Не забірай жыцьцё!
2009 03/03
Алесь Бяляцкі

Алесь Бяляцкі

Законны прадстаўнік інтарэсаў заснавальнікаў Грамадзкага праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна” (ГПА)  юрыст Уладзімір Лабковіч 3 сакавіка забраў копію рашэньня Міністэрства юстыцыі “Аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадзкага аб’яднаньня”.

У афіцыйным адказе за подпісам начальніка Упраўленьня грамадзкіх аб’яднаньняў А.Л. Сліжэўскага адзначана, што пры вывучэньні пададзеных матэрыялаў устаноўлена наступнае:

“Спіс членаў Рэвізійнай камісіі ГПА сведчыць, што ў гэтай арганізацыі не абраны Старшыня дадзенага органа, як таго патрабуе п.3.14 статута ГПА…”

“Прадстаўленыя дакументы маюць шэраг узаемных неадпаведнасьцяў у частцы звесткаў, якія ў гэтых дакументах маюцца, у тым ліку па назве форума, на якім быццам бы было прынята рашэнне аб стварэнні ГПА (далей – Сход). (…) даденае мерапрыемства павінна мець назву ўстаноўчы з’езд, канферэнцыя, агульны сход або іншы ўстаноўчы сход”, і г.д. З падобных заўвагаў вынікае, што Мінюст доўга і ўпарта шукаў сур’ёзныя падставы для адмовы, якія інакш як прыдзіркамі не назавеш.

Так, напрыклад, асаблівую цікавосьць выклікаюць высновы дзяржчыноўнікаў наконт плошчы памяшканьня, дзе праводзіўся ўстаноўчы сход правабаронцаў: “З матэрыялаў рэгістрацыйнай справы ўласніка офіса бачна, што агульная плошча офіса складае 35 кв.м. Гэта азначае, што на аднаго ўдзельніка Схода прыходзілася 35:67= 0.5 кв.м. агульнай плошчы. Калі ж улічыць планіроўку офіса, наяўнасць у ім шэрагу абсталяваных працоўных месцаў з адпаведнымі мэбляй, аргтэхнікай і інш., то фактычна на аднаго ўдзельніка Схода прыйшлося істотна меншая карысная плошча ў параўнанні з разліковай агульнай, указанай вышэй. У сувязі з гэтым незразумела, як ў такіх умовах можна размясціць 67 чалавек, забяспечыўшы ім згодна з арт.4 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб грамадзкіх аб’яднаннях магчымасць самастойна ўчыніць сваё волевыяўленне і інш., а таксама размясціць прэзідыум Схода, арганізаваць працу Схода на працягу адной гадзіны з падлікам галасоў, весці пратакол Схода”…

Як тут запэрэчыш? Такая скурпулёзная творча-падліковая праца супрацоўнікаў Мінюсту выклікае хіба што захапленьне сваім неардынарным падыходам да вырашэньня пытаньня і  клопатам аб удзельніках мерапрыемства! Праўда, у адказе аб адмове ў рэгістрацыі таксама маюцца і традыцыйныя прэтэнзіі: Мінюсту зноў не спадабалася афармленьне плацёжнага дакументу, прыцягненьне да адміністратыўнай і крымінальнай адказнасьці заснавальнікаў арганізацыі, з чаго робіцца выснова, што “53, 7% заснавальнікаў з’яўляюцца неправапаслухмянымі асобамі”, мэты ствараемага ГПА застаюцца “утоенымі, што супярэчыць “прынцыпу галоснасці”.

Нагадаем, што ўстаноўчы сход ГПА “Наша Вясна” адбыўся 18 студзеня ў Менску, 26 студзеня адпаведныя дакументы былі пададзеныя ў Мінюст. Новая правабарончая арганізацыя зьяўляецца пераемніцай рэспубліканскага правабарончага цэнтру “Вясна”,  ліквідаванага ўладамі рашэннем Вярхоўнага Суда Беларусі яшчэ ў кастрычніку 2003 году. Між тым, правабаронцы не спынялі сваю дзейнасьць, і сярод заснавальнікаў “Нашай Вясны” у асноўным асобы з розных рэгіёнаў краіны, якія ўваходзілі ў ліквідаваны правабарончы цэнтр. Кіраўнік арганізацыі – вядомы праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі.

