2015 31/01

Начальнік упраўленьня па пытаньнях некамерцыйных арганізацый Міністэрства юстыцыі Алена Кірычэнка лічыць, што Факультатыўны пратакол да Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах не накладвае на дзяржаву прававога абавязку выконваць рашэньні Камітэта па правах чалавека ААН.

Аб гэтым мінюст сёньня паведаміў заснавальнікам ГА “За справядлівыя выбары”.

Напамятаем, у сувязі з прыняццем у КПЧ ААН рашэння, па якім беларуская ўлада абавязаная перагледзець заяўку аб рэгістрацыі ГА “За справядлівыя выбары” Сяргей Калякін і Віктар Карняенка звярнуліся да міністра юстыцыі з патрабаванням перагляду па наноў адкрыўшыхся абставінах справы ў адмове рэгістрацыі створанага ГА.

Чыноўнікі міністэрства справядлівасьці чарговы раз пацьвердзілі, што ўлада не зьбіраецца рухацца ў бок забясьпячэньня ды абароны правоў і свабодаў грамадзян.

Праваабаронца Леанід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы заснавальнікаў ГА “За справядлівыя выбары” у КПЧ, лічыць, што ніхто і нішто не вызваляе Беларусь ад добрасумленнага ды адказнага выкананьня прынятых Камітэтам па правах чалавека рашэньняў.

Такія заявы чыноўнікаў робяць безсэнсоўнымі правы, гарантаваныя кожнаму беларускаму грамадзяніну артыкулам 61 Канстытуцыі, у адпаведнасьці з якім мы маем права абараняць свае правы і свабоды на міжнародным узроўні. Адмаўляючыся выконваць рашэньні Камітэту па правах чалавека, чыноўнікі ад імя дзяржавы адмаўляюцца прызнаваць нашы канстытуцыйныя правы і свабоды”, – падкрэсьліў праваабаронца.

Трэба адзначыць, што Рэспубліка Беларусь ратыфікавала Факультатыўны пратакол да Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, тым самым прызнала кампэтэнцыю ААНаўскага Камітэту разглядаць скаргі беларускіх грамадзян. На сёняшні дзень краіна павінна выканаць 77 рашэньняў Камітэту ААН, яшчэ каля 100 скарг беларусаў знаходзіцца там на разглядзе.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Минюст считает «необязательными для исполнения» решения Комитета по правам человека

Начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Елена Кириченко считает, что Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах не накладывает на государство правового долга выполнять решения Комитета по правам человека ООН.

Об этом минюст сегодня сообщил основателем ОО “За справедливые выборы”.

Напамятаем, в связи с принятием в КПЧ ООН решения, по которому белорусский власть обязана пересмотреть заявку о регистрации ОО “За справедливые выборы” Сергей Калякин и Виктор Корнеенко обратились к министру юстиции с требованиям пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам дела в отказе регистрации созданного ОО.

Чиновники министерства справедливости в очередной раз подтвердили, что власть не собирается двигаться в сторону обеспечения и защиты прав и свобод граждан.

Правозащитник Леонид Судаленко, представляющий интересы учредителей ОО “За справедливые выборы” в КПЧ, считает, что никто и ничто не освобождает Беларусь от добросовестного и ответственного исполнения принятых Комитетом по правам человека решений.

Такие заявления чиновников делают бессмысленным права, гарантированные каждому белорусскому гражданину статьей 61 Конституции, в соответствии с которым мы имеем право защищать свои права и свободы на международном уровне. Отказываясь выполнять решения Комитета по правам человека, чиновники от имени государства отказываются признавать наши конституционные права и свободы “, – подчеркнул правозащитник.

Надо отметить, что Республика Беларусь ратифицировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, тем самым признала компетенцию ООНовского Комитета рассматривать жалобы белорусских граждан. На сегодняшний день страна должна выполнить 77 решений Комитета ООН, еще около 100 жалоб белорусов находится там на рассмотрении.

Паводле gomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

One thought on “Мінюст лічыць «неабавязковымі для выкананьня» рашэньні Камітэта па правах чалавека”

  1. Я, Сташка Гринич, член Союза белорусских писателей, не так давно инвалид второй группы с 2007 года с прослушками, при эпилепсии прослушки настроены на биоритмы мозга.Такое отношение к больным людям в РБ. Прошу также защиты моих прав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*