2014 12/11

11 лістападу калегія Гомельскага абласнога суду разгледзела касацыйную скаргу на рашэньне суду Мазырскага раёну па забароне пікету праваабаронцу Уладзімеру Целепуну. Скаргу абласны суд пакінуў без задавальненьня.

Адзіны пазытыўны момант – працэс разгляду скаргі ў касацыйным парадку адзначыўся тым, што было задаволена хадайніцтва праваабаронцы аб вядзеньні працэсу на беларускай мове. Скарга й пытаньні да Уладзімера Целяпуна, агучваньне рашэньня былі на беларускай мове.

“На пытаньне аднаго з судьдзяў – ці паўплывала на рашэньне Мазырскага райсуду тое, што працэс ня вёўся на беларускай мове, я адказаў, што рашэньне было прагназуемым, аднак невыкананьне нормаў працэсуальнага права ГПК па ігнараваньні мовы, якой карысталася адна з юрыдычна зацікаўленых у выніку справы асобаў, разглядаецца мною як праява зьнявагі, дыскрымінацыі па моўнай і нацыянальнай прыкмеце”, – падкрэсьліў заяўнік.

Ён зьвяртае ўвагу на такі момант: калі суд першай інстанцыі не задаволіў хадайніцтва аб прысутнасьці на працэсе пракурора, то зараз, у абласным судзе, калі надыйшла чарга да разгляду справы праваабаронцы, пракурор пакінула памяшканьне судовага паседжаньня.

Нагадаем, мазырскія ўлады не дазволілі праваабаронцу правесьці пікет у раённым цэнтры. Суд Мазырскага раёну не задаволіў яго скаргу адносна гэтай забароны.

Уладзімер Целяпун не згадзіўся з рашэньнем раённага суду. Ён прыйшоў да высновы, што суд не дастаткова і не ў поўнай ступені разгледзеў ягоную скаргу і вынес рашэньне.

У заяве ў суд праваабаронца нагадваў, што дзяржаўныя ворганы, службовыя ды іншыя асобы, якім даверана выкананьне дзяржаўных функцыяў, абавязаныя ў межах сваёй кампэтэнцыі прымаць неабходныя меры для ажыцьцяўленьня ды абароны правоў і свабодаў асобы. Згодна закону «Аб масавых мерапрыемствах», кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага воргану альбо ягоны намесьнік пры разглядзе заявы ў мэтах забесьпячэньня правоў і свабодаў грамадзянаў, грамадзкай бясьпекі, а таксама належнага функцыянаваньня транспарту ды ўстановаў мае права па ўзгадненьні з арганізатарам масавага мерапрыемства зьмяніць дату, месца й час ягонага правядзеньня. У выпадку з заяўкай на пікет праваабаронцы, ніхто з уладаў не намагаўся забясьпечыць правы заяўніка, зьмяніць дату ці месца правядзеньня.

Згодна заканадаўства, мясцовы выканаўчы й распарадчы ворган на працягу аднаго дня з моманту рэгістрацыі заявы аб правядзеньні масавага мерапрыемства накіроўвае ягоную копію ў тэрытарыяльны ворган нутраных справаў для разгляду пытаньняў, звязаных з аховай грамадзкага парадку, забесьпячэньнем грамадзкай бясьпекі й выпрацоўцы адпаведных прапановаў.

«Такая працэдура не была выкананая, аб чым сьведчыць адказ часова выконваючага абавязкі начальніка Мазырскага РАУС В.В.Пакштаса. Пікетаваньне – публічнае выказваньне грамадзянінам ці групай грамадзянаў грамадзка-палітычных, групавых, асабістых ці іншых інтарэсаў альбо пратэсту. Раённы суд не высьветліў і не даў тлумачэньня факту «публічнасьці» мерапрыемства: якое публічнае выказваньне магчыма ажыцьцявіць на стадыёнах, якія агароджаныя высокімі платамі?» – ставіў пытаньні ў касацыйнай скарзе Уладзімер Целяпун.

Раённы суд таксама не задаволіў хадайніцтва і не прадставіў па ім пісьмовага вызначэньня і рашэньня на беларускай мове, як таго патрабаваў заяўнік.

