2014 29/09

Салігорскі прадстаўнік Беларускага Гэльсынскага Камітэту Леанід Мархотка атрымаў адказ з Канстытуцыйнага Суду на свой зварот па абароне ў беларускай мовы ад дыскрымінацыі.

Два месяцы суд вывучаў дванаццаці-старонкавы зварот праваабаронцы, але падставаў для ўзбуджэньня вытворчасьці па справе не знайшоў.

Тым ня менш у адказе Начальніка Сакратарыяту Канстытуцыйныга Суду А. В. Каравая адзначаецца, што Канстытуцыйны Суд неаднаразова разглядаў пытаньне аб роўным выкарыстаньні дзвюх дзяржаўных моваў як у парадку абавязковага папярэдняга кантролю канстытуцыйнасьці законаў, так і ў парадку рэалізацыі права пэўных дзяржаўных інстытуцыяў уносіць свае прапановы на гэты конт. Пры гэтым, з словаў спадара Каравая, Канстытуцыйным Судом выкладаліся пазыцыі аб неабходнасьці ўнясеньня адпаведных зьмяненьняў і дапаўненьняў у закон “Аб мовах” і іншыя акты заканадаўства, здольных забясьпечыць фактычную роўнасьць у выкарыстаньні дзяржаўных моваў, а таксама рэалізацыі права грамадзянаў карыстацца дзяржаўнымі мовамі ў асобных сфэрах іх жыцьцядзейнасьці.

Такі адказ праваабаронца БГК лічыць фактычным прызнаньнем неэфэктыўнасці дзейнасьці Канстытуцыйнага Суду:
– У нашым звароце 25 пунктаў, што абгрунтоўваюць неабходнасьць выпраўленьня ў моўным заканадаўстве прабелаў, выключэньня ў ім калізіяў ды праўнай нявызначанасьці. Існаваньне дагэтуль такой вялікай колькасьці праблемаў у гэтай сфэры яскрава сьведчыць пра тое, што папярэднія неаднаразовыя разгляды гэтага пытаньня Канстытуцыйным Судом і агучаныя ім пазыцыі былі фактычна праігнараваныя дзяржаўнымі ўстановамі ды адпаведнымі службовымі асобамі , – кажа Леанід Мархотка.

Адмову ва ўзбуджэньні вытворчасьці па справе і адфутбольваньне Канстытуцыйным Судом аўтараў звароту з прапановамі ў Парлямэнт праваабаронца салігорскага прадстаўніцтва БНК лічыць простай спробай унікнуць прынцыповага вырашэньня пытаньня па сутнасьці. Такі падыход Канстытуцыйнага Суду, на думку Леаніда Мархоткі, ніяк не спрыяе стварэньню ў заканадаўстве дадатковых мэханізмаў па рэалізацыі права грамадзянаў на карыстаньне беларускай мовай.

Нагадаем, 13 красавіка 2014 году набыў моц Закон “Аб канстытуцыйнай судавытворчасьці”, які прыйшоў на зьмену ранейшай рэдакцыі Закону “Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь”. Упершыню права зьвяртацца ў Канстытуцыйны Суд для ўзбуджэньня вытворчасьці па справах аб выпраўленьні ў заканадаўстве прабелаў, выключэньня ў ім калізіяў і праўнай нявызначанасьці атрымалі грамадзяне ды грамадскія аб’яднаньні. Каб пазбавіцца гэткіх калізіяў у заканадаўстве аб мовах зьявілася ініцыятыва юрыдычнага экспэрта Беларускага Гэльсынскага Камітэту Гары Паганяйлы, якую падтрымалі грамадзяне ў тым ліку ў Салігорску.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Канстытутцыйны Суд признал свою неэффективность в языковом вопросе

Солигорский представитель Белорусского Хельсинкского Комитета Леонид Мархотко получил ответ из Конституционного Суда на свое обращение по защите у белорусского языка от дискриминации. Два месяца суд изучал двенадцати-страничное обращение правозащитника, но оснований для возбуждения производства по делу не нашёл.

Тем не менее в ответе Начальника Секретариата Канстытуцыйныга Суда А. В. Каравая отмечается, что Конституционный Суд неоднократно рассматривал вопрос о равном использовании двух государственных языков как в порядке обязательного предварительного контроля конституционности законов, так и в порядке реализации права определенных государственных институтов вносит свои предложения на этот счёт. При этом, со слов Каравая, Конституционным Судом излагались позиции о необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в закон “О языках” и другие акты законодательства, способных обеспечить фактическую равенство в использовании государственных языков, а также реализации права граждан пользоваться государственными языками в отдельных сферах их жизнедеятельности.

Такой ответ правозащитник БХК считает фактическим признанием неэффективности деятельности Конституционного Суда:
– В нашем обращении 25 пунктов, что обосновывают необходимость исправления в языковом законодательстве пробелов, исключения в нём коллизий и правовой неопределенности. Существование до сих пор такого огромного количества проблем в этой сфере ярко свидетельствует о том, что предыдущие неоднократные рассмотрения этого вопроса Конституционным Судом и озвученные им позиции были фактически проигнорированы государственными учреждениями и соответствующими должностными лицами, – говорит Леонид Мархотко.

Отказ в возбуждении производства по делу и отфутболивание Конституционным Судом авторов обращения с предложениями в Парламент правозащитник солигорского представительства БНК считать простой попыткой избежать принципиального решения вопроса по существу. Такой подход Конституционного Суда, по мнению Леонида Мархотко, никак не способствует созданию в законодательстве дополнительных механизмов по реализации права граждан на белорусском языке.

Напомним, 13 апреля 2014 года вступил в силу Закон “О конституционной судопроизводстве”, который пришёл на смену прежней редакции Закона «О Конституционном Суде Республики Беларусь”. Впервые право обращаться в Конституционный Суд для возбуждения производства по делам об отправлении в законодательстве пробелов, исключения в нём коллизий и правовой неопределенности получили граждане и общественные объединения. Чтобы избавиться подобных коллизий в законодательстве о языках появилась инициатива юридического эксперта Белорусского Хельсинкского Коммитета Гарри Погоняйло, которую поддержали граждане в том числе в Солигорске.

Паводле www.mova.prava-by.info
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*