Не забірай жыцьцё!
2014 18/10

Беларускія ўлады павінны неадкладна і без якіх-небудзь умоваў вызваліць усіх палітвязьняў і забясьпечыць поўную рэабілітацыю іх у грамадзянскіх і палітычных правах. Такая адна з рэкамэндацыяў, якія зьмяшчаюцца ў справаздачы спэцдакладчыка ААН па сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі Міклаша Харасьці.

Дакумэнт будзе прадстаўлены 28 кастрычніку на 69-й сэсіі Генэральнай асамблеі ААН у Нью-Ёрку.

У дакладзе адзначаецца, што па стане на ліпень 2014 году ў турмах знаходзяцца сем палітвязьняў: Мікалай Статкевіч, Эдуард Лобаў, Мікалай Дзядок, Ігар Аліневіч, Яўген Васьковіч, Арцём Пракапенка і Васіль Парфянкоў.

Міклаш Харасьці
таксама рэкамэндуе беларускаму ўраду гарантаваць незалежнасьць арганізацыяў грамадзянскай супольнасьці й праваабаронцаў, ствараючы ўмовы для таго, каб яны маглі працаваць, не баючыся рэпрэсіяў, перадае БелаПАН.

Сярод іншых рэкамэндацый:

– Правесьці ўсебаковы агляд беларускага заканадаўства, што датычыцца свабоды асацыяцыяў, і прывесьці ў адпаведнасьць зь міжнароднымі нормамі;
– Адмяніць артыкул 193.1 Крымінальнага кодэксу (дзейнасьць ад імя незарэгістраванай арганізацыі);

– Ліквідаваць усе праўныя ды адміністрацыйныя перашкоды для атрыманьня няўрадавымі арганізацыямі ды праваабаронцамі фінансаваньня, у тым ліку з-за мяжы, і прывесьці заканадаўства, якое рэгулюе пытаньні фінансаваньня НДА, і практыку ў гэтай галіне ў адпаведнасьць з нормамі міжнароднага права;

– Ануляваць дыскрэцыйныя паўнамоцтвы ўрадавых ворганаў на вынясеньне папярэджаньняў у дачыненьні да дзейнасьці НДА, на падставе якіх іхная дзейнасьць можа быць спыненая і актывісты могуць быць пакараныя;

– Зарэгістраваць праваабарончы цэнтар “Вясна” і ўсе НДА, якім было адмоўлена ў рэгістрацыі па палітычных матывах;

– Спыніць кампаніі ў дзяржаўных СМІ па дыскрэдытацыі НДА, якія крытыкуюць урад, і спрыяць аб’ектыўнаму асьвятленьню іхнае працы ў сфэры абароны правоў чалавека;

– Спыніць перасьлед судовымі ворганамі недзяржаўных СМІ і журналістаў;

– Спыніць практыку стварэньня перашкодаў для НДА, якія рэалізуюць сваё права на свабоду мірных сходаў, дэманстрацыі, пікеты й флэш-мобы, а таксама іхнага ўціску й пакараньня, і перагледзець заканадаўства ў гэтай галіне, каб прывесьці яго ў адпаведнасьць зь міжнароднымі нормамі й стандартамі;

– Стварыць бясьпечныя і спрыяльныя ўмовы для грамадзянскай супольнасьці, уключаючы праваабаронцаў, у прыватнасьці зьліквідаваўшы перашкоды для працы НДА і актывістаў грамадзянскай супольнасьці;

– Забясьпечваць ўсебаковую абарону НДА і праваабаронцаў ад ўціску, запалохваньня й гвалту, забясьпечваючы апэратыўнае, дбайнае й транспарэнтнае расследаваньне такіх дзеяньняў, а таксама перасьлед у судовым парадку і пакараньне асобаў, якія гэта зьдзяйсьняюць;