“Мая скарга, выступы, пытаньні былі на беларускай мове. Хто перакладаў мае словы з беларускай на расейскую? Такім жа чынам магчыма было б зрабіць і наадварот – з расейскай на беларускую”, – дадаў праваабаронца.

Пасьля раённага суду Уладзімер Целяпун зрабіў высновы, што рашэньне, прынятае судом Мазырскага раёну, не зяяўляецца кампэтэнтным (склад суду не валодае ў межах сваёй кампэтэнцыі дзяржаўнай беларускай мовай), справядлівым (праігнараваныя патрабаваньні Канстытуцыі) і бесстароньнім (мне, беларусу, беларускім судом ад імя Рэспублікі Беларусь адмоўлена ў праве атрымаць рашэньне беларускага суду на дзяржаўнай беларускай мове).

*
*
(Пераклад артыкулу, рас.)

Гомельский областной суд не удовлетворил жалобу правозащитника Владимира Телепуна (рас.)

11 ноября коллегия Гомельского областного суда рассмотрела кассационную жалобу на решение суда Мозырского района по запрету пикета правозащитнику Владимиру Телепуну. Жалобу областной суд оставил без удовлетворения.

Единственный позитивный момент – процесс рассмотрения жалобы в кассационном порядке ознаменовался тем, что было удовлетворено ходатайство правозащитника о ведении процесса на беларуском языке. Жалоба и вопросы к Владимиру Телепуна, обнародование решения были на беларуском языке.

“На вопрос одного из судьи – повлияло на решение Мозырского райсуда то, что процесс не велся на беларуском языке, я ответил, что решение было прогнозируемым, однако невыполнение норм процессуального права ГПК игнорирование языка, которым пользовалось одно из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, рассматривается мною как проявление пренебрежения, дискриминации по языковому и национальному признаку”, – подчеркнул заявитель.

Он обращает внимание на такой момент: если суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство о присутствии на процессе прокурора, то теперь, в областном суде, когда настала очередь для рассмотрения дела правозащитника, прокурор покинула помещение судебного заседания.

Напомним, мозырские власти не разрешили правозащитнику провести пикет в районном центре. Суд Мозырского района не удовлетворил его жалобу по поводу этого запрета.

Владимир Телепун не согласился с решением районного суда. Он пришёл к выводу, что суд не достаточно и не в полной мере рассмотрел его жалобу и вынес решение.

В заявлении в суд правозащитник напоминал, что государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Согласно закону «О массовых мероприятиях», руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или его заместитель при рассмотрении заявления в целях обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также необходимого функционирования транспорта и учреждений вправе по согласованию с организатором массового мероприятия изменить дату, место и время его проведения. В случае с заявкой на пикет правозащитники никто из властей не старался обеспечить права заявителя, изменить дату или место проведения.

Согласно законодательству, местный исполнительный и распорядительный орган в течение одного дня с момента регистрации заявления о проведении массового мероприятия направляет его копию в территориальный орган внутренних дел для рассмотрения вопросов, связанных с охраной общественного порядка, обеспечением общественной безопасности и выработке соответствующих предложений. «Такая процедура не была выполнена, о чём свидетельствует ответ временно исполняющего обязанности начальника Мозырского РОВД В.В.Пакштаса. Пикетирование – публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных или иных интересов либо протеста. Районный суд не выяснил и не дал объяснения факту «публичности» мероприятие: какое публичное высказывание возможно осуществить на стадионах, которые ограждены высокими заборами?“- ставил вопросы в кассационной жалобе Владимир Телепун.

Районный суд также не удовлетворил ходатайство и не предоставил по ним письменного определения и решения на беларуском языке, как того требовал заявитель.

После районного суда Владимир Телепун сделал выводы, что решение, принятое судом Мозырского района, не является компетентным (состав суда не владеет в пределах своей компетенции государственным белорусским языком), справедливым (проигнорированы требования Конституции) и беспристрастным (мне, беларусу, беларуским судом от имени Республики Беларусь отказано в праве получить решение беларуского суда на государственном беларуском языке).

Паводле gomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

 

Na fota – Uładzimier Cielapun, Mazyr.
Fota: Alaksiej Łapicki,
Lićviny-INFA

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*