Не забірай жыцьцё!
2015 06/01

2015-ы будзе ключавым годам для Беларусі. Перасьлед праваабаронцаў і рэпрэсіі супраць СМІ не дазваляюць казаць пра ейнае паляпшэньні. Пра гэта заявіў адмысловы дакладчык Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў па пытаньні аб сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі Міклаш Харасьці.

Ягоны даклад апублікаваны на сайце Вярхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека.

У 2014 годзе ўрад Беларусі прыклаў некаторыя намаганьні, каб зьнізіць напружанасьць у рэгіёне. Тым не менш, нягледзячы на чаканьні міжнароднай супольнасьці, выяўленыя як на двухбаковым, гэтак і на шматбаковым роўні, сытуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не паказвае ніякіх прыкметаў паляпшэньня, – гаворыцца ў дакумэнце. – Перасьлед праваабаронцаў і рэпрэсіі ў дачыненьні да незалежных журналістаў працягваліся на працягу году. У сьнежні былі прынятыя праўкі ў Закон аб СМІ, якія забясьпечылі поўны кантроль з боку дзяржавы над усімі сайтамі. У краіне па-ранейшаму выносяцца й прыводзяцца ў выкананьне сьмяротныя прысуды“.

Права на свабоду мірных сходаў і асацыяцыяў у Беларусі па-ранейшаму значна абмежаванае.

Жорсткія меры й разгон дэманстрацыяў прывялі да павелічэньня колькасьці адвольных затрыманьняў і так званых прэвэнтыўных арыштаў прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасьці, – адзначае Міклаш Харасьці. – Адзін з актывістаў – Павал Вінаградаў – быў арыштаваны пятнаццаць разоў у гэтым годзе.

Выпадак Алены Танкачовай дэманструе паўсюдны перасьлед праваабаронцаў“.

Спэцдакладчык ААН адзначае ўзмацненьне рэпрэсіяў у дачыненьні да журналістаў і незалежных СМІ.

Як паведамляла прадстаўніца АБСЭ па пытаньнях свабоды прэсы Дуня Міятавіч 12 сьнежня, у другой палове году ўзмацніўся перасьлед незалежных журналістаў і сябраў Беларускай асацыяцыі журналістаў (БАЖ). Дзясяткі аўтараў інтэрнэт-паведамленьняў, якія ўтрымлівалі фатаграфіі, зробленыя на вуліцах, былі аштрафаваныя нібыта за парушэньне правілаў аб публічных сходах.

Зь 19 сьнежня беларускія ўлады блякуюць асноўныя незалежныя сайты Беларусі – Charter97.org, БелаПАН, naviny.by, «Беларускі партызан», і некаторыя іншыя.

Радыкальна новы этап уціску на свабоду выказваньняў адзначаны праўкамі да Закону аб СМІ, прынятымі ў “парлямэнце” 17 і 18 сьнежня без якіх-небудзь кансультацыяў з грамадзкасьцю й на закрытых паседжаньнях. Яны ставяць практычна ўсе формы інтэрнэт-камунікацыяў пад наўпростую цэнзуру з боку дзяржавы. Законапраэкт стварае “ўсеабдымны рэестар распаўсюднікаў інфармацыі” і абавязвае інфармацыйныя рэсурсы прасіць дазвол на працу ў “працэсе рэгістрацыі”.

Новыя правілы ўскладаюць адказнасьць на сайты за любы матэрыял альбо камэнтар, які можа лічыцца “шкодным для інтарэсаў дзяржавы”. Гэта дазваляе дзяржаўным ворганам выносіць папярэджаньні. СМІ, якія атрымалі іх, могуць быць выдаленыя з базы дадзеных і такім чынам страціць “права на распаўсюд інфармацыі”. Акрамя таго, закон абмяжоўвае замежную ўласнасьць у любым СМІ да 20% капіталу”, – гаворыцца ў дакладзе.

Міклаш Харасьці адзначае, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Эўропе, якая захоўвае сьмяротнае пакараньне. У 2014 годзе яна правяла тры пакараньня, апошнае зь якіх – у кастрычніку.

Таксама ён заявіў, што ворганы ўлады Беларусі павінны паважаць абавязальніцтвы, узятыя імі й выконваць рэкамэндацыі, зробленыя з дапамогай мэханізмаў ААН па правах чалавека.

У маім апошнім дакладзе Генэральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў я зрабіў шэраг рэкамэндацыяў ураду для стварэньня бясьпечных і спрыяльных умоваў для праваабаронцаў і павагі да права на свабоду асацыяцыяў, сходаў і выказваньня меркаваньняў і прапанаваў сваю падтрымку для іхнае рэалізацыі, – адзначыў ён. – Урад ніяк не адрэагаваў на маю прапанову. Адной з прынятых рэкамэндацыяў былі гарантыі свабоды аб’яднаньняў і выказваньня меркаваньняў, у тым ліку для прэсы, праваабаронцаў, палітычных партыяў, грамадзкіх арганізацыяў і прафсаюзаў.

