Не забірай жыцьцё!
2009 22/03

На саміце кіраўнікоў краінаў Еўрасаюзу ў Бруселі была зацверджаная праграма «Ўсходняга партнёрства». У лік шасці краінаў, на якія распаўсюджваецца праграма, трапіла і Беларусь.

Апроч нас ва «Ўсходняе партнёрства» запрасілі Азербайджан, Арменію, Грузію, Малдову і Украіну.

Афіцыйна ў сілу праграма ўступіць 7 траўня на саміце ў Празе. Пытанне пра запрашэнне Лукашэнкі ў чэшскую сталіцу ўсё яшчэ абмяркоўваецца.

Як адзначаецца ў Бруселі, галоўнай мэтай праграмы з’яўляецца ўцягванне гэтай шасцёркі краін у эканамічную, палітычную і стратэгічную сферы ўплываў Еўрасаюзу.

Паводле некаторых еўрачыноўнікаў, удзел Беларусі, Украіны і Малдовы ў праграме «Ўсходняга партнёрства» адкрывае перад краінамі выдатныя перспектывы сяброўства ў Еўрасаюзе. Кажучы іншымі словамі, удзел у праграме прадугледжвае тую ж ступень дачыненняў з ЕС, якімі цешацца Нарвегія, Ліхтэнштэйн і Ісландыя. Яны маюць тыя ж правы, як і краіны‑сябры Еўрасаюзу, апроч супрацоўніцтва ў аграрнай сферы і права голасу.

З часам краінам Усходняга партнёрства будзе прапанаваны таксама бязвізавы рэжым — на індывідуальнай аснове.

Праграма «Ўсходняга партнёрства» была распрацаваная летась Польшчай і Швецыяй.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

На саммите руководителей стран Евросоюза в Брюсэле была утверждена программа “Восточного партнёрства”. В число шести стран, на которые распространяется программа, попала и Беларусь.

Помимо нас в “Восточное партнёрство” пригласили Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Официально в силу программа вступит 7 мая на саммите в Праге. Вопрос о приглашении Лукошенки в чешскую столицу всё ещё обсуждается.

Как отмечается в Брюсэле, главной целью программы является вовлечение этой шестерки стран в экономическую, политическую и стратегическую сферы влияний Евросоюза.

Согласно некоторым евро-чиновникам, участие Беларуси, Украины и Молдовы в программе “Восточного партнёрства” открывает перед странами отличные перспективы членства в Евросоюзе. Произнося другими словами, участие в программе предусматривает ту же степень отношений с ЕС, которыми пользуются Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. Они имеют те же права, как и страны члены Евросоюза, кроме сотрудничества в аграрной сфере и права голоса.

Со временем странам Восточного партнёрства будет предложен также и безвизовый режим – на индивидуальной основе.

Программа “Восточного партнёрства” была разработана в прошлом году Польшей и Швецией.

Беларускі правапіс – першакрыніцы.
Крыніца: «Наша Ніва».

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*