2014 17/06

Гомельскі праваабаронца Анатоль Паплаўны просіць пракурора Гомеля Сяргея Зайцава правесьці праверку таварыства з абмежаванай адказнасьцю «ОМА», дзе на ягоную скаргу на беларускай мове ў кнізе заўвагаў і прапановаў адказалі па-расейску. Дырэктарка крамы Натальля Ўрублеўская лічыць што “дзелавая перапіска й заканадаўчыя дакумэнты павінны даводзіцца да насельніцтва на расейскай мове”.

Праваабаронца са спасылкай на нормы закону лічыць, што адказ яму мусілі даць на мове звароту, а менавіта на беларускай мове.

“У дзеяньнях кіраўніцтва ТАА «ОМА» ў частцы адказу на скаргу не на мове звароту ўгледжваю парушэньне Закону Рэспублікі Беларусь “Аб зваротах грамадзянаў і юрыдычных асобаў”, паводле артыкулу 18 якога пісьмовыя адказы на пісьмовыя звароты выкладаюцца на мове звароту”, – напісаў пракурору праваабаронца.

“Артыкул 26 названага Закону вызначае, што за парушэньне парадку разгляду зваротаў арганізацыі, іхныя службовыя асобы, індывідуальныя прадпрымальнікі ды іхныя работнікі нясуць адказнасьць у адпаведнасьці з заканадаўчымі актамі. Артыкулам 9.13 КаАП за парушэньне заканадаўства аб зваротах грамадзянаў ўстаноўлена адміністратыўная адказнасьць”
, – дапоўніў заяву пракурору г.Гомеля А.Паплаўны.

Па выкладзеных фактах праваабаронца просіць правесьці праверку, па выніку якой – прыцягнуць вінаватых службовых асобаў ТАА “ОМА” да адміністратыўнай адказнасьці ды аб прынятых мерах паведаміць у ягоную адрэсу пісьмова.

Нагадваем, за парушэньне парадку разгляду зваротаў грамадзянаў вызначана адміністратыўная адказнасьць у выглядзе штафу ў памеры ад 4-х да 10 базавых адзінак (ад 600 тыс. руб – да 1,5 млн. руб).

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Анатолий Поплавный инициировал прокурорскую проверку

Гомельский правозащитник Анатолий Поплавный просит прокурора Гомеля Сергея Зайцева провести проверку общества с ограниченной ответственностью «ОМА», где на его жалобу на белорусском языке в книге замечаний и предложений ответили по-русски. Директор магазина Наталья Врублевская считает что “деловая переписка и законодательные документы должны доводиться до населения на русском языке”.

Правозащитник со ссылкой на нормы закона считает, что ответ ему должны были дать на языке обращения, а именно на белорусском языке.

“В действиях руководства ООО «ОМА» в части ответа на жалобу не на языке обращения усматриваю нарушение Закона Республики Беларусь”Об обращениях граждан и юридических лиц”, согласно статье 18 которого письменные ответы на письменные обращения излагаются на языке обращения
“, – написал прокурору правозащитник.

“Статья 26 указанного Закона устанавливает, что за нарушение порядка рассмотрения обращений организации, их должностные лица, индивидуальные предприниматели и их работники несут ответственность в соответствии с законодательными актами. Статьей 9.13 КоАП за нарушение законодательства об обращениях граждан установлена ​​административная ответственность”, – дополнил заявление прокурору г.Гомеля А.Поплавный.

По изложенным фактам правозащитник просит провести проверку, по результатам которой – привлечь виновных должностных лиц ООО “ОМА” к административной ответственности и о принятых мерах сообщить в его адрес письменно.

Напоминаем, за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан установлена ​​административная ответственность в виде штрафа в размере от 4-х до 10 базовых величин (от 600 тыс. руб – до 1,5 млн. руб).

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота – Анатоль Паплаўны

Фота А.Лапіцкага

Цэтлікі: , , ,

One thought on “Анатоль Паплаўны ініцыяваў пракурорскую праверку”

  1. AL says:

    І гэта таксама мэтад – на пачатковым нізавым роўні…

    Хто ж абароніць родную мову, як ні праваабаронца?)

    А можа і пракурор нарэшце ТУТ праявіць свой прафэсійны імпэт?

    Пажывем – пабачым, як шануе сваё й выконвае закон “беларускі праваахоўнік”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*