Не забірай жыцьцё!
2015 26/01

Аршанскі актывіст Ігар Казьмярчак атрымаў адказ на ліст у міністэрства (гл. у дадатку), дзе прасіў даць ацэнку дзеяньням адказных асобаў, якія дапусьцілі ў эфір СТВ інтэрвію з Максімам Марцінкевічам, вядомым прыхільнікам нэанацызму й фашызму.

Зь ліста намесьніка міністра вынікае, што ў праграме ўсяго толькі былі прадстаўленыя “розныя меркаваньні”.

“У праграме прыводзяцца розныя пункты гледжаньня на праблемы граху й самасуду, у якасьці адной зь іх прадстаўленая пазыцыя Максіма Марцінкевіча, – гаворыцца ў лісьце, падпісаным намесьнікам міністру інфармацыі Сяргеем Хільманам. Гэты адказ на свой зварот актывіст размясціў на сваёй старонцы ў Фэйсбуку.

У звароце да міністэрства Ігар Казьмярчак падкрэсліваў, што ў праграме «Нам и не снилось. Рождённые верой. 2 серия» грамадзянін Расейскай Фэдэрацыі Максім Марцінкевіч, які ў асяродку нэанацыстаў і сучасных прыхільнікаў фашызму вядомы пад мянушкай “Цясак”, быў паказаны ў якасьці экспэрту, “лідара грамадзкага руху”.

Вядома, што ён быў стваральнікам некалькіх грамадзкіх арганізацыяў, дзейнасьць якіх была забароненая на тэрыторыі Расеі пастановай суду як арганізацыяў фашыстоўскай ідэалёгіі. Сам Марцінкевіч тройчы прыгаворваўся судом да розных пакараньняў за распальваньне міжнацыянальнай варожасьці, і на момант выхаду перадачы ў эфір 3 сьнежня 2014 году ён адбываў чарговае пакараньне ў калёніі.

Аршанскі актывіст адсачыў, што ў тэлеперадачы Максім Марцінкевіч паказаны двойчы: падчас самасуду, які ўчыніў разам са сваімі паплечнікамі, і з развагамі перад камэрай на тэму, што такое грэх. Гледачы бачаць на экране хлопца, апранутага ў майку з лягатыпам фірмы “White rex”, якая спэцыялізуецца на выпуску вопраткі для нэанацыстаў. У асартымэнце фірмы ёсьць і майкі з стылізаванай свастыкай.

Але С.А.Хільман піша, што “надпіс на майцы ня ўтрымлівае забароненай сымболікі”, што ў праграме “не было заклікаў да гвалту, прапаганды нацысцкай сымболікі й фашызму”. Адпаведна, намесьнік міністру ня бачыць парушэньняў Закону Рэспублікі Беларусь “Аб сродках масавай інфармацыі”.

На думку Ігара Казьмерчака, нельга дапускаць зьяўленьня на тэлебачаньні лідараў сучасных фашыстаў у якасьці экспэртаў ці аўтарытэтаў, бо гэта ўскосная прапаганды ідэяў адпаведнага кшталту й можа прывесьці да дэстабілізацыі міжнацыянальных і міжэтнічных зносінаў. Не кажучы ўжо пра тое, што дэманстрацыя меркаваньняў такіх “экспэртаў” абражае старэйшае пакаленьне, якое памятае апошнюю вайну супраць фашызму.

Адказ з міністэрства інфармацыі аршанскага актывіста не задаволіў – тым больш, што ён прыйшоў са спазьненьнем: Ігар Казьмярчак чакаў яго больш за месяц.

_________

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Министерство информации считает высказывания неонацистов в телепередаче на СТВ нормальной явлением (приложение)

Оршанский активист Игорь Казмерчак получил ответ на письмо в министерство (см. в приложении), где просил дать оценку действиям должностных лиц, которые допустили в эфир СТВ интервью с Максимом Мартинкевичем, известным сторонником нацизма и фашизма.

С письма заместителя министра следует, что в программе всего лишь были представлены “различные мнения”.

“В программе приводятся различные точки зрения на проблемы греха и самосуда, в качестве одной из них представлена позиция Максима Марцинкевича”, – говорится в письме, подписанном заместителем министра информации Сергеем Хильманом. Этот ответ на своё обращение активист разместил на своей странице в Фейсбуке.

В обращении к министерству Игорь Казмерчак подчеркивал, что в программе «Нам и не снилось. Рождённые верой. 2 серия» гражданин Российской Федерации Максим Марцинкевич, который в среде неонацистов и современных фашистов известен по кличке “Тесак”, был показан в качестве эксперта,”лидера общественного движения”.

Известно, что он был создателем нескольких общественных организаций, деятельность которых была запрещена на территории России постановлением суда как организаций фашистской идеологии. Сам Марцинкевич трижды приговаривался судом к различным наказаниям за разжигание межнациональной розни, и на момент выхода передачи в эфир 3 декабря 2014 года он отбывал очередное наказание в колонии.

Оршанский активист отследил, что в телепередаче Максим Марцинкевич показан дважды: во время самосуда, который совершил вместе со своими соратниками, и с рассуждениями перед камерой на тему, что такое грех. Зрители видят на экране парня, одетого в майку с логотипом фирмы “White rex”, которая специализируется на выпуске одежды для неонацистов. В ассортименте фирмы есть и майки со стилизованной свастикой.

Но С.А.Хильман пишет, что “надпись на майке не содержит запрещенной символики» , что в программе “не было призывов к насилию, пропаганды нацистской символики и фашизма “. Соответственно, заместитель министра не видит нарушений Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации”.

По мнению Игоря Казмерчака, нельзя допускать появления на телевидении лидеров современных фашистов в качестве экспертов или авторитетов, поскольку это косвенная пропаганды идей соответствующего типа и может привести к дестабилизации межнационального и межэтнического общения. Не говоря уже о том, что демонстрация мнений таких “экспертов” оскорбляет старшее поколение, которое помнит последнюю войну против фашизма.

Ответ из министерства информации Оршанского активиста не удовлетворил – тем более, что он пришёл с опозданием: Игорь Казмярчек ждал его больше месяца.

ДАДАТАК:

Паводле licviny.info
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*