Не забірай жыцьцё!
2015 01/02

Судзьдзя Вярхоўнага Суда Ігар Мільто вярнуў без разгляду заяву заснавальнікаў ГА “За справядлівыя выбары” Сяргея Калякіна і Віктара Карняенкі, у якім палітыкі прасілі перагледзець па зноў адкрыўшыхся абставінах справа ў сувязі зь адмовай у рэгістрацыі стварэньня НДА. Прычына – адсутнічае перакладзенае на адну з дзяржаўных моў рашэньне Камітэта па правах чалавека ААН.

Нагадаем, у сувязі з прыняцьцем у КПЧ ААН рашэньня, па якім беларуская ўлада абавязаная перагледзець заяўку на рэгістрацыю ГА “За справядлівыя выбары”, заснавальнікі С. Калякін і В. Карняенка зьвярнуліся ў Вярхоўны Суд аб пераглядзе іх справы па наноў адкрыўшыхся абставінах. Да заявы прыклалі рашэньне ААНаўскага Камітэта на ангельскай мове, так як афіцыйны пераклад на рускую мову іх рашэньня яшчэ не паступіў. Гэтым у адсутнасьць любых іншых аргумэнтаў і скарыстаўся судзьдзя Вярхоўнага Суда.

Праваабаронца Леанід Судаленка, які аказвае палітыкам дапамогу ў падпарадкаваньні справы і які прадстаўляў іх інтарэсы ў КПЧ так пракамэнтаваў пазіцыю Вярхоўнага Суда.

Зьвяртаючыся ў Вярхоўны Суд, мы прасілі запатрабаваць з МЗС афіцыйна перакладзенае на рускую мову рашэньне КПЧ. Суд праігнараваў нашу просьбу, тым самым пацьвердзіў ранейшую пазіцыю – рашэньні ААНаўскіх Камітэтаў для беларускага правасудзьдзя не з’яўляюцца аргумэнтам. Пасьля атрыманьня афіцыйнага перакладу тэксту рашэньня КПЧ мы паўторым спробу – няхай вышэйшая судовая інстанцыя краіны ў адкрытую выкаже сваё стаўленьне да прымаючых ў Жэнэве рашэньням па скаргах беларускіх грамадзян.

***

*

*

(ПЕРАКЛАД, рас)

Верховный Суд и решение Комитета по правам человека

Судья Верховного Суда Игорь Мильто возвратил без рассмотрения заявление учредителей ОО “За справедливые выборы” Сергея Калякина и Виктора Корнеенко, в котором политики просили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам дело в связи с отказом в регистрации созданого НГО. Причина – отсутствует переведенное на один из государственных языков решение Комитета по правам человека ООН.

Напомним, в связи с принятием в КПЧ ООН решения, по которому белорусская власть обязана пересмотреть заявку на регистрацию ОО “За справедливые выборы”, учредители С. Калякин и В. Корнеенко обратились в Верховный Суд о пересмотре их дела по вновь открывшимся обстоятельствам. К заявлению приложили решение ООНовского Комитета на английском языке, так как официальный перевод на русский язык их решения еще не поступил. Этим в отсутствие любых других аргументов и воспользовался судья Верховного Суда.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий политикам помощь в ведении дела и представлявший их интересы в КПЧ так прокомментировал позицию Верховного Суда.

Обращаясь в Верховный Суд, мы просили истребовать с МИДа официально переведенное на русский язык решение КПЧ. Суд проигнорировал нашу просьбу, тем самым подтвердил прежнюю позицию – решения ООНовских Комитетов для белорусского правосудия не являются аргументом. После получения официального перевода текста решения КПЧ мы повторим попытку – пускай высшая судебная инстанция страны в открытую высскажет свое отношение к принимаемым в Женеве решениям по жалобам белорусских граждан.

Паводле litigation.by
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Паратал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*