2014 20/08

ЖЭНЭВА (19 Жніўня 2014) – Экспэрты Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў па правах чалавека* ​​асудзілі нарастаючую тэндэнцыю перасьледу знакамітых праваабаронцаў у Азэрбайджане, і настойліва заклікалі ўрад, “праявіць волю й пераламіць тэндэнцыю рэпрэсіяў, крыміналізацыі й перасьледу дзейнасьці ў галіне правоў чалавека ў краіне.”


“Мы ўзрушаныя павелічэньнем колькасьці выпадкаў сачэньня, допытаў, арыштаў, вынясеньня прысудаў на аснове сфабрыкаваных абвінавачваньняў, затрыманьні актывістаў і забароны ім на паездкі ў Азэрбайджане”
, – заявілі яны. “Крыміналізацыя праваабаронцаў павінна быць спыненая. Тыя, хто быў неабгрунтавана затрыманы за праваабарончую дзейнасьць, павінны быць неадкладна вызваленыя“.

Экспэрты асабліва адзначылі канкрэтныя выпадкі ў дачыненьні да Лэйлы Юнус, дырэктаркі азэрбайджанскага Інстытуту міру і дэмакратыі; Арыфа Юнуса, кіраўніка адзьдзелу канфлікталёгіі ў Інстытуце міру й дэмакратыі; Расула Джафарова, каардынатара Клюбу мастацтва дэмакратыі і вяршэнства правоў чалавека; Інтыгама Аліева, старшыні Таварыства праўнай асьветы.

“Мы ўстрывожаныя хваляй палітычна матываваных рэпрэсіяў у дачыненьні да актывістаў у адплату за іхную законную дзейнасьць у дакумэнтаваньні й складаньні справаздачаў аб парушэньнях правоў чалавека”
, адзначылі яны, паказаўшы на іхныя сур’ёзныя турботы з нагоды пагаршэньня сытуацыі ў краіне ўжо ў трэці раз менш чым за адзін год.

Экспэрты ААН нагадалі ўладам аб іхных юрыдычных абавязальніцтвах па міжнародных правах у галіне правоў чалавека, якое гарантуе ўсім у Азэрбайджане права на свабоду выказваньня меркаваньняў, мірных сходаў і асацыяцыяў, без неапраўданага ўмяшальніцтва.

“Асноўны абавязак дзяржавы павінен заключацца ў абароне сваіх грамадзянскіх актывістаў ад запалохваньня, перасьледу, пагрозаў альбо нападаў”, падкрэсьлілі яны.

“Нядаўняе Сяброўства Азэрбайджану ў Камітэце ААН па няўрадавых арганізацыях дрэнна стасуецца зь дзеяньнямі ўладаў, накіраванымі на ўдушэньне свабодаў у гэтае сфэры,” адзначылі экспэрты ААН па правах чалавека.

(*) Экспэрты:
Спэцыяльны дакладчык па пытаньні аб становішчы праваабаронцаў, Мішэль Форст, Спэцыяльны дакладчык па пытаньні аб праве на свабоду мірных сходаў і асацыяцыяў, Майна Киаи, і Спэцыяльнага дакладчыку па пытаньні аб заахвочваньні й абароне права на свабоду перакананьняў і іхнага выказваньня, Дэвід Кэй.

Экспэрты Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў па правах чалавека зьяўляюцца часткай таго, што вядомае як «спэцыяльныя працэдуры», найбуйнейшага воргану незалежных экспэртаў у сыстэме ААН па правах чалавека. “Асаблівыя ўмовы” гэта агульная назва незалежных фактаў і маніторынгавага мэханізму Рады па правах чалавека, якія тычацца альбо канкрэтных сытуацыяў у краіне, альбо тэматычных пытаньняў ва ўсіх частках сьвету. У цяперашні час існуе 38 тэматычных мандатаў і 14 мандатаў, якія тычацца краінаў і тэрыторыяў, з 73 уладальнікаў мандатаў.

