Не забірай жыцьцё!
2014 25/07

28 сакавіка бягучага года Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў, што беларускія ўлады парушылі правы сябра Жлобінскай раённай арганізацыі Беларускай партыі левых “Справядлівы свет” Уладзіміра Кірсанава на правядзенне мірнага сходу, забараніўшы яму ў 2008 годзе правесці ў Жлобіне пікет з мэтаю прыцягнення ўвагі грамадскасці да праблем ліквідацыі ў краіне палітычных партый ды грамадскіх аб’яднанняў.

Адпаведнае рашэнне ААН ужо даступна ў Інтэрнэце на рускай мове.

На жаль, 77-мі гадовы мужчына рашэння ААНаўскага Камітэту не дачакаўся, памёр некалькі года таму. Яго інтарэсы ў Камітэце прадстаўляў кіраўнік Гомельскага Цэнтру стратэгічных цяжбаў Леанід Судаленка.

У Камітэт ААН Уладзімір Кірсанаў паскардзіўся пасля таго, як не знайшоў абароны сваіх правоў унутры краіны. Жлобінскі райвыканкам забараніў яму, як і іншым актывістам, правесці ў раённым цэнтры серыю масавых мерапрыемстваў у сувязі з забаронай мінюстам на паўгода дзейнасці партыі камуністаў Беларускай (зараз Беларуская партыя левых “Справядлівы мір”). Мясцовыя чыноўнікі запатрабавалі тады ад камуністаў аплаціць паслугі міліцыі, камунальшчыкаў ды хуткай дапамогі.

На падставе рашэння Камітэту ААН Урад Беларусі мусіць забяспечыць «ахвяры парушэння эфэктыўны сродак прававой абароны, уключна з поўным пакрыццём выдаткаў і належнай кампенсацыяй», а таксама абавязаны «не дапускаць падобных парушэньняў у будучыні».

Прынятае рашэнне Урад Беларусі павінен апублікаваць у афіцыйных СМІ ў тым ліку і на беларускай мове, а таксама выканаць яго цягам 180 дзён.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


Дело жителя Жлобина Владимира Кирсанова уже доступно на русском языке

28 марта текущего года Комитет по правам человека ООН признал, что белорусские власти нарушили права члена Жлобинского районного Белорусского партии левых “Справедливый мир” Владимира Кирсанова на проведение мирного собрания, запретив ему в 2008 году провести в Жлобине пикет с целью привлечения внимания общественности к проблемам ликвидации в стране политических партий и общественных объединений.

Соответствующее решение ООН уже доступно в Интернете на русском языке.

К сожалению, 77-ми летний мужчина решения ООНовского Комитета не дождался, умер несколько лет назад. Его интересы в Комитете представлял руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко.

В Комитет ООН Владимир Кирсанов пожаловался после того, как не нашел защиты своих прав внутри страны. Жлобинский райисполком запретил ему, как и другим активистам, провести в районном центре серию массовых мероприятий в связи с запретом Минюстом на полгода деятельности партии коммунистов Белорусского (теперь Беларуская партия левых “Справедливый мир”). Местные чиновники потребовали тогда от коммунистов оплатить услуги милиции, коммунальщиков и скорой помощи.

На основании решения Комитета ООН Правительство должно обеспечить «жертв нарушения эффективным средством правовой защиты, включая полным возмещением затрат и надлежащей компенсацией», а также обязаны «не допускать подобных нарушений в будущем».

Принятое решение Правительство Беларуси должено опубликовать в официальных СМИ в том числе и на беларуском языке, а также выполнить его в течение 180 дней.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*