2014 18/03

Чацвер , 06 сакавіка 2014, Беларускі ДПЧ

Праэкт “Імплемэнтацыя дэ-факта міжнародных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь у галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў” (BISH) прадаставіў сваім удзельнікам магчымасьць атрымаць інфармацыю аб рабоце ворганаў і структураў ААН ад беларускіх і міжнародных экспэртаў.Удзельнікі праэкту “Імплемэнтацыя дэ-факта міжнародных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь у галіне грамадзянскіх правоў і свабод” (Bring International Standards Home) праграмы “Міжнароднае права для абароны грамадзкіх інтарэсаў” сустрэліся зь беларускімі й міжнароднымі экспэртамі падчас адной з сэсій праэкту, дзе атрымалі інфармацыю аб міжнароднай сыстэме абароны правоў чалавека, магчымасьцях і практыцы працы з мэханізмамі ААН у галіне правоў чалавека. Так, перад беларускімі праваабаронцамі й адвакатамі выступіў супрацоўнік Адзьдзелу Эўропы ды Цэнтральнай Азіі Упраўленьня Вярхоўнага камісару ААН па правах чалавека, Улупі Атабекян (на фота), распавёўшы аб асноўных прынцыпах і мэханізмах абароны правоў чалавека ў сыстэме ААН і структурах статутных ворганаў ААН, якія ажыцьцяўляюць прасоўваньне й абарону правоў чалавека.

«Удзельнікам навучаньня ў нашай праграме вельмі пашанцавала, што Упраўленьне Вярхоўнага камісару ААН па правах чалавека ўхваліў удзел свайго супрацоўніка на нашым навучальным мерапрыемстве. Такім чынам, ва ўдзельнікаў зьявілася магчымасьць пагутарыць наўпрост з чалавекам, які працуе з тымі мэханізмамі, аб задзейнічаньні якіх часта даводзіцца прасіць беларускім праваабаронцамі ды юрыстам. Гэта дало магчымасьць усталяваць асабісты кантакт, знайсьці адказы на многія пытаньні й даведацца наўпрост пра асаблівасьці й спэцыфіку працы, якая вядзецца ў сыстэме ААН», – распавёў мэнэджар вучэбнай праграмы “Імплемэнтацыя дэ-факта міжнародных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь у галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў” Алег Агееў (на фота).

Выступоўцы перад удзельнікамі праэкту экспэрты неаднаразова падкрэсьлівалі важнасьць супрацоўніцтва з міжнароднымі сыстэмамі абароны правоў чалавека, таксама яны прадставілі слухачам вопыт міжнародных, замежных і нацыянальных праваабарончых арганізацыяў, і праваабаронцаў і пасьпяховыя практыкі ў вырашэньні праблемаў.

Так супала, што 26 лютага, напярэдадні правядзеньня сэсіі праэкту “Імплемэнтацыя дэ-факта міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў”, аднаму са стваральнікаў, беларускаму праваабаронцу й першаму Прэзыдэнту Беларускага дома правоў чалавека Барысу Ігаравічу Звозскаву споўнілася б 65 гадоў. Барыс Звозскаў пайшоў з жыцьця ў чэрвені 2012 года , пакінуўшы пасьля сябе значны сьлед.

Так, украінскі праваабаронца Сяргей Бураў (на фота), які разам з Барысам Звозскавым прымаў удзел у плянаваньні і стварэньні адукацыйных праэктаў для беларускіх юрыстаў, распавёў аб разьвіцьці праэкта й выніках, якіх удалося дасягнуць: «Гэта была мара Барыса Звозскава, падобная ідэя была ў Людмілы Ульяшынай, і разам яны аб’ядналі намаганьні для таго, каб стварыць такі праэкт. Узьнікла ідэя навучаць беларускіх юрыстаў і адвакатаў для таго, каб яны больш прафэсійна ўжывалі міжнародныя мэханізмы абароны правоў чалавека ў тых выпадках, дзе нацыянальныя механізмы не працуюць. Першапачаткова курс быў накіраваны на тое, каб беларускія праваабаронцы й юрысты больш актыўна выкарыстоўвалі такі механізм як падача скаргі ў Камітэт па Правах Чалавека ААН. І сапраўды, цяпер скаргаў стала больш і яны сталі прафэсійней – яны праходзяць крытэрыі прыймальнасьці, іх разглядаюць. Гэтая праца вельмі важная, бо гэта адзін з спосабаў пазьбегнуць ізаляцыі краіны – дзякуючы гэтаму пра Беларусь ведаюць міжнародныя інстытуцыі, гэтыя факты фіксуюцца й дакумэнтуюцца. Такім чынам, ажыцьцяўляючы працу з праваабаронцамі й юрыстамі, гэтая праграма ўмацоўвае патэнцыял грамадзянскай супольнасьці Беларусі».

