2014 05/09

un_secretary_general-ukraine01 верасьня Украінскі Гэльсынскі Саюз па правах чалавека заклікаў кіраўніцтва Генэральнай Асамблеі ААН паставіць на ейнай бліжэйшай сэсіі пытаньне пра адказнасьць Расейскай Фэдэрацыі за вайсковае ўварваньне ва Украіну. Зварот падпісалі старшыня праўленьня УГСПЧ Микалай Козыраў і выканаўчы дырэктар арганізацыі Аркадзь Бушчанка.

Тэкст звароту

«Увесь сьвет стаў сьведкам ўзброенага ўварваньня Расейскай Фэдэрацыі на тэрыторыю Украіны. Спачатку з ужываньнем узброеных сілаў Расейскай Фэдэрацыі адарваная й анэксаваная тэрыторыя Аўтаномнай рэспублікі Крым. Для прыкрыцьця гэтага злачынства Расейская Федэрацыя выкарыстала квазі-юрыдычныя падставы ў выглядзе рэфэрэндуму 16 сакавіка 2014 году, праведзенага ў Крыме насуперак Канстытуцыі Ўкраіны.

У цяперашні час ва ўсходнія рэгіёны Украіны, Луганскую й Данецкую вобласьці, Расейская Фэдэрацыя без абвяшчэньня вайны й без якіх-небудзь падставаў увяла рэгулярныя часткі сваіх узброеных сілаў, якія вядуць баі з часткамі ўзброеных сілаў Украіны. Агульная колькасьць загінулых і параненых ідзе на тысячы. Ахвярамі гэтай агрэсіі зьяўляюцца ня толькі вайскоўцы, але й мірныя грамадзяне Украіны. Яны губляюць жыцьці й маёмасьць, парушэньне іхных правоў і свабодаў мае масавы характар​​, сотні тысячаў мірных грамадзянаў вымушаныя пакідаць сваё жыльлё й перасяляцца ў іншыя рэгіёны Ўкраіны ды іншыя краіны, ратуючыся ад гвалту ва ўмовах фактычнай маштабнай вайны. Зьнішчаецца гаспадарчая інфраструктура ўсяго рэгіёну, што будзе мець цяжкія эканамічныя, экалягічныя ды гуманітарныя наступствы.

У пачатку невідавочнае, а затым і адкрытае ўварваньне частак узброеных сілаў Расеі на тэрыторыю Украіны сур’ёзна парушае Жэнэўскія канвэнцыі ад 12 жніўня 1949 году, а таксама Дадатковы пратакол да гэтых канвэнцыяў, якi датычыцца абароны ахвяраў неміжнародных узброеных канфліктаў (Пратакол II), Жэнэва, 8 чэрвеня 1977 году.

У выніку гэтых парушэньняў з боку Расейскай Фэдэрацыі маюць месца:
1) наўмысныя забойствы;
2) катаваньні ці бесчалавечнае абыходжаньне;
3) акты тэрарызму;
4) наўмыснае прычыненьне моцных пакутаў ці сур’ёзных цялесных пашкоджаньняў або шкоды здароўю; зьдзек з чалавечае годнасьці, у прыватнасьці, зьневажальнае ды абразлівае абыходжаньне, згвалтаваньне, прымус да прастытуцыі або непрыстойны замах у любой форме;
5) незаконнае, безсэнсоўнае і буйнамаштабнае зьнішчэньне ды прысваеньне маёмасьці, не выкліканае вайсковай неабходнасьцю;
6) прымус ваеннапалоннага або іншай ахоўваемай асобы да службы ва ўзброеных сілах варожай дзяржавы;
7) наўмыснае пазбаўленьне ваеннапалоннага або іншай ахоўваемай асобы права на справядлівую ды нармалёвую судавытворчасьць;
8) незаконная дэпартацыя або перамяшчэньне або незаконнае пазбаўленьне волі;
9) прымус да прыняцьця грамадзянства іншай краіны;
10) нічым неапраўданае разьмяшчэньне й выкарыстаньне сродкаў вядзеньня вайны (артылерыі, зенітных установак і іншых сродкаў агнявога паражэньня, складоў з боепрыпасамі) непасрэдна сярод будынкаў гарадзкога й сельскага насельніцтва, у школах, дзіцячых садках і студэнцкіх інтэрнатах;
11) узяцьце закладнікаў;
12) рабаваньне.

Названыя факты злачынных дзеяньняў як з боку сепаратысцкіх тэрарыстычных арганізацый у форме самаабвешчаных “народных рэспублік” на ўсходзе Украіны, так і расейскіх вайскоўцаў, якія падтрымліваюць іх, шырока асьвятляюцца ў сусьветных сродках масавай інфармацыі. Гэтыя факты дакумэнтуюцца й могуць быць прадстаўленымі належным чынам і паводле адпаведнай працэдуры.

