2014 15/11

Напрыканцы кастрычніка група юрыстаў зь беларускіх няўрадавых арганізацыяў зьдзейсьніла азнаямленчы візыт “Спрыяльнае прававое асяродзьдзе для грамадзкіх арганізацыяў: эўрапейскія практыкі” у Вугоршчыну і Літву.

Паездку арганізавалі Асамблея НДА Беларусі і Цэнтар прававой трансфармацыі ў партнэрстве з Эўрапейскім цэнтрам некамэрцыйнага права ў Будапэшце і Інстытутам права некамэрцыйных арганізацыяў у Вільні.

Праграма візыту была сканцэнтраваная на такіх складніках спрыяльнага прававога асяродзьдзя для агранізацыяў грамадзянскай супольнасьці (АГС) як рэгулятыўныя рамкі для рэгістрацыі і дзейнасьці АГС, адносіны дзяржавы і АГС, фінансавая ўстойлівасьць арганізацыяў.

Першая частка адукацыйнага візыту праходзіла ў Будапэшце, дзе ўдзельнікі стажыроўкі даведаліся як свабода аб’яднаньняў рэалізуецца на практыцы ў Вугоршчыне, змаглі “падгледзець” некаторыя аспэкты, якія могуць быць скарыстаныя для паляпшэньня ўмоваў дзейнасьці няўрадавых арганізацыяў у Беларусі. У часе візыту прадстаўнікі Эўрапейскага Цэнтру Некамэрцыйнага Права (ECNL) расказалі якім чынам можна наладжваць камунікацыю зь дзяржаўнымі ворганамі, прэзэнтуючы юрыстам зь Беларусі асноўныя мадэлі супрацоўніцтва паміж дзяржавай і АГС у Эўропе.

У прыватнасьці, вялікую цікаўнасьць удзельнікаў візыту выклікалі механізмы дзяржаўнага фінансаваньня АГС, а таксама практыка падаткавых адсоткавых адлічэньняў (калі 1% са сваіх падаткаў падаткаплатнік можа пералічыць на карысьць канкрэтнай АГС). З аналітычным аглядам ECNL на гэту тэму можна азнаёміцца па спасылцы.

Беларуская дэлегацыя мела сустрэчы з прадстаўнікамі офісу па правах чалавека ў Цэнтральна-Эўрапейскім унівэрсытэце, з Прававой Ініцыятывай Інстытута Адкрытага Грамадзтва, зь юрыстамі-практыкамі і прадстаўнікамі вугорскіх НДА, якія распавялі пра свой досьвед умацаваньня грамадзянскай супольнасьці і прыцягваньня грашовых сродкаў.

Юрысты беларускіх НДА у межах адукацыйнага візыту наведалі Некамэрцыйны Інфармацыйны і Навучальны Цэнтар (NIOK) і вядучую вугорскую НДА, якая прадстаўляе інтарэсы сацыяльна неабароненых групаў – Вугорскі Саюз Грамадзянскіх Свабодаў (TASZ).

Наведалі беларусы і горад Сэнт-Андрэ на ўзьбярэжжы Дунаю, дзе ў 2009 годзе мясцовы ўрад прыняў пастанову аб межах супрацоўніцтва, шляхах падтрымкі і фінансаваньня зь мясцовага бюджэту для АГС, а таксама аб стварэньні грамадзкіх саветаў для супрацоўніцтва, абмену інфармацыяй і ўдзелу грамадзкасьці на мясцовым ўзроўні. Цікава, што мясцовы савет па разьвіцьці фізкультуры і спорту мае трывалыя сувязі зь беларускімі спартовымі аб’яднаньнямі, некаторыя зь якіх карыстаюцца юрыдычнай падтрымкай з боку юрыстаў-удзельнікаў азнаямленчага візыту.

Другая частка азнаямленчага візыту “Спрыяльнае прававое асяродзьдзе для грамадзкіх арганізацыяў: эўрапейскія практыкі” адбывалася ў Вільні, дзе ўдзельнікі мелі магчымасьць абмеркаваць з практыкуючымі літоўскімі юрыстамі магчымасьці рэгістрацыі і дзейнасьці ў Літве беларускіх НДА. Акрамя гэтага прадстаўнікі беларускіх НДА наведалі Інстытут права некамэрцыйных арганізацыяў і Беларускі дом правоў чалавека імя Барыса Звозскага.

Асаблівая ўвага гэтай часткі візыту была сканцэнтраваная на пытаньнях узаемадзеяньня дзяржаўных ворганаў і НДА. Пасьля нядаўняга прыняцьця ў Літве закону “Аб разьвіцьці АГС”, улады і муніцыпалітэты павінны стварыць Грамадзкія саветы. Удзельнікі візыту абмеркавалі гэтую тэму з чыноўнікамі Міністэрства сацыяльных справаў і працы, якія адказныя за сувязі з грамадзянскай супольнасьцю.

У візыце ўзялі ўдзел 8 юрыстаў з рознаплянавых па сваёй дзейнасьці беларускіх НДА, у тым ліку прадстаўнікі Асамблеі НДА Беларусі, Цэнтру прававой трансфармацыі, суполкі “Зялёная сетка”, Праваабарончага Цэнтру “Вясна” ды іншых праваабарончых і сацыяльных арганізацыяў.