– Забясьпечыць абаронцам правоў ЛГБТ-меншасьцяў іхнае права на свабоду мірных сходаў і свабоду асацыяцыяў, каб яны не прыцягваліся да крымінальнай адказнасьці за ажыцьцяўлеьнне гэтых правоў і не падвяргаліся пагрозе гвалту, уціску, перасьледу, запалохваньню альбо дыскрымінацыі па прычыне іх сэксуальнай арыентацыі;

– Прыкладаць добрасумленныя намаганьні для стварэньня нацыянальнай установы па правах чалавека ў адпаведнасьці з Парыскімі прынцыпамі ў супрацоўніцтве з усімі нацыянальнымі НДА, жадаючымі выступаць у абарону правоў чалавека.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Освободить политзаключенных в Беларуси снова призвал спецдокладчик ООН по правам человека

Белорусские власти должны немедленно и без каких-либо условий освободить всех политзаключенных и обеспечить полную реабилитацию их в гражданских и политических правах. Такая одна из рекомендаций, содержащихся в отчёте спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклоша Харашти.

Документ будет представлен 28 октября на 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В докладе отмечается, что по состоянию на июль 2014 года в тюрьмах находятся семь политзаключенных: Николай Статкевич, Эдуард Лобов, Николай Дедок, Игорь Олиневич, Евгений Васькович, Артем Прокопенко и Василий Парфенков.

Миклош Харашти также рекомендует беларускому правительству гарантировать независимость организаций гражданского общества и правозащитников, создавая условия для того, чтобы они могли работать, не боясь репрессий, передаёт БелаПАН.

Среди прочих рекомендаций:

– Провести всесторонний обзор белорусского законодательства, касающегося свободы ассоциаций, и привести в соответствие с международными нормами;

– Отменить статью 193.1 Уголовного кодекса (деятельность от имени незарегистрированной организации);

– Устранить все правовые и административные препятствия для получения неправительственными организациями и правозащитниками финансирования, в том числе из-за границы, и привести законодательство, регулирующее вопросы финансирования НПО, и практику в этой области в соответствие с нормами международного права;

– Аннулировать дискреционные полномочия правительственных органов на вынесение предупреждений в отношении деятельности НПО, на основании которых их деятельность может быть прекращена и активисты могут быть наказаны;

– Зарегистрировать правозащитный центр “Весна” и все НПО, которым было отказано в регистрации по политическим мотивам;

– Остановить кампании в государственных СМИ по дискредитации НПО, которые критикуют правительство, и способствовать объективному освещению их работы в сфере защиты прав человека;

– Прекратить преследование судебными органами негосударственных СМИ и журналистов;

– Прекратить практику создания препятствий для НПО, реализующих свое право на свободу мирных собраний, демонстрации, пикеты и флешмобы, а также притеснения, наказания, и пересмотреть законодательство в этой области, чтобы привести его в соответствие с международными нормами и стандартами;

– Создать безопасные и благоприятные условия для гражданского общества, включая правозащитников, в частности ликвидировав препятствия для работы НПО и активистов гражданского общества;

– Обеспечивать всестороннюю защиту НПО и правозащитников от давления, запугивания и насилия, обеспечивая оперативное, тщательное и транспарентное расследование таких действий, а также преследование в судебном порядке и наказание лиц, которые это совершают;

– Обеспечить защитникам прав ЛГБТ-меньшинств их права на свободу мирных собраний и свободу ассоциации, чтобы они не привлекались к уголовной ответственности за осуществление этих прав и не подвергались угрозе насилия, притеснения, преследования, запугиванию или дискриминации по причине их сексуальной ориентации;

– Прикладывать добросовестные усилия для создания национальной учреждения по правам человека в соответствии с Парижскими принципами в сотрудничестве со всеми национальными НГО, желающими выступать в защиту прав человека.

Паводле naviny.by
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: Міклаш Харасьці на паседжаньні Пастаяннае рады АБСЭ ў Вене, 3 ліпеня 2008
Фота – зь Беларускай Вікіпэдыі

Цэтлікі: , ,

One thought on “Вызваліць палітвязьняў у Беларусі зноў заклікаў спэцдакладчык ААН па правах чалавека”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*