Не забірай жыцьцё!
2009 13/03

Хельсінскія Камітэты Швецыі, Нарвегіі, Нідэрландаў, Беларусі, а таксама Маскоўская Хельсінская Група заклікаюць беларускія ўлады да перагляду рашэньня па рэгістрацыі “Нашай Вясны”. (правапіс – першакрыніцы)

Мінск – Масква – Гаага – Осла – Стакгольм
12 сакавіка 2009

Хельсінскія камітэты занепакоеныя нядаўняй адмовай беларускіх уладаў зарэгістраваць Праваабарончы Цэнтр “Наша Вясна”, пераемнік Праваабарончага Цэнтра “Вясна”, які быў ліквідаваны рашэньнем Вярхоўнага Суда Беларусі больш пяці гадоў таму, у кастрычніку 2003. Такімі учынкам Беларусь паказвае, што працягвае пагарджаць міжнароднымі законамі ў сферы правоў чалавека, нягледзячы на запэўніваньні ў пазітыўных зьменах з боку ўладаў.

У жніўні 2007 Камітэт па Правах Чалавека ААН пастанавіў, што ліквідацыяй “Вясны” быў парушаны Артыкул 22 Міжнароднага Пакта аб Грамадзянскіх і Палітычных Правах, і заклікаў улады перарэгістраваць арганізацыю. З таго часу вясна ўжо двойчы зьвярталася па рэгістрацыю, і абодва разы безвынікова. У той жа час, з-за адсутнасьці дзяржаўнай рэгістрацыі НДА, сябры гэтай вядомай праваабарончай арганізацыі падвяргаюцца рызыцы перасьледу за іхнія “незаконныя дзеяньні” паводле Артыкула 193-1 Крымінальнага Кодэкса Рэспублікі Беларусь.

“Нашай Вясьне” адмаўляецца ў рэгістрацыі ў той час, калі Еўрапейскі Саюз пераглядвае свае адносіны з Беларусьсю. Гэтая новая адмова зарэгістраваць праваабарончую арганізацыю з’яўляецца яшчэ адным доказам нежаданьня ўладаў дазволіць бесперашкодную дзейнасьць ініцыятываў грамадзянскай супольнасьці.

Паводле Хельсінскіх Камітэтаў, прычыны нерэгістрацыі НДА, прадстаўленыя Міністэрствам Юстыцыі, з’яўляюцца неабаснаванымі. Напрыклад, здзяйсьненьне заснавальнікамі “Нашай Вясны” адміністратыўных парушэньняў у мінулыя гады, а таксама адсутнасьць падыходзячага памяшканьня для сходаў з’яўляюцца празьмернымі патрабаваньнямі, якія не ўтрымліваюцца ў заканадаўстве. Адмова была падпісаная Алегам Сьліжэўскім, старшынём аддзелу грамадскіх асацыяцый, які раней узгадваўся Еўрапейскім Саюзам як адна з асоб, адказных за перасьлед аб’яднаньняў грамадзянскай супольнасьці ў Беларусі.

Хельсінскія Камітэты заклікаюць беларускія ўлады пераглядзець рашэньне па рэгістрацыі “Нашай Вясны”. Стварэньне свабодных умоваў для законнай дзейнасьці праваабарончых груп засьведчыла б, што Беларусь гатовая да стварэньня прасторы для грамадзянскай супольнасьці й канкрэтных крокаў, скіраваных на паляпшэньне сітуацыі з правамі чалавека.

Алег Гулак, старшыня Беларускага Хельсінскага Камітэта,

Тэлефон: +375 29 6909499.

Людміла Алексеева, старшыня Маскоўскай Хельсінскай Групы,

Тэлефон: +7 495 6076069.

Jos Kösters, выканаўчы дырэктар Хельсінскага Камітэта Нідэрландаў,Тэлефон:+31651557779.

Bjørn Engesland, генеральны сакратар Нарвежскага Хельсінскага Камітэта,Тэлефон:+4795753350.

Robert Hårdh, генеральны сакратар Шведскага Хельсінскага Камітэта,

Тэлефон:+46 8 54527730.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Новый отказ в регистрации ГПО “Наша Вясна” – отсутствие позитивных изменений для гражданского общества Беларуси

Хельсинские Комитеты Швеции, Норвегии, Нидерландов, Беларуси, а также Московская Хельсинская Группа призывают беларуские власти к пересмотру решения по регистрации “Нашей Весны”.

Минск – Москва – Гаага – Осло – Стокгольм
12 марта 2009

Хельсинские комитеты обеспокоены недавним отказом беларуских властей зарегистрировать Правозащитный Центр “Наша Вясна”, преемник Правозащитного Центра “Вясна”, который был ликвидирован решением Верховного Суда Беларуси более пяти лет назад, в октябре 2003. Таким поступком Беларусь показывает, что продолжает презирать международные законы в сферы прав человека, несмотря на уверения в позитивных изменениях со стороны властей.

В августе 2007 Комитет по Правам Человека ООН постановил, что ликвидацией “Вясны” была нарушена Статья 22 Международного Пакта о Гражданских и Политических Правах, и призывал власти перерегистрировать организацию. С того времени «Вясна» уже дважды обращалась по регистрации, и оба раза нерезультативно. В то же время, из-за отсутствия государственной регистрации НГО, члены этой известной правозащитной организации подвергаются риску преследования за их “незаконные действия” согласно Статье 193-1 Криминального Кодекса Республики Беларусь.

“Нашей Вясьне” отказывается в регистрации в то время, когда Европейский Союз пересматривает свои отношения с Беларусью. Этот новый отказ зарегистрировать правозащитную организацию является еще одним доказательством нежелания властей разрешить беспрепятственную деятельность инициатив гражданского общества.

Согласно Хельсинским Комитетам, причины нерегистрации НГО, представленные Министерством Юстиции, являются необоснованными. Например, осуществление основателями “Нашай Вясны” административных нарушений в прошлые годы, а также отсутствие подходящего помещения для собраний являются чрезмерными требованиями, которые не содержатся в законодательстве. Отказ был подписан Олегом Слижевским, председателем отдела общественных ассоциаций, который раньше упоминался Европейским Союзом как одно из лиц, ответственных за преследование объединений гражданского общества в Беларуси.

Хельсинские Комитеты призывают беларуские власти пересмотреть решение по регистрации “Нашай Вясны”. Создание свободных условий для законной деятельности правозащитных групп свидетельствовала бы, что Беларусь готова к созданию пространства для гражданского общества и конкретных шагов, направленных на улучшение ситуации с правами человека.

Олег Гулак, председатель Беларуского Хельсинского Комитета,
Телефон: +375 29 6909499.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской Группы,
Телефон: +7 495 6076069.
Jos Kösters, исполнительный директор Хельсинского Комитета Нидерландов,
Телефон: +31651557779.
Bjørn Engesland, генеральный секретарь Норвежского Хельсинского Комитета,
Телефон: +4795753350.
Robert Hårdh, генеральный секретарь Шведского Хельсинского Комитета,
Телефон: +46 8 54527730.

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*