2009 16/03

Праваабаронца Леанід Сьвецік атрымаў ліст ад сьледчага абласной управы КДБ пра тое, што крымінальную справу, распачатую супраць яго паводле артыкулу 130.1 “Распальваньне міжнацыянальнай і міжканфэсійнай варожасьці” і прыпыненую амаль паўгода таму, ізноў аднавілі.

Паводле спадара Сьвеціка, сьледчы не паведаміў яму, што стала падставай для аднаўленьня справы. Але ён не выключае, што прычына — узмацненьне ціску на праваабаронцаў, якое адчуваецца на Беларусі апошнім часам. Прыкладам можа стаць, у прыватнасьці, і адмова ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі “Наша вясна”, ва ўстаноўчым сходзе якой браў удзел віцебскі праваабаронца.

Нагадаем, што на працягу 2006—2007 гадоў Леанід Сьвецік кансультаваў віцебскіх актывістаў, якія ў гэты пэрыяд атрымлівалі лісты з пагрозамі ад імя “віцебскай філіі “Русского Национального Единства”. Актывісты патрабавалі, каб КДБ знайшоў тых, хто пагражае ім расправай за палітычныя погляды і праявы беларускай нацыянальнай самасьвядомасьці. Але міліцыя і органы дзяржбясьпекі адмаўляліся заводзіць крымінальныя справы, аргумэнтуючы сваё рашэньне тым, што РНЕ — незарэгістраванае грамадзкае ўтварэньне.

Крымінальная справа па фактах пагрозаў з боку РНЕ была распачатая толькі 20 траўня мінулага году. І ўжо 23 траўня ў віцебскага праваабаронцы быў праведзены 9-гадзінны ператрус, падчас якога супрацоўнікі КДБ забралі ў спадара Сьвеціка кампутар ды іншую аргтэхніку, друкаваныя выданьні па пытаньнях праваабароны і нават чыстую паперу. Ператрус праводзілі згодна з пастановай, дзе Леанід Сьвецік быў згаданы ў якасьці сьведкі ў справе “лістоў ад РНЕ”, але на допыце ў КДБ яму паведамілі, што ён ужо падазраваны паводле крымінальнага артыкулу.

У верасьні крымінальная справа супраць яго была прыпыненая. На той час сьледчыя КДБ некалькі разоў дапыталі і праваабаронцу, і тых, хто атрымліваў лісты з пагрозамі. У тым ліку рэдактара бюлетэня “Курьер из Витебска” Ўладзімера Базана, былую старшыню абласной арганізацыі АГП Алену Залескую, вядомага апазыцыянэра Барыса Хамайду, які атрымліваў лісты з пагрозамі двойчы, ды іншых мясцовых актывістаў, а таксама віцебскіх журналістаў, якія пісалі пра гэтыя падзеі.

Цяпер, па аднаўленьні крымінальнай справы, новых позваў на допыты Леанід Сьвецік пакуль не атрымаў. Як і раней, ён цьвердзіць, што ніякага дачыненьня да напісаньня й распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя РНЕ ня меў і ня мае.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Правозащитник Леонид Светик получил письмо от следователя областного управления КГБ о том, что уголовное дело, возбуждённое против него согласно статье 130.1 “Разжигание межнациональной и межконфессиональной враждебности” и приостановленное почти полгода тому назад, снова возобновлено к производству.

Согласно господина Светика, следователь не сообщил ему, что стало основанием для возобновления дела. Но он не исключает, что причина – усиление давления на правозащитников, которое ощущается в Беларуси последнее время. Примером может стать, в частности, и отказ в регистрации правозащитной организации “Наша Вясна”, в учредительном собрании которой брал участие витебский правозащитник.

Напомним, что в течение 2006-2007 годов Леонид Светик консультировал витебских активистов, которые в этот период получали письма с угрозами от имени “витебского филиала “Русского Национального Единства”. Активисты требовали, чтобы КГБ нашел тех, кто угрожает им расправой за политические взгляды и проявление беларуского национального самосознания. Но милиция и органы госбезопасности отказывались заводить уголовные дела, аргументируя свои решения тем, что РНЕ – незарегистрированное общественное образование.

Уголовное дело по фактам угроз со стороны РНЕ было возбуждено только 20 мая прошлого года. И уже 23 мая у витебского правозащитника был проведён 9-часовой обыск, во время которого сотрудники КГБ забрали у господина Светика компьютер и другую оргтехнику, печатные издания по вопросам правозащиты и даже чистую бумагу. Обыск проводили согласно постановлению, в котором Леонид Светик был упомянут в качества свидетеля в деле “писем от РНЕ”, но на допросе в КГБ ему сообщили, что он уже подозреваемый согласно уголовной статье.

В сентябре уголовное дело против него было приостановлено. На то время следователи КГБ несколько раз допросили и правозащитника, и тех, кто получал письма с угрозами. В том числе редактора бюллетеня “Курьер из Витебска” Владимира Базана, бывшего председателя областной организации ОГП Алену Залескую, известного оппозиционера Бориса Хамайду, который получал письма с угрозами дважды, и других местных активистов, а также витебских журналистов, которые писали про эти события.

Теперь, по возобновлению уголовного дела, новых повесток на допросы Леонид Светик пока не получил. Как и раньше, он утверждает, что никакой причастности к написанию и распространению писем с угрозами от имени РНЕ не имел и не имеет.

Крыніца: Радыё «Свабода»

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*