У вызначаны Законам “Аб грамадзкіх аб’яднаньнях” месячны тэрмін, адведзены для прыняцьця рашэньня аб рэгістрацыі, Мінюст так і не змог вызначыцца: заснавальнікі “Нашай Вясны”  не атрымалі ні пісьмовага, ні вуснага дакладнага адказу ад чыноўнікаў дзяржустановы. 26 лютага законны прадстаўнік інтарэсаў заснавальнікаў юрыст Уладзімір Лабковіч зьвязаўся па тэлефоне са сьпецыялістам Мінюсту Аляксандрам Харытонам, які на пытаньне аб рэгістрацыі ці нерэгістрацыі “Нашай Вясны” паведаміў, што дакументы заснавальнікам яшчэ не адпраўленыя і канкрэтыкай ён не валодае. Сп. Харытон прапанаваў хіба што тэлефанаваць пры наяўнасьці такой магчымасьці.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Минюст отказал правозащитникам в регистрации “Нашай Вясны”

Законный представитель интересов основателей Общественного правозащитного объединения “Наша Вясна” (ОПО) юрист Владимир Лабкович 3 марта забрал копию решения Министерства юстиции “Об отказе в государственной регистрации общественного объединения”.

В официальном ответе за подписью начальника Управления общественных объединений  А.Л. Слижевского отмечено, что при изучении поданных материалов установлено следующее:

“Список членов Ревизионной комиссии ОПО свидетельствует, что в этой организации не избран Председатель данного органа, как того требует п.3.14 устава ОПО …”

“Предоставленные документы имеют ряд взаимных несоответствий в части сведений, которые в этих документах имеются, в том числе по названию форума, на котором как будто бы было принято решение о создании ОПО (далее – Собрание). (…) данное мероприятие должно иметь название учредительный съезд, конференция, общее собрание или другое учредительное собрание”, и т.д. С подобных замечаний следует, что Минюст долго и упорно искал серьезные основания для отказа, которые иначе как придирками не назовешь.

Например, особенный интерес вызывают выводы госчиновников насчет площади помещения, где проводилось учредительное собрание првозащитников: “Из материалов регистрационного дела собственника офиса видно, что общая площадь офиса составляет 35 кв.м. Это означает, что на одного участника Собрания приходилось 35:67= 0.5 кв.м. общей площади. Если же учесть планировку офиса, наличие в нем ряда оснащенных рабочих мест с соответствующими мебелью, оргтехникой и пр., то фактически на одного участника Собрания пришлось существенно меньше полезной площади по сравнению с расчетной общей, указанной выше. В связи с этим непонятно, как в таких условиях можно разместить 67 человек, обеспечив им согласно со ст.4 Закона Республики Беларусь “Об общественных  объединениях” возможность самостоятельно осуществить свое волеизъявление и пр., а также разместить президиум Собрания, организовать работу Собрания в течение одного часа с подсчетом голосов, вести протокол Собрания ”…

Как здесь возразишь? Такая скурпулезная творческо-рассчетная работа сотрудников Минюста вызывает разве что восторг от неординарного подхода к решению вопроса и  заботы об участниках мероприятия! Правда, в ответе об отказе в регистрации также имеются и традиционные претензии: Минюсту снова не понравилось оформление платежного документа, привлечение к административной и уголовной ответственности основателей организации, из чего следует вывод, что “53, 7% основателей являются неправопослушными лицами”, цели создаваемого ОПО остаются “сокрытыми, что противоречит “принципу гласности”.

Напомним, что учредительное собрание ОПО “Наша Вясна” состоялось 18 января в Минске, 26 января соответствующие документы были поданы в Минюст. Новая правозащитная организация является преемницей республиканского правозащитного центра “Вясна”,  ликвидированного властями решением Верховного Суда Беларуси еще в октябре 2003 года. Между тем, правозащитники не прекращали свою деятельность, и среди основателей “Нашай Вясны” в основном лица из разных регионов страны, которые входили в ликвидированный правозащитный центр. Руководитель организации – известный правозащитник, вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий.

В определенный Законом “Об общественных объединениях” месячный срок, отведенный для принятия решения о регистрации, Минюст так и не смог определиться: основатели “Нашай Вясны”  не получили ни письменного, ни устного точного ответа от чиновников госучреждения. 26 февраля законный представитель интересов основателей юрист Владимир Лабкович связался по телефону со специалистом Минюста Александром Харитоном, который на вопрос о регистрации или нерегистрации “Нашай Вясны” сообщил, что документы основателям еще не отправленны и конкретикой он не владает. Г-н Харитон предложил разве что звонить при наличии такой возможности.

Паводле spring96.org

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*