2014 18/08

На запіс, пакінуты Аляксеем Лапіцкім у кнізе заўвагаў і прапановаў па факце няведаньня супрацоўніцамі Жодзінскага Галоўпаштампту беларускай мовы, 24 ліпеня быў атрыманы адказ на беларускай мове ад начальніка Менскага філіялу РУП “Белпошта” у Жодзіне Ігара Дука. (гл. дадатак)

У адказе паведамляецца, што з работнікамі Жодзінскага Галоўпаштампту праведзена навучаньне, якое дазволіць у далейшым аказваць паслугі паштовай сувязі на беларускай і (альбо) расейскай мовах.

У двух папярэдніх тэлефонных размовах, ініцыяваных кіраўніцтвам Жодзінскага Галоўпаштамту, сп. Дука сам размаўляў па-беларуску, спрабаваў разабрацца ў сытуацыі, удакладняў атрыманую ад сваіх супрацоўніцаў інфармацыю і патрабаваньні заяўніка. У выніку, як мы бачым, адміністрацыя Менскага філіялу РУП «Белпошта» цалкам прызнала праблему й зрабіла пэўныя намаганьні па ейным выпраўленьні.

Пры гэтым, падчас папярэдняй камунікацыі з начальствам было высьветлена, што ў афіцыйным дакумэнце, які рэглямэнтуе службовыя абавязкі супрацоўнікаў Белпошты не прапісаныя іхныя такія неабходныя працоўныя навыкі, як валоданьне двума дзяржаўнымі мовамі. Матывуючы гэта дадзенымі абставінамі, а таксама тым, што з супрацоўніцамі ўжо праведзены неабходная праца ды навучальны моўны лікбез (!?), начальнік Жодзінскага Галоўпаштампту на першы раз вырашыў абмежавацца “выхаваньнем”, а не наказаньнем сваіх падначаленых.

“Пабачым, як гэтыя меры дапамогуць у выпраўленьні той недапушчальнай і ганебнай сытуацыі зь няведаньнем мовы, а таксама непавагаю да беларускамоўнага кліента, якія прадэманстравалі на Жодзінскім Галоўпаштампце”, – адзначыў заяўнік, жодзінскі праваабаронца Аляксей Лапіцкі.

Падчас першага падобнага інцыдэнту ў Жодзіне пацярпелы ад фактычнай моўнай дыскрымінацыі на Жодзінскім Галоўпаштампце на гэты раз вырашыў выключна ў выхаваўчых мэтах не настойваць на адміністрацыйна-дысцыплінарных мерах узьдзеяньня й адхіленьні ад працы з кліентамі адпаведных супрацоўніцаў Белпошты, але будзе надалей трымаць дадзеную выяўленую ім моўную праблему пад пастаянным пільным кантролем.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Администрация Жодинского Главпочтамта признала наличие языковой проблемы

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

На запись, оставленную Алексеем Лапицким в книге замечаний и предложений по факту незнания сотрудницами Жодинского Главпочтамта белорусского языка, 24 июля был получен ответ на белорусском языке от начальника Минского филиала РУП «Белпочта» в Жодино Игоря Дука. (см. приложение)

В ответе сообщается, что с работниками Жодинского Главпочтамта проведено обучение, которое позволит в дальнейшем аказываць услуги почтовой связи на белорусском и (или) русском языках.

В двух предыдущих телефонных разговорах, инициированных руководством Жодинского Главпочтамта, сп. Дука сам разговаривал по-беларуски, пытался разобраться в ситуации, уточнял полученную от своих сотрудниц информацию и требования заявителя. В результате, как мы видим, администрация Минского филиала РУП «Белпочта» полностью признала проблему и сделала определенные усилия по её исправлению.

При этом, во время предварительной коммуникации с начальством было выяснено, что в официальном документе, который регламентирует должностные обязанности сотрудников Белпочты не прописаны их такие необходимые трудовые навыки, как владение двумя государственными языками. Мотивируя это данными обстоятельствами, а также тем, что с сотрудницами уже проведена необходимая работа и учебный языковой ликбез (!?), начальник Жодинского Главпочтамта на первый раз решил ограничиться “воспитанием”, а не наказанием своих подчинённых.

“Посмотрим, как эти меры помогут в исправлении той недопустимой и позорной ситуации с незнанием языка, а также неуважением к белорускоязычному клиенту, которые продемонстрировали на Жодинском Главпочтамте”, – отметил заявитель, жодинский правозащитник Алексей Лапицкий.

В ходе первого подобного инцидента в Жодино пострадавший от фактической языковой дискриминации на Жодинском Главпочтамте на этот раз решил исключительно в воспитательных целях не настаивать на административно-дисциплинарных мерах воздействия и отстранении от работы с клиентами соответствующих сотрудниц Белпочты, но будет впредь держать данную обнаруженную им языковую проблему под постоянным бдительным контролем.

ДАДАТКІ:

Адказ з Жодзінскага Галоўпаштампту

Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

One thought on “Адміністрацыя Жодзінскага Галоўпаштампту прызнала наяўнасьць моўнай праблемы”

  1. Будзем лічыць, што зразумелі …

    Добра было б і мову сапраўды вывучыць …

    Для гэтага не лікбез, а паўнавартасныя курсы насамрэч патрэбныя й адпаведныя крытэры пры прыёме на працу – нельга дапускаць на працу з грамадзянамі ў публічных месцах тых, хто не валодае асноўнай дзяржаўнай моваю Беларусі…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*