2015 17/01

Гары Паганяйла, БГКБГК прапануе дапрацаваны ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК і запрашае да АДВАРОТНАЕ СУВЯЗІ для аналізу й падрыхтоўкі РЭКАМЭНДАЦЫЯЎ ПА ПРАЦЭДУРЫ зваротаў у Канстытуцыйны Суд краіны.

Як паведамляе Беларускі Гэльсынскі Камітэт (БГК), ужо амаль год дзейнічае Закон «Аб канстытуцыйным судаводзтве», які ўвёў новую працэдуру – вытворчасьць па справе аб ліквідацыі ў нарматыўных праўных актах недахопаў, выключэньня ў іх калізіяў і праўнай недакладнасьці.

Гэтая працэдура надала грамадзянам і арганізацыям права звароту ў Канстытуцыйны Суд па асобных пытаньнях недасканаласьці заканадаўства.

_________

ПРА ДАПАМОЖНІК

_________

Пасьля апублікаваньня на Беларускім Праўным Партале пачатковых праўна-мэтадычных рэкамэндацыяў (Інфармацыйна-мэтадычны ліст), падрыхтаваных юрыстам БГК Гары Паганяйлам, а таксама іхнай дапрацоўкі з улікам выказаных заўвагаў ад карыстальнікаў рэсурсу (праваабаронцаў-юрыстаў) – БГК падрыхтаваў у выніку ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК (гл. у ДАДАТКУ да матэрыялу).

У ДАПАМОЖНІКУ тлумачацца некаторыя пытаньні звароту грамадзянаў і арганізацыяў у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь.

_________

ПРАПАНОВЫ ЎЗАЕМАДЗЕЯНЬНЯ

_________

У цяперашні час БГК праводзіць аналіз выкарыстаньня дадзенай працэдуры грамадзянамі й арганізацыямі для падрыхтоўкі рэкамендацыяў па ейным удасканаленьні для перадачы іх у Канстытуцыйны Суд і Парлямэнт.

У сувязі з гэтым БГК просіць накіроўваць інфармацыю аб выкарыстаньні дадзенай працэдуры (звароты, адказы КС) на office@belhelcom.org з пазнакаю (Канстытуцыйны Суд).

_________

АД РЭДАКЦЫІ

_________

Дадзеныя матэрыялы з адзначанай вышэй пазнакай просім адсылаць таксама і па адрэсе wwwbpp@gmail.com рэдакцыі Беларускага Праўнага Парталу (by.prava-by.info), якая працуе дзеля дасягненьня мэтаў імплемэнтацыі канстытуцыйных нормаў і адпаведных міжнародных стандартаў права правоў чалавека ў заканадаўства й судовую практыку Беларусі.

Гэта дапаможа ўлічыць практычны досьвед (адмоўны альбо станоўчы) у далейшай працы праваабаронцаў, будзе спрыяць у прасоўваньні імі ўнівэрсальных каштоўнасьцяў грамадзянскіх правоў і свабодаў для паляпшэньня праўнай сытуацыі й грамадска-палітычнага клімату ў нашай дзяржаве.

_________

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

БГК ПРЕДЛАГАЕ ДОРАБОТАННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (документ, рос.)

.

БХК предлагает доработанное ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ и приглашает к ОБРАТНОЙ СВЯЗИ для анализа и подготовки рекомендаций ПО ПРОЦЕДУРЕ обращений в Конституционный Суд страны.

Как сообщает Белорусский Хельсинкский Комитет (БХК), уже почти год действует Закон «О конституционном судопроизводстве», который ввёл новую процедуру – производство по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности.

Эта процедура наделила граждан и организации правом обращения в Конституционный Суд по отдельным вопросам несовершенства законодательства.

_________

О ПОСОБИИ

_________

После опубликования на Белорусском Правовом Портале начальных правовых-методических рекомендаций (Інфармацыйна-мэтадычны ліст), подготовленных юристом БХК Гарри Погоняйло, а также их доработки с учётом высказанных замечаний от пользователей ресурса (правозащитников-юристов) – БХК подготовил в результате ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (см. в Приложении к материалу).

В ПОСОБИИ объясняются некоторые вопросы обращения граждан и организаций в Конституционный Суд Республики Беларусь.

_________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

_________

В настоящее время БХК проводит анализ использования данной процедуры гражданами и организациями для подготовки рекомендаций по её совершенствованию и передачи их в Конституционный Суд и Парламент.

В связи с этим БХК просит направить информацию об использовании данной процедуры (обращения, ответы КС) на office@belhelcom.org с пометкой (Конституционный Суд).

_________

ОТ РЕДАКЦИИ

_________

Данные материалы с отмеченной выше пометкой просим посылать также и по адресу wwwbpp@gmail.com редакции Белоруского Правового Портала (by.prava-by.info), которая работает для достижения целей имплементации конституционных норм и соответствующих международных стандартов права прав человека в законодательство и судебную практику Беларуси.

Это поможет учесть практический опыт (отрицательный или положительный) в дальнейшей работе правозащитников, будет способствовать в продвижении ими универсальных ценностей гражданских прав и свобод для улучшения правовой ситуации и общественно-политического климата в нашем государстве.

ДАДАТАК:

ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК (файл PDF, 80.2 Kb)
НАЗВА: “Вытворчасьць па справе аб ліквідацыі ў нарматыўных праўных актах недахопаў, выключэньняў у іх калізіяў і праўнай нявызначанасьці” (РАС.)

Паводле інфармацыі ад ILLIA,

Падрыхьтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.by.prava-by.info

 

One thought on “БГК ПРАПАНУЕ ДАПРАЦАВАНЫ ПРАКТЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК (дакумэнт, рас.)”

  1. Ales says:

    Канешне карысны дакумэнт. Дзякуй! Але, нажаль, як звычайна, выдадзены БГК на “вялікім магутным”, а не на роднай мове…))(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*