2015-ы будзе ключавым годам для Беларусі з-за прэзыдэнскіх выбараў, якія павінны прайсьці ўвосень. Свабода сходаў, асацыяцыяў і выказваньня зьяўляюцца перадумовамі для правядзеньня свабодных і справядлівых выбараў. Ўрад павінен ужо цяпер прывесьці заканадаўства й практыку ў адпаведнасьць зь міжнароднымі стандартамі, а таксама гарантаваць незалежнасьць арганізацыяў грамадзянскай супольнасьці й сродкаў масавай інфармацыі, падаючы ім магчымасьць працаваць легальна й без прыгнёту альбо рэпрэсіяў”.

Міклаш Харасьці падкрэсліў, што па-ранейшаму гатовы супрацоўнічаць з урадам Беларусі ў рэалізацыі рэкамэндацыяў, пра якія гаворыцца ў дакладзе.

*
*
(ПЕРАКЛАД, рас.)

Спецдокладчик ООН подвел «итоги года» по Беларуси

2015-й будет ключевым годом для Беларуси.

Преследования правозащитников и репрессии против СМИ не позволяют говорить о её улучшении. Об этом заявил специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти. Его доклад опубликован на сайте Верховного представителя ООН по правам человека.

В 2014 году правительство Беларуси приложило некоторые усилия, чтобы снизить напряженность в регионе. Тем не менее, несмотря на ожидания международного сообщества, выраженные как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, ситуация с правами человека в Беларуси не показывает никаких признаков улучшения, – говорится в документе. – Преследование правозащитников и репрессии в отношении независимых журналистов продолжались в течение года. В декабре были приняты поправки в Закон о СМИ, которые обеспечили полный контроль со стороны государства над всеми сайтами. В стране по-прежнему выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры“.

Права на свободу мирных собраний и ассоциаций в Беларуси по-прежнему значительно ограничено.

Жестокие меры и разгон демонстраций привели к увеличению числа произвольных задержаний и так называемых превентивных арестов представителей гражданского общества, – отмечает Миклош Харашти. – Один из активистов – Павел Виноградов – был арестован пятнадцать раз в этом году.

Случай Елены Тонкачевой демонстрирует повсеместное преследование правозащитников”.

Спецдокладчик ООН отмечает усиление репрессий в отношении журналистов и независимых СМИ.

Как сообщала представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович 12 декабря, во второй половине года усилилось преследование независимых журналистов и членов Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Десятки авторов интернет-сообщений, которые содержали фотографии, сделанные на улицах, были оштрафованы якобы за нарушение правил о публичных собраниях.

С 19 декабря белорусские власти блокируют основные независимые сайты Беларуси – Charter97.org, БелаПАН, naviny.by, «Белорусский партизан», и некоторые другие.

Радикально новый этап давления на свободу выражения ознаменован поправками к Закону о СМИ, принятыми в “парламенте” 17 и 18 декабря без каких-либо консультаций с общественностью и на закрытых заседаниях. Они ставят практически все формы интернет-коммуникаций под прямую цензуру со стороны государства. Законопроект создает “всеобъемлющий реестр распространителей информации” и обязывает информационные ресурсы просить разрешение на работу в “процессе регистрации”.

Новые правила возлагают ответственность на сайты за любой материал или комментарий, который может считаться “вредным для интересов государства”. Это разрешает государственным органам выносить предупреждения. СМИ, получившие их, могут быть удалены из базы данных и таким образом потерять “право на распространение информации”. Кроме того, закон ограничивает иностранную собственность в любом СМИ до 20% капитала”, – говорится в докладе.

Миклош Харашти отмечает, что Беларусь остается единственной страной в Европе, которая сохраняет смертную казнь. В 2014 году она провела три казни, последнюю из которых – в октябре.

Также он заявил, что органы власти Беларуси должны уважать обязательства, взятые ими и выполнять рекомендации, сделанные с помощью механизмов ООН по правам человека.

В моем последнем докладе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я сделал ряд рекомендаций правительству для создания безопасных и благоприятных условий для правозащитников и уважения права на свободу ассоциации, собраний и выражения мнений и предложил свою поддержку для их реализации, – отметил он. – Правительство никак не отреагировало на мое предложение. Одним из принятых рекомендаций были гарантии свободы объединений и выражения мнений, в том числе для прессы, правозащитников, политических партий, общественных организаций и профсоюзов.

2015-й будет ключевым годом для Беларуси из-за президентских выборов, которые должны пройти осенью. Свобода собраний, ассоциаций и выражения являются предпосылками для проведения свободных и справедливых выборов. Правительство должно уже сейчас привести законодательство и практику в соответствие с международными стандартами, а также гарантировать независимость организаций гражданского общества и средств массовой информации, предоставляя им возможность работать легально и без притеснений или репрессий”.

Миклош Харашти подчеркнул, что по-прежнему готов сотрудничать с правительством Беларуси в реализации рекомендаций, о которых говорится в докладе.

Паводле charter97.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.by.prava-by.info

На фота – Спэцдакладчык ААН ў Беларусі Міклаш Харасьці

Цэтлікі: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*