2009 28/02

З паведамленьняў мэдыя, у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну Гомельскай вобласьці, якая праславілася на ўсю краіну дзякуючы справе “пухавіцкага падпальшчыка” і ўмяшаньню ў яго прэзыдэнта, не ўсе мясцовыя жыхары рады таму, што забойцы апынуліся на волі.

Нагадаем, траім жыхарам вёскі было прад’яўлена абвінавачваньне па ч. 2 п. 15 ст. 139 (забойства, зьдзейсьненае групаю асобаў) Крымінальнага кодэксу Беларусі за забойства аднавяскоўца, якога мясцовыя жыхары вінавацілі ў шматлікіх падпалах ды й навогул у тым, што ён “тэрарызаваў усю вёску”.

Прэзыдэнт Беларусі Аляксандар Лукашэнка, неўзабаве пасьля зьняволеньня падазраваных у самасудзе пад варту, публічна, з экранаў тэлевізараў, запатрабаваў ад праваахоўных ворганаў, каб тыя вызвалілі меркаваных забойцаў да суду, на той падставе, што “не вялікі чалавек загінуў”.

І вось падзеі атрымалі працяг.

Як паведамляе агенцыя “Інтэрфакс“, 70 жыхароў вёскі напісалі ліст да Лукашэнкі, у якім просяць па законе пакараць обвінавачваемых у забойстве. Ці лічуць вяскоўцы, што закон – найвышэй за усё, альбо забіты ім проста не так надакучваў, як аб гэтым распавядалі СМІ, пакуль не зусім ясна.

У паветры павісла пытаньне: ці няма сярод жыхароў вёскі канфлікту на глебе стаўленьня да падазраваных і сваліўшаеся на іх свабоды. Пракурор Жыткавіцкага раёну І.Купрацевіч распавёў агенцыі “Інтэрфакс”, што канфлікту няма.

“Ніякага канфлікту альбо супрацьстаяньня паміж жыхарамі вёскі Пухавічы няма. Проста каля 70 мясцовых жыхароў падпісалі калектыўны ліст, у якім просяць паступіць па законе з абвінавачанымі ў забойстве “пухавіцкага падпальшчыка”, – паведаміў пракурор раёну.

Акрамя таго, І. Купрацевіч паведаміў, што аніякіх дадатковых мераў бясьпекі ў вёсцы не ўжыта, акрамя ўстаноўкі кругласутачнага міліцэйскага паста (ці гэта не дадатковыя меры бясьпекі?).

Ён таксама паведаміў, што “супрацоўнікі міліцыі зафіксавалі, што адзін з траіх абвінавачаных у забойстве “пухавіцкага падпальшчыка”, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, ужывае сьпіртныя напоі. Супрацоўнікі міліцыі прыйшлі праверыць обвінавачваемага, а ён знаходзіўся ў стане алькагольнага апьяненьня. Аб гэтым было складзена два рапарта”.

А тым часам абвінавачваньне ў забойстве “пухавіцкага падпальшчыка” прад’яўлена яшчэ аднаму жыхару вёскі Пухавічы.

“Сьледзтва прад’явіла абвінавачваньне ў забойстве “пухавіцкага падпальшчыка” яшчэ аднаму чалавеку – гэта мясцовая жыхарка, якая адбывае пакараньне ў выглядзе абмежаваньня волі за нанясеньне цялеснага пашкоджаньня. Да яе ўжытая мера спыненьня – хатні арышт”, – паведаміў І.Купрацевіч.

Апісаныя падзеі – яркая ілюстрацыя таго, што бывае, калі непісьменны чалавек лезе не ў сваю справу. Выпусціўшы падазраваных у забойстве з-за кратаў, была, па істыне, расколатая вёска, прыйшлося ўстанаўліваць у ёй кругласутачны міліцэйскі пост, міліцыя ня ведае, што рабіць зь пьянствам падазраванага (“адвязіце іх у вёску і хай там працуюць” – казаў Лукашэнка), а жыхары, у выніку, просяць “дабрадзея” успомніць пра закон.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

По сообщениям медиа, в деревне Пуховичи Житковичского района Гомельской области, прославившейся на всю страну благодаря делу “пуховичского поджигателя” и вмешательству в него президента, не все местные жители рады тому, что убийцы оказались на свободе.

Напомним, троим жителям деревни было предъявлено обвинение по ч. 2 п. 15 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси за убийство односельчанина, которого местные жители обвиняли в многочисленных поджогах да и вобще в том, что он “терроризировал всю деревню”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вскоре после заключения подозреваемых в самосуде под стражу, публично, с экранов телевизоров, потребовал от правохранительных органов, чтобы те освободили предполагаемых убийц до суда, на том основании, что “не великий человек погиб”.

И вот события получили продолжение.

Как сообщает агентство “Интерфакс“, 70 жителей деревни написали письмо Лукашенко, в котором просят по закону наказать обвиняемых в убийстве. Считают ли сельчане, что закон – превыше всего, или убитый им просто не так опостылел, как об этом рассказывали СМИ, пока не совсем ясно.

В воздухе повис вопрос: нет ли среди жителей деревни конфликта на почве отношения к подозреваемым и свалившейся на них свободе. Прокурор Житковичского района И.Купрацевич рассказал агентству “Интерфакс”, что конфликта нет.

Никакого конфликта или противостояния между жителями деревни Пуховичи нет. Просто около 70 местных жителей подписали коллективное письмо, в котором просят поступить по закону с обвиняемыми в убийстве “пуховичского” поджигателя”, – сообщил прокурор района.

Кроме того, И. Купрацевич сообщил, что никаких дополнительных мер безопасности в деревне не предпринято, кроме установки круглосуточного милицейского поста (это ли не дополнительные меры безопасности?).

Он также сообщил, что “сотрудники милиции зафиксировали, что один из троих обвиняемых в убийстве “пуховичского поджигателя”, который находится под домашним арестом, употребляет спиртные напитки. Сотрудники милиции пришли проверить обвиняемого, а он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом было составлено два рапорта”.

А тем временем обвинение в убийстве “пуховичского поджигателя” предъявлено еще одному жителю деревни Пуховичи.

“Следствие предъявило обвинение в убийстве “пуховичского поджигателя” еще одному человеку – это местная жительница, которая отбывает наказание в виде ограничения свободы за нанесение телесного повреждения. К ней применена мера пресечения – домашний арест”, – сообщил И.Купрацевич.

Описанные события – яркая иллюстрация того, что бывает, когда неграмотный человек лезет не в своё дело. Выпустив подозреваемых в убийстве из-за решётки, была, по сути, расколота деревня, пришлось устанавливать в ней круглосуточный милицейский пост, милиция не знает, что делать с пьянствующим подозреваемым (“отвезите их в деревню и пусть там работают” – говорил Лукашенко), а жители, в итоге, просят “благодетеля” вспомнить про закон.

Паводле матэрыялаў “Интерфакс” і Odsgomel.org

Падрыхтаваў Алесь Лета,
Licviny-INFA

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*