчэ 1 сакавіка 2013 года праваабаронца Сяргей Гоўша накіраваў у Канстытуцыйны суд пісьмовы зварот. На падставе ўласнага вопыту ён прапанаваў КС прызнаць неадпаведнымі Канстытуцыі і міжнародным прававым нормам палажэнні Працэсульна-выканаўчага кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях у пытанні немагчымасці адмены дзяржпошліны.
У сваім лісце Сяргей Гоўша паведаміў КС, што пастановай суддзі Васіля Петрыва суда г. Баранавічы ад 21 жніўня 2012 г. ён быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Не пагадзіўшыся з такім рашэннем суддзі, 30.08.2012г. праваабаронца накіраваў у суд скаргу і напісаў адначасова заяву аб вызваленні яго ад дзяржпошліны ў сувязі з цяжкім матэрыяльным становішчам.

Аднак пастановай суддзі Васіля Петрыва ад 13 верасня 2012 г. Сяргею Гоўшу было адмоўлена ў задавальненні хадайніцтва аб вызваленні яго ад уплаты дзяржаўнай пошліны ў сувязі з тым, што Працэсуальна-выканаўчым кодэксам РБ аб адміністрацыйных правапарушэннях магчымасць вызвалення ад уплаты дзяржпошліны пры падачы скаргаў на пастановы суда не прадугледжана.

Такім чынам, праваабаронца Сяргей Гоўша звярнуў увагу КС на тое, што ў дзеючым адміністрацыйна-працэсуальным заканадаўстве ёсць прабелы, якія парушаюць канстытуцыйнае права грамадзян на судовую абарону. Пры гэтым Сяргей Гоўша зыходзіў з таго, што права на судовую абарону гарантавана арт. 60 Канстытуцыі РБ. А ў арт. 2 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах замацаваны абавязак кожнай дзяржавы-удзельніцы Пакту забяспечыць кожнай асобе, правы і свабоды каторай парушаны, эфектыўны сродак прававой абароны.

Сяргей Гоўша нагадаў КС, што зыходзячы з вышэй прыведзеных палажэнняў Канстытуцыі і ратыфікаванага РБ Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, дзяржава павінна ствараць такія сродкі прававой абароны, якія б гарантавалі эфектыўную абарону парушаных правоў і свабод асобы.

Таму Сяргей Гоўша прасіў КС ўнесці ў Палату прадстаўнікоў РБ прапанову аб дапаўненні Працэсуальна-выканаўчага кодэкса РБ аб адміністрацыйных правапарушэннях з тым, каб дзейным чынам забяспечыць гарантыі судовай абароны правоў і свабод асобы.

25 верасня КС РБ прыняў рашэнне прапанаваць Савету Міністраў РБ падрыхтаваць праект закона аб унясенні адпаведных зменаў у Працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях і ўнясенні яго ў вызначаным парадку ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу РБ.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Барановичи: Конституционный суд поддержал предложение барановичского правозащитника

Сяргей Гоўша ля Баранавіцкага суда

Сяргей Гоўша ля Баранавіцкага суда

Конституционный суд Республики Беларусь поддержал предложение барановичского правозащитника Сергея Говши. Это стало известно из письма за подписью начальника секретариата А.В. Каравай, который получил активист 8 октября по почте.

В нём сообщается, что по предложению Сергея Говши, 25 сентября Конституционный суд принял решение “Об установлении процессуального порядка освобождения от уплаты государственной пошлины за подачу в суд жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях”.

Ещё 1 марта 2013 года правозащитник Сергей Говша направил в Конституционный суд письменное обращение. На основании собственного опыта он предложил КС признать не соответствующими Конституции и международным правовым нормам положения процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в вопросе невозможности отмены госпошлины.

В своем письме Сергей Говша сообщил КС, что постановлением судьи Василия Петрыва суда г.Барановичи от 21 августа 2012 года он был привлечён к административной ответственности. Не согласившись с таким решением судьи, 30.08.2012г. правозащитник направил в суд жалобу и написал одновременно заявление об освобождении его от госпошлины в связи с тяжелым материальным положением.

Однако постановлением судьи Василия Петрыва от 13 сентября 2012 Сергею Говше было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении его от уплаты государственной пошлины в связи с тем, что Процессуально- исполнительным кодексом РБ об административных правонарушениях возможность освобождения от уплаты госпошлины при подаче жалоб на постановления суда не предусмотрено.

Таким образом, правозащитник Сергей Говша обратил внимание КС на то, что в действующем административно-процессуальном законодательстве есть пробелы, которые нарушают конституционное право граждан на судебную защиту. При этом Сергей Говша исходил из того, что право на судебную защиту гарантировано ст.60 Конституции РБ. А в ст.2 Международного пакта о гражданских и политических правах закреплена обязанность каждого государства-участника Пакта обеспечить каждой лицу, права и свободы которой нарушены, эффективное средство правовой защиты.

Сергей Говша напомнил КС, что исходя из выше приведенных положений Конституции и ратифицированного РБ Международного пакта о гражданских и политических правах, государство должно создавать такие средства правовой защиты, которые гарантировали бы эффективную защиту нарушенных прав и свобод личности.

Поэтому Сергей Говша просил КС внести в Палату представителей РБ предложение о дополнении Процессуально-исполнительного кодекса РБ об административных правонарушениях с тем, чтобы действующим образом обеспечить гарантии судебной защиты прав и свобод личности.

25 сентября КС РБ принял решение предложить Совету Министров РБ подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях и внесении его в установленном порядке в Палату представителей Национального Собрания РБ.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Фота і фотаапрацоўка Алеся Лапіцкага

Цэтлікі: , , , , ,

One thought on “Баранавічы: Канстытуцыйны суд падтрымаў прапанову баранавіцкага праваабаронцы”

  1. Часам бывае й так…) Часьцей бы!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*