2014 23/10

Мазырскі праваабаронца Уладзімір Целяпун (на фота) атрымаў адказ з мясцовай пракуратуры. 9 кастрычніка ён зьвярнуўся туды з просьбай здзейсьніць нагляд за законнасьцю ды абгрунтаванасьцю судовага рашэньня па ягонай скарзе. Нагодай для звароту ў інстанцыю сталі сумненьні заяўніка ў тым, што рашэньне, прынятае судом Мазырскага раёну, зьяўляецца кампэтэнтным, справядлівым і бесстароннім. У судзе праваабаронца абскарджваў адмову выканкаму на правядзеньне пікету.

«Я зьвяртаў увагу пракуратуры таксама на тое, што рашэньні суду мне выдалі на расейскай мове, хоць я і даваў тлумачэньні на паседжаньні на беларускай мове. Па сутнасьці пікетаваньне – гэта публічнае выказваньне грамадзянінам ці групай грамадзянаў грамадзка-палітычных, групавых, асабістых ці іншых інтарэсаў альбо пратэсту. А якое публічнае выказваньне магчымае ажыцьцявіць на стадыёнах «Спартак» і «Палесьсе», якія агароджаныя высокімі платамі?», – патлумачыў Уладзімер Целяпун.

На судзе ён двойчы заяўляў хадайніцтва, каб судовыя паседжаньні й рашэньне па скарзе праводзілася і было прадстаўлена на дзяржаўнай беларускай мове. Суд не задаволіў хадайніцтва і не прадставіў па ім пісьмова вызначэньня й рашэньня.

Адказ, падпісаны пракурорам Ігарам Купчыным, быў ляканічным: падставаў для вынясеньня пратэсту няма, Канстытуцыяй прадугледжаныя дзьве дзяржаўныя мовы – беларуская й расейская, гэта распаўсюджваецца й на судовае справаводства.

Уладзімер Целяпун лічыць, што адказу па сутнасьці з пракуратуры ён не атрымаў. «Як забясьпечыць публічнасьць масавага мерапрыемства на закрытай, агароджанай плотам тэрыторыі, якімі зьяўляюцца стадыёны – пракуратура мне не патлумачыла. З артыкулу 16 ГПК пракурор спасылаецца толькі на першую частку і ігнаруе трэцюю частку дадзенага артыкулу, дзе напісана, што «судовыя дакумэнты ва ўстаноўленым парадку ўручаюцца юрыдычна зацікаўленым у выніку справы асобам па іхнаму выбару на мове судовага справаводства альбо на мове, якой гэтыя асобы карысталіся ў гэтым працэсе», – зьвяртае ўвагу праваабаронца.

Ён нагадвае, што ў 2011-2012 гадах ягоныя довады ў судзе былі выкладзеныя потым у рашэньнях па-беларуску. «Што зьмянілася ў 2014 годзе? Які вірус напаў на чыноўнікаў у мантыі й форме пракурора? Большасьць чыноўнікаў пры ўладзе нарадзілася ў Беларусі, другіх Беларусь прытуліла – дала працу, жытло, пасаду. І вось якая ўдзячнасьць з боку гэтых чыноўнікаў з абмежаванымі здольнасьцямі да Беларусі, ейных беларускамоўных грамадзянаў», – дадаў суразмоўца.

Па ягоных словах, беларускія чыноўнікі чамусьці спрэс надаюць перавагу адной, расейскай мове, і нахабна, з ігнараваньнем закону адмаўляюцца ўжываць беларускую мову. «Вірус моўнага сэпаратызму», – такі дыягназ паставіў чыноўнікам Уладзімер Целяпун.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Мозырский прокурор считает позицию суда законной

Мозырьский правозащитник Владимир Телепун (на фото) получил ответ из местной прокуратуры. 9 октября он обратился туда с просьбой осуществить надзор за законностью и обоснованностью судебного решения по его жалобе. Поводом для обращения в инстанцию ​​стали сомнения заявителя в том, что решение, принятое судом Мозырского района, является компетентным, справедливым и беспристрастным. В суде правозащитник обжаловал отказ исполкома на проведение пикета.

«Я обращал внимание прокуратуры также на то, что решения суда мне выдали на русском языке, хотя я и давал объяснения на заседании на белорусском языке. По сути, пикетирование – это публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных или иных интересов либо протеста. А какое публичное высказывание возможно осуществить на стадионах «Спартак» и «Полесье», которые ограждены высокими заборами?», – пояснил Владимир Телепун.

На суде он дважды заявлял ходатайство, чтобы судебные заседания и решение по жалобе проводилось и было представлено на государственном белорусском языке. Суд не удовлетворил ходатайство и не предоставил по ним письменного определения и решения.

Ответ, подписанный прокурором Игорем Купчиным, был лаконичным: оснований для вынесения протеста нет, Конституцией предусмотрены два государственных языка – белорусский и русский, это распространяется и на судебное делопроизводство.

Владимир Телепун считает, что ответа по существу из прокуратуры он не получил. «Как обеспечить публичность массового мероприятия на закрытой, огороженной забором территории, какими являются стадионы – прокуратура мне не объяснила. Из статьи 16 ГПК прокурор ссылается только на первую часть и игнорирует третью часть данной статьи, где написано, что «судебные документы в установленном порядке вручаются юридически заинтересованным в исходе дела лицам по их выбору на языке судопроизводства или на языке, которым эти лица пользовались в этом процессе», – обращает внимание правозащитник.

Он напоминает, что в 2011-2012 годах его доводы в суде были изложены потом в решениях по-белорусски. «Что изменилось в 2014 году? Какой вирус напал на чиновников в мантии и форме прокурора? Большинство чиновников при власти родилась в Беларуси, других Беларусь приютила – дала работу, жилье, должность. И вот какая благодарность со стороны этих чиновников с ограниченными способностями к Беларуси, её белорусскоязычных граждан», – добавил собеседник.

По его словам, белорусские чиновники почему-то придают предпочтение одному, русскому языку, и нагло, с игнорированием закона отказываются использовать белорусский язык. «Вирус языкового сепаратизма», – такой диагноз поставил чиновникам Владимир Телепун.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Na fota – Uładzimier Cielapun, Mazyr.
Fota: Alaksiej Łapicki,
Lićviny-INFA

Цэтлікі: , , , ,

One thought on “Мазырскі пракурор лічыць пазыцыю суду законнай”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*