Спэцыялісты па спэцыяльных працэдурах працуюць на добраахвотнай аснове; яны не зьяўляюцца супрацоўнікамі ААН і не атрымліваюць заробкаў за сваю працу. Яны незалежныя ад любога ўраду ці арганізацыі ды выступаюць у асабістай якасьці. Даведайцеся больш, зайдзіце на: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Для атрыманьня дадатковай інфармацыі наведайце:
Праваабаронцы: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Свабода сходаў: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
Свабода выказваньня меркаваньняў: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

Праверце папярэднія звароты экспэртаў ААН да ўраду Азэрбайджану:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14582&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13829&LangID=E

УВКПЧ, Краіна – Азэрбайджан: http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/AZIndex.aspx

Для атрыманьня дадатковай інфармацыі й запытаў СМІ, калі ласка, зьвяжыцеся з Джамшыда Газыева (+41 22 917 9183 / defenders@ohchr.org )

Па ўсіх пытаньнях СМІ, сувязь зь іншымі незалежнымі экспэртамі ААН:
Xabier Селая, ААН па правах чалавека – Мэдыя Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org )

ААН па правах чалавека, сачыце за намі ў сацыяльных сетках:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Преследование правозащитников должно быть прекращено – эксперты ООН призывают правительство Азербайджана

ЖЕНЕВА (19 августа 2014 года) – Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека* ​​осудили растущую тенденцию преследования видных правозащитников в Азербайджане, и настоятельно призвали правительство, “проявить волю и переломить тенденцию репрессий, криминализации и преследования деятельности в области прав человека в стране.”

“Мы потрясены увеличением числа случаев слежки, допросов, арестов, вынесения приговоров на основе сфабрикованных обвинений, задержания активистов и запрета им на поездки в Азербайджане”
, – заявили они. “Криминализация правозащитников должна быть остановлена. Те, кто был необоснованно задержан за правозащитную деятельность, должны быть немедленно освобождены“.

Эксперты особо отметили конкретные случаи в отношении Лейлы Юнус, директора азербайджанского Института мира и демократии; Арифа Юнус, главы отдела конфликтологии в Институте мира и демократии; Расула Джафарова, координатора Клуба искусства демократии и верховенства прав человека; Интигама Алиева, председателя Общества правового просвещения.

“Мы встревожены волной политически мотивированных репрессий в отношении активистов в отместку за их законную деятельность в документировании и составлении отчётов о нарушениях прав человека”
, отметили они, указав на их серьезное беспокойство по поводу ухудшения ситуации в стране уже в третий раз менее чем за один год.

Эксперты ООН напомнили властям об их юридических обязательствах по международному праву в области прав человека, которое гарантирует всем в Азербайджане право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, без неоправданного вмешательства.

“Основная обязанность государства должна заключаться в защите своих гражданских активистов от запугивания, преследования, угроз или нападений”, подчеркнули они.

“Недавнее Членство Азербайджана в Комитете ООН по неправительственным организациям плохо согласуется с действиями властей, направленными на удушение свобод в этой сфере,” отметили эксперты ООН по правам человека.

(*) Эксперты:
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, Мишель Форст, Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Майна Киаи, и Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу убеждений и их выражения, Дэвид Кэй.

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека являются частью того, что они известны как «специальные процедуры», крупнейшего органа независимых экспертов в системе ООН по правам человека. “Особые условия” это общее название независимых фактов и мониторингового механизма Совета по правам человека, которые касаются либо к конкретных ситуаций в стране, либо к тематических вопросов во всех частях мира. В настоящее время существует 38 тематических мандатов и 14 мандатов, касающихся стран и территорий, с 73 обладателей мандатов.

Специалисты по специальным процедурам работают на добровольной основе; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу. Они независимы от любого правительства или организации и выступают в личном качестве. Узнайте больше, зайдите на: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Для получения дополнительной информации посетите:
Правозащитники: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Свобода собраний: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
Свобода выражения мнений: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

Проверьте предыдущие обращения экспертов ООН к правительству Азербайджана:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14582&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13829&LangID=E

УВКПЧ, Страна – Азербайджан: http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/AZIndex.aspx

Для получения дополнительной информации и запросов СМИ, пожалуйста, свяжитесь с Джамшида Газиева (+41 22 917 9183 / defenders@ohchr.org)

По всем вопросам СМИ, связь с другими независимыми экспертами ООН:
Xabier Селайя, ООН по правам человека – Медиа Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

ООН по правам человека, следите за нами в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*