2014 30/05

Старшыня Гомельскага абласнога судe Сяргей Шаўцоў лічыць, што беларускі закон аб свабодзе сходаў не супярэчыць міжнародным нормам на свабоду мірных сходаў. Пра гэта галоўны судзьдзя вобласьці паведаміў актывісту прафсаюза работнікаў радыё- і электроннай прамысловасьці (РЭП) Андрэю Стрыжаку, які скардзіўся на забарону ў Рэчыцы вулічнага шэсьця.

«Міжнародным нормам аб свабодзе сходаў, на якія Вы спасылаецеся ў скарзе, заканадаўства Рэспублікі Беларусь не супярэчыць», – указаў старшыня суда пры разглядзе нагляднай скаргі прафсаюзнага актывіста й для пераканаўчасьці тут жа працытаваў вытрымку з 21-га артыкула Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.

Са старшынёй суда не згаджаецца Андрэй Стрыжак, апэлюючы да заключэньня Эўрапейскай камісіі за дэмакратыю праз права (Венэцыянская камісія), якая прызнала беларускі закон не адпаведаючым міжнародным стандартам.

«Акрамя таго, ёсць шэраг рашэнняў Камітэта па правах чалавека ААН, у якіх нацыянальны закон аб масавых мерапрыемствах і практыка яго прымянення пастаянна падвяргаюцца крытыцы, ад беларускіх уладаў патрабуюць змяніць гэты закон», – распавядае А.Стрыжак.

«Думаю, чыноўнік у мантыі такога ўзроўню абавязаны ведаць тое, што калі дзяржава накладае якія-небудзь абмежаванні на свабоду мірных сходаў яна павінна кіравацца мэтай ажыццяўлення гэтага права, а не накладваць на яго залішнія і непрапарцыйныя абмежаванні, якія на практыцы прыводзяць да забароны як у маім выпадку», – падвёў рысу прафсаюзны актывіст.

Нагадаем, за апошнія 10 гадоў у Гомельскім рэгіёне ўлада не дазволіла дэмакратычна настроеным грамадзянам правесці больш чым 500 заяўленых мірных сходаў па розных тэматыках, якія прадстаўляюць у кожным выпадку вялікі грамадскі інтарэс.

P/S

З рашэньнямі КПЧ ААН адносна Беларусі можна таксама азнаёміцца:
– на інтэрнэт-старонцы Цэнтру грамадзянскіх і палітычных правоў (анг., арыгінальн.);
– на iтнэтнэт-старонцы Цэнтру Стратэгічнае Цяжбы (рас.)


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Председатель суда уверен в белорусском законе

Председатель Гомельского областного суда Сергей Шевцов считает белорусский закон о свободе собраний непротиворечащим международным нормам на свободу мирных собраний. Об этом главный судья области сообщил активисту профсоюза работников радио – и электронной промышленности ( РЭП) Андрея Стрижака, который жаловался на запрет в Речице уличного шествия.

«Международным нормам о свободе собраний, на которые Вы ссылаетесь в жалобе, законодательство Республики Беларусь не противоречит», – указал председатель суда при рассмотрении надзорной жалобы профсоюзного активиста и для убедительности тут же процитировал выдержку из 21-ой статьи Международного пакта о гражданских и политических правах.

С председателем суда не согласен Андрей Стрижак, апеллируя к заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), которая признала белорусский закон не соответствующими международным стандартам.

«Кроме того, есть ряд решений Комитета по правам человека ООН, в которых национальный закон о массовых мероприятиях и практика его применения постоянно подвергаются критике, от белорусских властей требуют изменить этот закон», – рассказывает А.Стрижак.

«Думаю, чиновник в мантии такого уровня обязан знать то, что если государство накладывает какие-либо ограничения на свободу мирных собраний она должна руководствоваться целью осуществления этого права, а не налагать на него излишние и непропорциональные ограничения, которые на практике приводят к запрету как в моем случае», – подвел черту профсоюзный активист.

Напомним, за последние 10 лет в Гомельском регионе власть не позволила демократически настроенным гражданам провести более 500 заявленных мирных собраний по различным тематикам, которые представляют в каждом случае большой общественный интерес.

P/S

С решениями КПЧ ООН в отношении Беларуси можно также ознакомиться:
– На итнернет-страничке Центра гражданских и политических прав (англ., оригинально.);
– На итнернет-страничке Центра Стратегическое Тяжбы (рус.)

Паводле gomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

One thought on “Старшыня суду ўпэўнены ў беларускім законе”

  1. Як паказала практыка, экспэртнае заключэньне Венэцыянскай Камісіі адносна закону аб масавых мерапремствах, а таксама рашэньні КПЧ ААН адносна Беларусі – не прызнаюцца ня толькі судамі першай інстанцыі, але й на абласным наглядным роўні…

    І гэта – не навіна. З пазацыі МЗСу Беларусі даўно ясна бачна, што ўлады Беларусі як краіны падпісанткі Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах (МПГіПП) адмаўляюцца выконваць палажэньні й нормы гэтай фундамэнтальнай міжнароднай дамовы ў галіне правоў чалавека, а выкладзеныя ў ёй міжнародныя стандарты права інтэрпрэтуюць, скажаючы да непазнавальнасьці.

    Гэта цалкам супярэчыць прынцыпу абавязковасьці выкананьня міжнародных дамоваў і правілу імплемэнтацыі, выкладзеных у ёй агульнапрызнаных нормаў права правоў чалавека ў нацыянальнае заканадаўства ды судовую практыку краіны.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*