Мы звяртаемся да Вас з гэтым пасланьнем ад імя праваабарончых арганізацыяў, якія ўваходзяць ва Ўкраінскі Гэльсынскі Саюз па правах чалавека ў надзеі, што, усьведамляючы зыходзячую з боку Расейскай Фэдэрацыі небясьпеку разбурэньня сусьветнага парадку, устаноўленага пасьля Другой сусьветнай вайны й замацаванага ў дакумэнтах міжнароднага права, Генасамблея ўключыць у парадак дня сваёй верасьнёўскай сэсіі пытаньне пра адказнасьць Расейскай Фэдэрацыі ды ейных кіраўнікоў за парушэньне Статуту ААН. Гэтае парушэньне, як указваюць аўтары звароту, выявілася ў форме вайсковага ўварваньня ва Украіну, незаконнага ды грубага парушэньня ейных межаў і сувэрэнітэту, а таму РФ як сябра ААН, учыняючы на тэрыторыі Ўкраіны злачынствы, якія маюць прыкметы вайсковых злачынстваў, не павінна пазьбегнуць адказнасьці.

Таксама Украінскі Гэльсынскі Саюз па правах чалавека заклікае Генсакратара ААН Пан Гі Муна «з прычыны надзвычайнай сытуацыі, аказаць тэрміновую й неабходную дапамогу Украіне» і «прыняць прэвэнтыўныя меры бясьпекі ў дачыненьні да сусьветнай супольнасьці, у тым ліку шляхам удасканаленьня міжнароднага права з улікам новых пагрозаў міру, што зыходзяць ад новых формаў агрэсіі ў выглядзе гібрыдных войнаў».

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Призыв к ООН: Россия не должна избежать ответственности за военные преступления

01 сентября Украинский Хельсинский Союз по правам человека призвал руководство Генеральной Ассамблеи ООН поставить на её ближайшей сессии вопрос об ответственности Российской Федерации за военное вторжение в Украину. Обращение подписали председатель правления УХСПЧ Николай Козырев и исполнительный директор организации Аркадий Бущченко.

Текст обращения

«Весь мир стал свидетелем вооруженного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Сначала с применением вооруженных сил Российской Федерации отторгнута и аннексирована территория Автономной республики Крым. Для прикрытия этого преступления Российская Федерация использовала квазиюридические основания в виде референдума 16 марта 2014 года, проведенного в Крыму в противоречие с Конституцией Украины.

В настоящее время в восточные регионы Украины Луганской и Донецкой областей Российская Федерация без объявления войны и без каких-либо оснований ввела регулярные части своих вооруженных сил, которые ведут бои с частями вооруженных сил Украины. Общее число погибших и раненных исчисляется тысячами. Жертвами этой агрессии являются не только военные, но и мирные граждане Украины. Они теряют жизни и имущество, нарушение их прав и свобод имеет массовый характер, сотни тысяч мирных граждан вынуждены бросать свои жилища и переселяться в другие регионы Украины и другие страны, спасаясь от насилия в условиях фактической масштабной войны. Уничтожается хозяйственная инфраструктура всего региона, что будет иметь тяжелые экономические, экологические и гуманитарные последствия.

В начале неявное, а затем и открытое вторжение частей вооруженных сил России на территорию Украины серьезно нарушает Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, а также Дополнительный протокол к этим конвенциям, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II), Женева, 8 июня 1977 года.

В результате этих нарушений со стороны Российской Федерации имеют место:
1) умышленные убийства;
2) пытки или бесчеловечное обращение;
3) акты терроризма;
4) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой форме;
5) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;
6) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы;
7) умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство;
8) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы;
9) принуждение к принятию гражданства другой страны;
10) ничем неоправданное размещение и использование средств ведения войны (артиллерии, зенитных установок и других средств огневого поражения, складов з боеприпасами) непосредственно среди зданий городского и сельского населения, в школах, детских садах и студенческих общежитиях;
11) взятие заложников;
12) грабеж.

Указанные факты преступных деяний как со стороны сепаратистских террористических организаций в форме самопровозглашенных “народных республик” на востоке Украины, так и поддерживающих их российских военных широко освещаются в мировых средствах массовой информации. Эти факты документируются и могут быть представлены надлежащим образом и по соответствующей процедуре.

Мы обращаемся к Вам с этим посланием от имени правозащитных организаций, входящих в Украинский Хельсинкский Союз по правам человека в надежде, что, сознавая исходящую со стороны Российской Федерации опасность разрушения мирового порядка, установленного после Второй мировой войны и закрепленного в документах международного права», Генассамблея включит в повестку дня своей сентябрьской сессии вопрос об ответственности Российской Федерации и ее руководителей за нарушение Устава ООН. Это нарушение, как указывают авторы обращения, выразилось в форме военного вторжения в Украину, незаконного и грубого нарушения ее границ и суверенитета, а потому РФ как член ООН, совершая на территории Украины преступления, имеющие признаки военных преступлений, не должна уйти от ответственности.

Также Украинский Хельсинкский Союз по правам человека призывает Генсекретаря ООН Пан Ги Муна «в виду сложившейся чрезвычайной ситуации, оказать срочную и необходимую помощь Украине» и «принять превентивные меры безопасности в отношении мирового сообщества, в том числе путем совершенствования международного права с учетом новых угроз миру, исходящих от новых форм агрессии в виде гибридных войн».

Паводле www.khpg.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*