2016 27/01

Старшыня РГА “Пакт”, Міхал Пастухоў

Грамадзкае праваабарончае аб’яднаньне “Пакт” спрабавала атрымаць афіцыйны стутус у Беларусі, але атрымала адмову.

Пасьля вычарпаньня нутраных сродкаў абароны заснавальнікі паскардзіліся ў Камітэт ААН па правах чалавека. Зараз беларускім чыноўнікам прыйдзецца шукаць адказ на пытаньне, чаму грамадзяне самастойна, без кантролю ўлады, фактычна пазбаўленыя магчымасьці аб’яднацца ў асацыяцыю дзеля абароны сваіх правоў.

Прадстаўнікі РГА “Пакт” у судовым паседжаньні адносна нерэгістрацыі арганізацыі

Скарга рэспубліканскага праваабарончага аб’яднаньня «Пакт» (Рух за рэалізацыю Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах) у ААН пададзеная ад імя старшыні асацыяцыі, доктара юрыдычных навук прафэсара Міхаіла Пастухова, намесьніка – Уладзімера Букштынава і выканаўчага дырэктара, праваабаронцы Леаніда Судаленкі.

У скарзе заяўляецца пра парушэньне з боку Беларусі права на свабоду асацыяцыі й зьвяртаецца ўвага на тое, што Беларусь не выконвае ўзятыя на сябе міжнародныя абавязальніцтвы ў гэтай частцы. У скарзе таксама адзначаецца, што дзейнасьць ад імя незарэгістраваных аб’яднаньняў у Беларусі зьяўляецца злачынствам і караецца ў крымінальным парадку.

– Мы ня згодныя зь Міністэрствам юстыцыі, Вярхоўным Судом і Генэральнай пракуратураю, якія разглядалі пытаньне аб рэгістрацыі нашай асацыяцыі – тэхнічныя памылкі ня могуць служыць дастатковай падставай для адмовы ў рэгістрацыі нашай ініцыятывы. Адназначна заяўляем аб парушэньні артыкула 22 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах , – заявіў выканаўчы дырэктар РГА “Пакт” Леанід Судаленка.

Нагадаем, раней Камітэт ААН па Правах Чалавека прызнаў факты парушэньня права беларускіх грамадзянаў на свабоду аб’яднаньня ў справах аб ліквідацыі ў судовым парадку ГА “Грамадзянскія ініцыятывы” (Гомель) і РГА “Праваабарончы цэнтар “Вясна”, а таксама па факце адмовы ў рэгістрацыі ГА “Хельсінкі XXI” (Менск), ГА “За справядлівыя выбары” (Менск) і ГА “Грамадзянская альтэрнатыва” (Гомель).

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

КПЧ ООН принял к рассмотрению жалобу правозащитной организации “ПАКТ”

Выканаўчы дырэктар незарэгістраванай РГА “Пакт”, Леанід Судаленка / Fota: А.Lapicki (BLP)

Общественное правозащитное объединение “Пакт” пыталось получить официальный статус в Беларуси, но получило отказ.

После исчерпания внутренних средств защиты основатели пожаловались в Комитет ООН по правам человека. Теперь белорусским чиновникам придётся искать ответ на вопрос, почему граждане самостоятельно, без контроля власти, фактически лишены возможности объединиться в ассоциацию для защиты своих прав.

Жалоба республиканского правозащитного объединения «Пакт» (Движение за реализацию Международного Пакта о гражданских и политических правах) в ООН подана от имени председателя ассоциации, доктора юридических наук, профессора Михаила Пастухова, заместителя – Владимира Букштынова и исполнительного директора, правозащитника Леонида Судаленко.

В жалобе заявляется о нарушении со стороны Беларуси права на свободу ассоциации и обращается внимание, что Беларусь не выполняет взятые на себя международные обязательства в этой части. В жалобе также отмечается, что деятельность от имени незарегистрированных объединений в Беларуси является преступлением и наказывается в уголовном порядке.

Мы не согласны с Министерством юстиции, Верховным Судом и Генеральной прокуратурой, которые рассматривали вопрос о регистрации нашей ассоциации – технические ошибки не могут служить достаточным основанием для отказа в регистрации нашей инициативы. Однозначно заявляем о нарушении статьи 22 Международного Пакта о гражданских и политических правах, – заявил исполнительный директор РОО «Пакт» Леонид Судаленко.

Напомним, ранее Комитет ООН по Правам Человека признал факты нарушения права белорусских граждан на свободу объединения в делах о ликвидации в судебном порядке ОО “Гражданские инициативы” (Гомель) и РОО “Правозащитный центр” Весна “, а также по факту отказа в регистрации ОО “Хельсинки XXI” (Минск), ОО “За справедливые выборы” (Минск) и ОО “Гражданская альтернатива” (Гомель).

Паводлеgomelspring.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*