2014 07/10

26 ліпеня 2010 году міліцыя затрымала яго за раздачу паштовак ад імя Каардынацыйнай рады Аб’яднаных дэмакратычных сілаў Гомельшчыны з нагоды Дня незалежнасьці. Палітык быў абвінавачаны ў парушэньні заканадаўства аб СМІ і прыцягнуты да адказнасьці ў выглядзе буйнога адміністратыўнага штрафу. У Камітэт ААН па правах чалавека Васіль Палякоў паскардзіўся пасьля таго, як не знайшоў абароны сваіх правоў унутры краіны.

У рашэньні Камітэт па правах чалавека нагадаў, што калі дзяржава накладае абмежаваньне на распаўсюд інфармацыі, ёй кожны раз неабходна даказаць, для дасягненьня якіх мэтаў абмяжоўваюцца правы грамадзяніна. На падставе рашэньня Урад Беларусі мусіць забясьпечыць для “ахвяры парушэньня эфэктыўны сродак праўнай абароны, улучна з поўным пакрыцьцём выдаткаў і належнай кампэнсацыяй”, а таксама абавязаны “не дапускаць падобных парушэньняў у будучыні”. Прынятае рашэньне Урад Беларусі павінен апублікаваць у тым ліку і на беларускай мове ў афіцыйных СМІ і выканаць яго цягам напрацягу 180 дзён.

Нагадаем, гэта ўжо дзясятае рашэньне, якое было прынятае на апошняй 111-й сэсіі Камітэту па правах чалавека па скаргах беларускіх грамадзянаў. Сярод іх тры асобныя справы тычацца Гомельскага рэгіёну, і ў кожнай зь іх ідзе гаворка аб парушэньні правоў палітыка Васіля Палякова.

Усе рашэньні Камітэту ААН па правах чалавека паступова публікуюцца ў адпаведных рубрыках Беларускага Праўнага Парталу, у тым ліку на адпаведнай старонцы Гомельскага Цэнтру стратэгічнае цяжбы, якую таксам можна адшукаць на ім. Зь імі можна азнаёміцца на сайце ААН па Беларусі за 2014г. (анг.), у тым ліку адшукаць іх пасьля перакладу з працоўнай ангельскай мовы на іншыя – адпаведна па сэсіям.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Комитет ООН признал нарушение прав политика Василия Полякова

26 июля 2010 года милиция задержала его за раздачу открыток от имени Координационного совета Объединенных демократических сил Гомельщины по случаю Дня независимости. Политик был обвинен в нарушении законодательством о СМИ и привлечён к ответственности в виде крупного административного штрафа. В Комитет ООН по правам человека Василий Поляков пожаловался после того, как не нашёл защиты своих прав внутри страны.

В решении Комитет по правам человека напомнил, что если государство налагает ограничение на распространение информации, ему каждый раз необходимо доказать, для достижения каких целей ограничиваются права гражданина. На основании решения Правительство должно обеспечить “жертве нарушения эффективное средство правовой защиты, включая полное возмещение затрат и надлежащую компенсацию”, а также обязано «не допускать подобных нарушений в будущем”. Принятое решение Правительство Беларуси должно опубликовать в том числе и на белорусском языке в официальных СМИ и выполнить его в течение 180 дней.

Напомним, это уже десятое решение, которое было принято на последней 111-й сессии Комитета по правам человека по жалобам белорусских граждан. Среди них три отдельных дела касаются Гомельского региона, и в каждом из них идёт речь о нарушении прав политика Василия Полякова.

Все решения Комитета ООН по правам человека публикуются в соответствующих рубриках на Беларуском Правовом Портале, в том числе на соответствующей странице Гомельского Центра стратегическое тяжбы, которую также млжно найти на нём. С ними можно ознакомиться на сайте ООН по Беларуси за 2014г. (англ.), в том числе отыскать их после перевода с рабочего английского языка на другие – соответственно по сессиям.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота – Васіль Палякоў, Гомель
Фота: А.Лапіцкага

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*