Не забірай жыцьцё!
2014 03/10

Заснавальнікі ствараемага рэспубліканскага праваабарончага грамадзкага аб’яднаньня “Пакт” падрыхтавалі ініцыятыўны зварот у Канстытуцыйны Суд, у якім паказваюць на сыстэматычнае невыкананьне ў краіне рашэньняў Камітэту ААН па правах чалавека. У якасьці адной з прычынаў склаўшайся сытуацыі праваабаронцы бачаць адсутнасьць праўнага акту, пакліканага рэгуляваць парадак выкананьня рашэньняў гэтай міжнароднай інстанцыі.

Такі зварот стаў магчымым пасьля прыняцьця ў гэтым годзе новай рэдакцыі Закону “Аб канстытуцыйным судаводстве”, які ўпершыню надзяліў правам звароту ў Канстытуцыйны суд для ўзбуджэньня вытворчасьці па справе грамадзянаў і іхныя грамадзкія аб’яднаньні. Скарыстаўшыся новай магчымасьцю, праваабаронцы просяць Канстытуцыйны суд Беларусі разабрацца з сыстэматычным ігнараваньнем і невыкананьнем ў краіне рашэньняў Камітэту ААН па правах чалавека.

Ініцыятыўны зварот у вышэйшую судовую інстанцыю краіны ад імя заснавальнікаў РПГА “Пакт” падпісалі абраны старшыня створанай асацыяцыі, былы судзьдзя Канстытуцыйнага суду, прафэсар, доктар юрыдычных навук Міхаіл Пастухоў і выканаўчы дырэктар, праваабаронца з Гомелю Леанід Судаленка.

Раней зь ініцыятыўным зваротам у Канстытуцыйны суд па пытаньні абароны беларускай мовы зьвярнулася РПГА “Беларускі Гэльсынскі Камітэт”. Сакратарыят суду паведаміў праваабаронцам, што Канстытуцыйны суд прыступіў да вывучэньня дадзенага звароту.

У цяперашні час у Камітэце ААН па правах чалавека зарэгістравана каля 165 індывідуальных паведамленьняў з Беларусі аб парушэньні тых ці іншых грамадзянскіх і палітычных правоў. У 70 зь іх ужо ўстаноўлены канкрэтныя парушэньні, якія падлягаюць добрасумленнаму выкананьню, аднак Урад Беларусі адмаўляецца ад іх выкананьня.

Нагадаем, сярод гарантыяў забесьпячэньня правоў і свабодаў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь “кожны мае права ў адпаведнасьці зь міжнародна-праўнымі актамі, ратыфікаванымі Рэспублікай Беларусь зьвяртацца ў міжнародныя арганізацыі з мэтай абароны сваіх правоў і свабодаў, калі вычарпаныя ўсе наяўныя нутрыдзяржаўныя сродкі праўнай абароны”.

Нягледзячы на тое, што ў бягучым годзе беларускай Канстытуцыі споўнілася 20 год, Урад краіны да гэтага часу не выпрацаваў мэханізмаў, накіраваных на добрасумленнае выкананьне рашэньняў, якія прымаюць міжнародныя арганізацыі па індывідуальных скаргах грамадзянаў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Новости “Пакт” просит Конституционный Суд возбудить производство по фактам неисполнения решений Комитета по правам человека

Учредители создаваемого республиканского правозащитного общественного объединения “Пакт” подготовили инициативный обращение в Конституционный Суд, в котором указывают на систематическое несоблюдение в стране решений Комитета ООН по правам человека. В качестве одной из причин сложившейся ситуации правозащитники видят отсутствие правового акта, призванного регулировать порядок исполнения решений этой международной инстанции.

Такое обращение стало возможным после принятия в этом году новой редакции Закона «О конституционном судопроизводстве”, впервые наделив правом обращения в Конституционный суд для возбуждения производства по делу граждан и их общественные объединения. Воспользовавшись новой возможностью, правозащитники просят Конституционный суд Беларуси разобраться с систематическим игнорированием и неисполнением в стране решений Комитета ООН по правам человека.

Инициативное обращение в высшую судебную инстанцию ​​страны от имени учредителей РПОО “Пакт” подписали избранный председатель создаваемой ассоциации, бывший судья Конституционного суда, профессор, доктор юридических наук Михаил Пастухов и исполнительный директор, правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко.

Ранее с инициативным обращением в Конституционный суд по вопросу защиты белорусского языка обратилась РПОО “Белорусский Хельсинкский Комитет”. Секретариат суда сообщил правозащитникам, что Конституционный суд приступил к изучению данного обращения.

В настоящее время в Комитете ООН по правам человека зарегистрировано около 165 индивидуальных сообщений из Беларуси о нарушении тех или иных гражданских и политических прав. В 70 из них уже установлены конкретные нарушения, которые подлежат добросовестному исполнению, однако Правительство Беларуси отказывается от их выполнения.

Напомним, среди гарантий обеспечения прав и свобод граждан Республики Беларусь является статья 61 Конституции, согласно которой “каждый вправе в соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты”.

Несмотря на то, что в текущем году белорусской Конституции исполнилось 20 лет, Правительство страны до сих пор не выработало механизмов, направленных на добросовестное выполнение решений, которые принимают международные организации по индивидуальным жалобам граждан.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота:
1) Міхал Пастухоў, Менск (Крыніца фота: bk-brest.by);
2) Леанід Судаленка, Гомель (Фота: А.Лапіцкі, Licviny-INFA)

Цэтлікі: , , , , , , ,

One thought on “РПГА “Пакт” просіць Канстытуцыйны Суд распачаць вытворчасьць па фактах невыкананьня рашэньняў Камітэту ААН па правах чалавека”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*