2009 17/03
Cяргей Гоўша

Cяргей Гоўша

У Баранавічах група актывістаў дэмсіл звярнулася ў гарадскі савет дэпутатаў з просьбай адмяніць рашэнне Баранавіцкага гарвыканкама ад 17 студзеня 2006 года № 4 “Аб парадку правядзення ў г. Баранавічы масавых мерапрыемстваў”. Аналагічная просьба накіравана ў Брэсцкі аблвыканкам. Пад гэтымі дакументамі падпісаліся член БХК Карней Пятровіч, актывіст руху “За Свабоду” Віктар Сырыца і праваабаронца Сяргей Гоўша. (правапіс – першакрыніы)

– Мы лічым, што гэта рашэнне мясцовых улад фактычна пазбаўляе жыхароў горада магчымасці рэалізаваць сваё права на арганізацыю масавых мерапрыемстваў, закладзенае ў Канстытуцыі, і таму падлягае адмене, — паведаміў В.Сырыца. — На падставе гэтага рашэння гарвыканкама заяўнікі масавага мерапрыемства абавязаны скласці дагаворы з ЖКГ, органамі па НС, міліцыяй, медыкамі і спецаўтабазай па забеспячэнні парадку і бяспекі пры правядзенні масавага мерапрыемства і зрабіць перадаплату гэтых паслуг. Але ў адпаведнасці з законам “Аб масавых мерапрыемствах” такія паслугі аплачваюцца пасля іх правядзення. Апрача таго, мы лічым, што наогул аплата за такія паслугі пазбаўляе магчымасці тых, хто не мае сродкаў заплаціць за іх, рэалізаваць сваё права на правядзенне масавых мерапрыемстваў.

Паводле слоў В.Сырыцы, мясцовыя ўлады з матывіроўкай аб невыкананні гэтых умоў пастаянна забараняюць актывістам дэмсіл правядзенне акцый у горадзе. Апошні раз дазвол на масавае мерапрыемства быў атрыманы імі больш за два гады таму. Пры гэтым толькі ў 2008 годзе за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях было аштрафавана 20 актывістаў.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

В Барановичах группа активистов демсил обратилась в городской совет депутатов с просьбой отменить решение Барановичьского горисполкома от 17 января 2006 года № 4 “О порядке проведения в г. Барановичи массовых мероприятий”. Аналогичная просьба направлена в Брестский облисполком. Под этими документами подписались член БХК Корней Петрович, активист движения “За Свободу” Виктор Сырица и правозащитник Сергей Говша.

– Мы считаем, что это решение местных властей фактически лишает жителей города возможности реализовать своё право на организацию массовых мероприятий, заложенное в Конституции, и потому подлежит отмене, – сообщил В.Сырица. – На основании этого решения горисполкома заявители массового мероприятия обязаны составить договора с ЖКХ, органами по ЧС, милицией, медиками и спецавтобазой по обеспечению порядка и безопасности при проведении массового мероприятия и сделать предоплату этих услуг. Но в соответствие с законом “О массовых мероприятиях” такие услуги оплачиваются после их проведения. Кроме того, мы считаем, что вообще оплата за такие услуги лишает возможности тех, кто не имеет средств заплатить за них, реализовать своё право на проведение массовых мероприятий.

Согласно слов В.Сырици, местные власти с мотивировкой о неисполнении этих условий постоянно запрещают активистам демсил проведение акций в городе. Последний раз разрешение на массовое мероприятие было получено ими более чем два года тому. При этом только в 2008 году за участие в несанкционированных акциях было оштрафовано 20 активистов.

Крыніца: БелаПАН.

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*