2013 31/10

Аляксей Тарасаў атрымае 27 000 эўра кампэнсацыі за катаваньні, якія ўжылі да яго Макееўскія міліцыянты. Зьбіцьцё, удушэньне, электрашокер да геніталіяў – такія сродкі перакананьняў ужывалі праваахоўнікі, каб спадар Тарасаў прызнаўся ў крадзяжы аўто.

Таксама міліцыянты схілілі заяўніка адмовіцца ад паслугаў адвакату, які, хутчэй за ўсё, перашкодзіў бы такому “эфэктыўнаму” расьсьледваньню.

Аргумэнты міліцыянтаў спрацавалі й яны атрымалі зварот з павіннай, які стаўся ключавым доказам па справе.

Лекары зафіксавалі пашкоджаньні, нанесеныя міліцыянтамі. Пасьля Эўрапейскі камітэт па папярэджаньні катаваньняў наведаў Тарасава ў 2000 годзе і ўспомніў гэты выпадак у сваім дакладзе. Аднак ні пракуратура, ні – пасьля – суды не зьвярнулі на гэта ўвагі.

На судовае разьбіральніцтва Тарасава прыносілі на насілках, бо ў яго пачаліся сур’ёзныя праблемы з хрыбетнікам, з-за якіх ён ня мог хадзіць і сядзець. У сувязі з станам здароўя Аляксей Тарасаў нават ня змог сказаць апошняе слова. Судзьдзя на ўсялякі выпадак, запрасіў у залю пасяджэньняў лекара. Але разгляд справы пераносіць ня стаў.

Вынікам несправядлівага разгляду стаўся прысуд суду, якім Тарасава пазбавілі волі на пяць гадоў.

Варта адзначыць, што мясцовую пракуратуру, якая ня ўбачыла парушэньняў з боку міліцыі ды падтрымлівала абвінавачваньне, абапіраючыся на яўку з павіннай, узначальваў доктар юрыдычных навук, прафэсар некалькіх кіеўскіх ВНУ, заслужаны юрыст Украіны, кавалер ордэна “За заслугі” II і III ступеняў, сябра калегіі Генэральнай пракуратуры Украіны, сябра Вышэйшае рады юстыцыі Украіны, сябра Нацыянальнага антыкарупцыйнага камітэту, сябра рабочае групы па рэфармаваньні пракуратуры ды адвакатуры, сябра рабочае групы па рэфармаваньні крымінальнага судаводзтва Рэнат Кузьмін.

Эўрапейскі суд па правах чалавека, у адрозьненьне ад украінскіх судзьдзяў ўсіх інстанцыяў, прызнаў прымяненьне катаваньняў да заяўніку і парушэньне ягонага права на абарону.

Аляксея Тарасава ў Эўрапейскім судзе па правах чалавека прадстаўляў Аркадзь Бушчанка, выканаўчы дырэктар Украінскай Гэльсынскай рады па правах чалавека. Паводле ягоных словаў: “Гэта была адна з першых скаргаў, дзе ставілася пытаньне аб недапушчальнасьці доказаў, атрыманых пад катаваньнямі. На жаль, разгляд справы ў Эўрапейскім судзе зацягнуўся на 10 гадоў, і за гэты час Эўрапейскі суд ужо прыняў шэраг рашэньняў па гэтым пытаньні. Тым не менш, гэта рашэньне дае падставы дамагацца адмены прысуду, вынесенага ў дачыненьні да майго кліента, і я ўпэўнены, што мы будзем ставіць гэтае пытаньне перад нацыянальнымі судамі. Спадзяюся таксама, што пракуратура нарэшце прыцягне да адказнасьці тых, хто ўжываў катаваньні альбо пакрываў катаваньні, не праводзячы расьсьледваньні ды ўхваляючы іх сваімі рашэньнямі”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Украина проиграла в Европейском суде очередное дело о пытках

Аркадзь Бушчанка, Украіна

Алексей Тарасов получит 27 000 Евро компенсации за пытки, которые применила к нему Макеевская милиция. Избиение, удушение, электрошокер к гениталиям – такие средства убеждений применяли правоохранители, чтобы господин Тарасов признался в краже автомобиля. Также милиционеры склонили заявителя отказаться от услуг адвоката, который, скорее всего, помешал бы такому “эффективному” расследованию.

Аргументы милиционеров сработали и они получили обращение с повинной, которое стало ключевым доказательством по делу.

Врачи зафиксировали повреждения, нанесенные милиционерами. После Европейский комитет по предупреждению пыток посетил Тарасова в 2000 году и вспомнил этот случай в своём докладе. Однако ни прокуратура, ни – после – суды не обратили на это внимания.

На судебное разбирательство Тарасова приносили на носилках, так как у него начались серьезные проблемы с позвоночником, из-за которых он не мог ходить и сидеть. В связи с состоянием здоровья Алексей Тарасов даже не смог сказать последнее слово. Судья на всякий случай, пригласил в зал заседаний врача. Но рассмотрение дела переносить не стал.

Результатом несправедливого разбирательства стал приговор суда, которым Тарасова лишили свободы на пять лет.

Следует отметить, что местную прокуратуру, которая не увидела нарушений со стороны милиции и поддерживала обвинение, опираясь на явку с повинной, возглавлял доктор юридических наук, профессор нескольких киевских вузов, заслуженный юрист Украины, кавалер ордена “За заслуги” II и III степеней, член коллегии Генеральной прокуратуры Украины, член Высшего совета юстиции Украины, член Национального антикоррупционного комитета, член рабочей группы по реформированию прокуратуры и адвокатуры, член рабочей группы по реформированию уголовного судопроизводства Ренат Кузьмин.

Европейский суд по правам человека, в отличие от украинских судей всех инстанций, признал применение пыток к заявителю и нарушение его права на защиту.

Алексея Тарасова в Европейском суде по правам человека представлял Аркадий Бушчанка, исполнительный директор Украинского Хельсинкского совета по правам человека. По его словам: “Это была одна из первых жалоб, где ставился вопрос о недопустимости доказательств, полученных под пытками. К сожалению, рассмотрение дела в Европейском суде затянулся на 10 лет, и за это время Европейский суд уже принял ряд решений по этому вопросу. тем не менее, это решение дает основания добиваться отмены приговора, вынесенного в отношении моего клиента, и я уверен, что мы будем ставить этот вопрос перед национальными судами. Надеюсь также, что прокуратура наконец привлечет к ответственности тех, кто применял пытки либо покрывал пытки, не проводя расследовании и одобряя их своими решениями”.

Паводле helsinki.org.ua,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

One thought on “Украіна прайграла ў Эўрапейскім судзе чарговую справу аб катаваньнях”

  1. ГЭТА ДАСТАТКОВА ПАКАЗАЛЬНЫ СТАНОЎЧЫ ДОСЬВЕД ПРАЦЫ ЎКРАІНСКІХ ПРАВААБАРОНЦАЎ З ЭСПЧ.

    Віншуем украінскіх сяброў і калегаў! Кожны станоўчы вынік у Эўрапейскім Судзе па Правах Чалавека (ЭСПЧ) па падобных справах – заўсёды добрая пэрспэктыва зьменаў да лепшага праваахоўна-судовай практыкі ва Ўкраіне, а таксама добрая магчымасьць зьдзяйсьненьня канкрэтнай, дастаткова асязальнай кампэнсацыі пацярпелым маральнае шкоды за неправамерныя рашэньні ўкраінскіх нацыянальных судоў і злачынную практыку катаваньняў.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*