2014 31/01

У апошнія два гады расейскія ўлады ажыцьцяўляюць самы магутны наступ на свабоды грамадзянаў краіны з моманту распаду Савецкага Саюзу.

Гэта канстатуюць у сваім нядаўна апублікаваным дакладзе Міжнародная Фэдэрацыя за правы чалавека (FIDH) і ейная сяброўская арганізацыя Антыдыскрымінацыйны цэнтар “Мэмарыял” (Санкт-Пецярбург).

Даклад “Расея 2012-2013: наступ на свабоду” кажа пра пастаяннае ўзмацненьне рэпрэсыяў, з тых часоў, як Уладзімер Пуцін быў пераабраны прэзыдэнтам у 2012 годзе. Многія законы былі прынятыя альбо зьмененыя з мэтай падаўленьня выступленьняў нязгодных грамадзянаў. Асноўныя правы грамадзяніна былі заканадаўча абмежаваныя: права на выказваньне меркаваньня, на атрыманьне інфармацыі, на мірныя сходы, аб’яднаньне ў асацыяцыі, нават на прызнаньне правоў меншасьцяў.

“Уладай былі прыкладзеныя немалыя намаганьні для таго, каб ашэльмаваць і прымусіць замаўчаць расейскую грамадзянскую супольнасьць”, – кажа Карым Лахіджы, прэзыдэнт FIDH. “Мірныя апазыцыйныя рухі былі значна аслабленыя за апошні год праз пастаянны перасьлед і судовыя справы. НКА, якія падвяргаюцца кантролю, што ўзмацняецца, і вымушаны змагацца за выжываньне, становіцца ўсё складаней выконваць іхную асноўную функцыю: дапамагаць ахвярам самавольства й парушэньняў правоў чалавека”.

Новыя законы цягнуць за сабой непазьбежныя рэпрэсыі: кожны дзень актывісты, журналісты, мастакі й праваабаронцы перасьледуюцца законам. Абвінавачваньні часам цалкам выдуманыя, часам проста смеху вартыя, як прэтэнзыі да АДЦ “Мэмарыял” у сувязі са “шкодным выпраменьваньнем” іх кампутараў. Гэтая арганізацыя, вядомая актыўнай абаронай мігрантаў, народу рома ды іншых меншасьцяў, падвергнулася шматлікім судовым зыскаму 2013 годзе, што прывяло 12 верасьня да прызнаньня АДЦ “Мэмарыял” судом “замежным агентам” на падставе толькі факту падрыхтоўкі й публікацыі дакладу аб парушэньнях правоў цыганаў, мігрантаў і актывістаў расейскай паліцыяй, прадстаўленага ў Камітэт супраць катаваньняў ААН.

Нядаўнія вызваленьні Pussy Riоt, Хадаркоўскага і актывістаў “Грынпіс” ні ў якай меры не характарызуюць сабой працэс паслабленьня палітычных рэпрэсыяў расейскага рэжыму. Яскравы прыклад таму – новы закон (прыняты на тым жа тыдні, калі былі вызваленыя гэтыя палітычныя зьняволеныя), які абмяжоўвае магчымасьці распаўсюду інфармацыі ў інтэрнэце і заканадаўча ўводзіць цэнзуру непажаданай інфармацыі. Рэпрэсыўны арсенал папаўняецца пастаянна – так, напрыклад, закон, які дазваляе дружыннікам ўжываць сілу пры затрыманьні без выкліку паліцыі, разглядаецца ў цяперашні час Думай.