***

Праэкт “Імплемэнтацыя дэ-факта міжнародных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь у галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў” (Bring International Standards Home – назв. па-ангельску) зьяўляецца часткай праграмы Сеткі Дамоў правоў чалавека “Міжнароднае права для абароны грамадзкіх інтарэсаў”.

Праэкт распрацаваны групай адвакатаў і праваабаронцаў у 2005 годзе й з тых часоў ажыцьцяўляецца партнэрскімі арганізацыямі Сеткі дамоў правоў чалавека ў супрацоўніцтве зь міжнароднымі й нацыянальнымі экспэртамі.

З моманту пачатку рэалізацыі праэкту й да цяперашняга часу партнэры праэкту – няўрадавыя арганізацыі Беларусі, Украіны, Польшчы, Нарвэгіі й Летувы сумесна працуюць над тым, каб юрысты й праваабаронцы Беларусі мелі магчымасьць павышаць узровень сваёй кваліфікацыі ў галіне прымяненьня міжнародных стандартаў у абароне правоў і свабодаў чалавека.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Украинский эксперт Сергей Буров: “Программа ILIA укрепляет потенциал гражданского общества Беларуси”

Проект “Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод” (BISH) предоставил своим участникам возможность получить информацию о работе органов и структур ООН от беларуских и международных экспертов.

Участники проекта “Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод” (Bring International Standards Home) программы “Международное право для защиты общественных интересов” встретились с беларускими и международными экспертами в ходе одной из сессий проекта, где получили информацию о международной системе защиты прав человека, возможностях и практике работы с механизмами ООН в области прав человека. Так, перед беларускими правозащитниками и адвокатами выступил сотрудник Отдела Европы и Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Вреж Атабекян (на фото), рассказав об основных принципах и механизмах защиты прав человека в системе ООН и структурах уставных органов ООН, осуществляющих продвижение и защиту прав человека.

«Участникам обучения в нашей программе очень повезло, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека одобрило участие своего сотрудника на нашем учебном мероприятии. Таким образом, у участников появилась возможность пообщаться напрямую с человеком, который работает с теми механизмами, о задействовании которых часто приходится просить белорусским правозащитниками и юристам. Это дало возможность установить личный контакт, найти ответы на многие вопросы и узнать напрямую об особенностях и специфике работы, которая ведется в системе ООН», – рассказал менеджер учебной программы “Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод” Олег Агеев (на фото).

Выступающие перед участниками проекта эксперты неоднократно подчеркивали важность сотрудничества с международными системами защиты прав человека, также они представили слушателям опыт международных, иностранных и национальных правозащитных организаций, и правозащитников и успешные практики в разрешении проблем.

Так совпало, что 26 февраля, накануне проведения сессии проекта “Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод”, одному из создателей, беларускому правозащитнику и первому Президенту Беларуского дома прав человека Борису Игоревичу Звозскову исполнилось бы 65 лет. Борис Звозсков ушел из жизни в июне 2012 года, оставив после себя значимый след.

Так, украинский правозащитник Сергей Буров (на фото), который вместе с Борисом Звозсковым принимал участие в планировании и создании образовательных проектов для беларуских юриств, рассказал о развитии проекта и результатах, которых удалось достичь: «Это была мечта Бориса Звозскова, похожая идея была у Людмилы Ульяшиной, и вместе они объединили усилия для того, чтобы создать такой проект. Возникла идея обучать беларуских юристов и адвокатов для того, чтобы они более профессионально применяли международные механизмы защиты прав человека в тех случаях, где национальные механизмы не работают. Изначально курс был нацелен на то, чтобы беларуские правозащитники и юристы более активно использовали такой механизм как подача жалоб в комитет по правам человека. И действительно, сейчас жалоб стало больше и они стали профессиональнее – они проходят критерии приемлимости, их рассматривают. Эта работа крайне важна, ведь это один из способов избежать изоляции страны – благодаря этому о Беларуси знают международные институции, эти факты фиксируются и документируются. Таким образом, осуществляя работу с правозащитниками и юристами, эта программа укрепляет потенциал гражданского общества Беларуси».

***

Проект “Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод” (Bring International Standards Home – назв. на английском) является частью программы Сети Домов прав человека “Международное право для защиты общественных интересов”.

Проект разработан группой адвокатов и правозащитников в 2005 году и с тех пор осуществляется партнерскими организациями Сети домов прав человека в сотрудничестве с международными и национальными экспертами.

С момента начала реализации проекта и до настоящего времени партнеры проекта — неправительственные организации Беларуси, Украины, Польши, Норвегии и Литвы совместно работают над тем, чтобы юристы и правозащитники Беларуси имели возможность повышать уровень своей квалификации в области применения международных стандартов в защите прав и свобод человека.

Паводле “Беларускі ДПЧ”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*