Як адзначыла ўдзельніца візыту юрыстка Наста Лойка, рознабаковы досьвед удзельнікаў даў магчымасьць шмат якія ідэі пераняць для свайго напрамку, профіля. Сяргей Магонаў, юрыст суполкі “Зялёная сетка”, дадаў, што пасродкам інтэрнэту, форумаў ды рассылак ніколі не даведаешся пра той агромністы досьвед, які маюць калегі, які раскрываецца найлепш пры спатканьні ўжывую і сумеснай працы.

Юрысконсульт Асамблеі НДА Юрый Чавусаў падкрэсліў важнасьць параўнаньня заканадаўчага рэгуляваньня розных краінаў з праваўжывальнай практыкай: “У часе гэтага візыту мы мелі магчымасьць ня толькі даведацца пра юрыдычныя нормы, але і распытаць самі няўрадавыя арганізацыі пра выкарыстаньне гэтых нормаў на практыцы. Вельмі цікавым было параўнаньне таго, як аналягічныя мэханізмы рэгуляваньня дзейнасьці АГС працуюць у Вугоршчыне і Літве. Вельмі карыснай была сустрэча зь юрыстамі сайту www.ngoin.lt якія распавялі пра практычныя аспэкты дзейнасьці беларускіх арганізацыяў, зарэгістраваных у Вільні”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Белорусские юристы ознакомились с европейскими стандартами свободы ассоциаций


В конце октября группа юристов из белорусских неправительственных организаций совершила ознакомительный визит «Благоприятная правовая среда для общественных организаций: европейские практики” в Венгрию и Литву.

Поездку организовали Ассамблея НГО Беларуси и Центр правовой трансформации в партнерстве с Европейским центром некоммерческого права в Будапеште и Институтом права некоммерческих организаций в Вильнюсе.

Программа визита была сконцентрирована на таких составляющих благоприятная правовая среда для агранизацый гражданского общества (ОГО) как регулятивные рамки для регистрации и деятельности ОГО, отношения государства и ОГО, финансовая устойчивость организаций.

Первая часть образовательного визита проходила в Будапеште, где участники стажировки узнали как свобода объединений реализуется на практике в Венгрии, смогли “подглядеть” некоторые аспекты, которые могут быть использованы для улучшения условий деятельности неправительственных организаций в Беларуси. В ходе визита представители Европейского Центра некоммерческого Права (ECNL) рассказали каким образом можно налаживать коммуникацию с государственными органами, представляя юристом из Беларуси основные модели сотрудничества между государством и ОГО в Европе.

В частности, большую заинтересованность участников визита вызвали механизмы государственного финансирования ОГО, а также практика налоговых процентных отчислений (если 1% из своих налогов налогоплательщик может перечислить в пользу конкретной ЕТС). С аналитическим обзором ECNL на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Белорусская делегация имела встречи с представителями офиса по правам человека в Центрально-Европейском университете, с Правовой Инициативой Института Открытого Общества, с юристами-практиками и представителями венгерских НПО, которые рассказали о своем опыте укрепления гражданского общества и привлечения денежных средств.

Юристы белорусских НПО в рамках образовательного визита посетили Некоммерческий Информационный и Учебный Центр (NIOK) и ведущую венгерскую НПО, представляющую интересы социально незащищенных групп – Венгерский Союз Гражданских Свобод (TASZ).

Посетили белорусы и город Сент-Андре на берегу Дуная, где в 2009 году местное правительство приняло постановление о рамках сотрудничества, путях поддержки и финансирования из местного бюджета для АГС, а также о создании общественных советов для сотрудничества, обмена информацией и участия общественности на местном уровне . Интересно, что местный совет по развитию физкультуры и спорта имеет прочные связи с белорусскими спортивными объединениями, некоторые из них пользуются юридической поддержкой со стороны юристов-участников ознакомительного визита.

Вторая часть ознакомительного визита “Благоприятная правовая среда для общественных организаций: европейские практики” происходило в Вильнюсе, где участники имели возможность обсудить с практикующими литовскими юристами возможности регистрации и деятельности в Литве белорусских НГО. Кроме этого представители белорусских НПО посетили Институт права некоммерческих организаций и Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Особое внимание этой части визита была сконцентрирована на вопросах взаимодействия государственных органов и НПО. После недавнего принятия в Литве закона “О развитии ОГО”, власти и муниципалитеты должны создать Общественные советы. Участники визита обсудили эту тему с чиновниками Министерства социальных дел и труда, ответственные за связи с гражданским обществом.

В визите приняли участие 8 юристов с разноплановым по своей деятельности белорусских НПО, в том числе представители Ассамблеи НГО Беларуси, Центра правовой трансформации, сообщества “Зеленая сеть”, Правозащитного Центра “Вясна” и других правозащитных и социальных организаций.

Как отметила участница визита юрист Анастасия Лойко, разносторонний опыт участников дал возможность перенять многие идеи для своего направления, профиля. Сергей Магонов, юрист сообщества “Зеленая сеть”, добавил, что посредством интернета, форумов и рассылок никогда не узнаешь о том огромном опыте, который имеют коллеги, который раскрывается лучше при встрече вживую и совместной работе.

Юрисконсульт Ассамблеи НГО Юрий Чаусов подчеркнул важность сравнения законодательного регулирования разных стран с правоприменительной практикой: “Во время этого визита мы имели возможность не только узнать о юридических нормах, но и узнать у самих неправительственных организаций об использовании этих норм на практике. Очень интересным было сравнение того, как аналогичные механизмы регулирования деятельности ОГО работают в Венгрии и Литве. Очень полезной была встреча с юристами сайта www.ngoin.lt которые рассказали о практических аспектах деятельности белорусских организаций, зарегистрированных в Вильнюсе “.

Паводле belngo.info

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*