“Суды, што праходзяць у гэтыя дні над дэманстрантамі 6 мая (удзельнікамі мірнага выступленьня апазыцыі на Балотнай плошчы ў Маскве) паказваюць праўдзівы размах рэпрэсыяў. Абвінавачаныя па гэтай справе людзі невінаватыя, іх неабходна вызваліць”, – заявіла Стэфанія Кулаева, прадстаўнік АДЦ “Мэмарыял”. “Прынятыя за апошнія два гады рэпрэсыўныя законы павінны быць тэрмінова адмененыя, – дадала яна. – Толькі поўнае адмаўленьне ад гэтых псэўда-законаў, якія супярэчаць усім нормам, уключаючы Канстытуцыю РФ і прынятыя Расеяй міжнародныя Канвэнцыі па правах чалавека, спыніць Расею на шляху вяртаньня да старой савецкай практыкі ганеньняў на свабоду”.
Даклад можна прачытаць у дадатку.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

«Россия 2012-2013: Наступление на свободу». Доклад FIDH и АДЦ «Мемориал»

В последние два года российские власти осуществляют самое мощное наступление на свободы граждан страны с момента распада Советского Союза, констатируют в своем недавно опубликованном докладе href=”http://www.fidh.org/ru/vostochnaya-evropa-i-central-naya-aziya/rossiya/14550-rossiya-2012-2013-nastuplenie-na-svobodu”>Международная Федерация за права человека (FIDH) и её членская организация Антидискриминационный центр “Мемориал” (Санкт-Петербург).

Доклад “Россия 2012-2013: наступление на свободу” говорит о постоянном усилении репрессий, с тех пор, как Владимир Путин был переизбран в 2012 году. Многие законы были приняты или изменены с целью подавления выступлений несогласных граждан. Основные права гражданина были законодательно ограничены: право на выражение мнения, на получение информации, на мирные собрания, объединение в ассоциации, даже на признание прав меньшинств.

“Властью были приложены немалые усилия для того, чтобы ошельмовать и вынудить замолчать российское гражданское общество”, – говорит Карим Лахиджи, президент FIDH. “Мирные оппозиционные движения были значительно ослаблены за последний год из-за постоянных преследований и судебных дел. НКО, подвергающимся усиливающемуся контролю и вынужденным бороться за выживание, становится все сложнее выполнять их основную функцию: помогать жертвам произвола и нарушений прав человека”.

Новые законы влекут за собой неизбежные репрессии: каждый день активисты, журналисты, художники и правозащитники преследуются законом. Обвинения иногда полностью выдуманы, иногда просто смехотворны, как претензии к АДЦ “Мемориал” в связи с “вредным излучением” их компьютеров. Эта организация, известная активной защитой мигрантов, рома и других меньшинств, подверглась многочисленным судебным искам в 2013 году, что привело 12 сентября к признанию АДЦ “Мемориал” судом “иностранным агентом” на основании лишь факта подготовки и публикации доклада о нарушениях прав цыган, мигрантов и активистов российской полицией, представленного в Комитет против пыток ООН.

Недавние освобождения Pussy Riоt, Ходорковского и активистов “Гринпис” ни в коей мере не характеризуют собой процесс ослабления политических репрессий российского режима. Яркий пример тому – новый закон (принятый на той же неделе, когда были освобождены эти политические заключенные), который ограничивает возможности распространения информации в интернете и законодательно вводит цензуру нежелательной информации. Репрессивный арсенал пополняется постоянно – так, например, закон, разрешающий дружинникам применять силу при задержаниях без вызова полиции, рассматривается в настоящее время Думой.

“Идущие в эти дни суды над демонстрантами 6 мая (участниками мирного выступления оппозиции на Болотной площади в Москве) показывают истинный размах репрессий. Обвиняемые по этому делу люди невиновны, их необходимо освободить”, – заявила Стефания Кулаева, представитель АДЦ “Мемориал”. “Принятые за последние два года репрессивные законы должны быть срочно отменены, – добавила она. – Только полный отказ от этих псевдо-законов, противоречащих всем нормам, включая Конституцию РФ и принятые Россией международные Конвенции по правам человека, остановит Россию на пути возврата к старой советской практике гонений на свободу”.

Доклад можно прочесть в приложении.

“Расeя 2012-2013: Наступ на свабоду” (PDF, 996,3 кб)

Паводле www.fidh.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*