2016 16/02


Масавае мерапрыемства 15 лютага 2016 году насіла мірны характар.

Адсутнасьць заяўкі на яго правядзенне, як таго патрабуе закон, не зьяўляецца нагодай для абмежаваньня свабоды мірных сходаў.

Вялікім прагрэсам зьяўляецца адсутнасьць перашкодаў з боку праваахоўных ворганаў у правядзеньні дадзенага масавага мерапрыемства. У той жа час адсутнічалі абазначаныя супрацоўнікі міліцыі, якія маглі б абараніць дэманстрантаў у выпадку небясьпекі, а таксама непакояць факты прэвэнтыўнага ціску на арганізатараў мітынгу.

Папярэдняя інфармацыя

Заклік да ўдзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў супраць указу №222 зьявіўся за некалькі дзён у інтэрнэце.
Падчас правядзення масавага мерапрыемства 15 лютага 2016 году вочна і безперапынна ажыцьцяўлялі грамадзкі кантроль 2-а назіральнікі, якія прайшлі адпаведнае навучаньне й былі абазначаныя бэйджамі.

Ход масавага мерапрыемства

Каля 11:50 на Кастрычніцкай плошчы ў Менску зьявіліся першыя ўдзельнікі мітынгу, каля 12 гадзінаў разгарнулі першыя расьцяжкі, Анатоль Лябедзька заклікаў падыйсьці ўдзельнікаў да прыступак Палаца Рэспублікі, дзе да 13:30 гучалі прамовы ад выступоўцаў.

Усяго ўдзельнікаў мітынгу было каля 400 чалавек, якія казалі прамовы ў гукаўзмацняльнік, выкарыстоўвалі расьцяжкі “За свабоду прадпрымальніцтва!”, “222 – рост беспрацоўя!”, “Нет обнищанию народа!», “222 – рост цэнаў”, “Працу!”, “Студэнты, прадпрымальнікі, хто наступны?”, “Stop 222”, а таксама цішоткі “Не народ для ўраду, а ўрад для народу” і “ Лукашэнка сыходзь”, раздаваліся ўлёткі й грукалі ў жалезную місу лыжкай.

Падчас мітынгу у межах дыямэтру плошчы прысутнічалі 2 супрацоўнікі ДАІ, супрацоўнікі праваахоўных ворганаў у цывільнай вопратцы – каля 20 чалавек, міліцэйская спэцтэхніка за будынкам Палацу Рэспублікі.

Працы СМІ і назіральнікам перашкоды не аказваліся.
Хуткая дапамога і прадстаўнікі інфармацыйнай групы ад супрацоўнікаў міліцыі адсутнічалі.

Рэкамэндацыі

Супрацоўнікам праваахоўных ворганаў:

  •  ажыцьцяўляць ахову грамадзкага парадку падчас масавых мерапрыемстваў у форменнай вопратцы, а таксама быць пазначанымі ідэнтыфікацыйнымі карткамі (бэйджамі ці нагруднымі знакамі);
  •  абазначаць кантактную асобу зь ліку супрацоўнікаў міліцыі для камунікацыі з назіральнікамі, СМІ і арганізатарамі масавага мерапрыемства;

Суб’ектам, якія валодаюць правам заканадаўчай ініцыятывы:

  •  ініцыяваць зьмены ў беларускае заканадаўства з мэтай прывядзеньня яго ў адпаведнасьць зь міжнароднымі стандартамі ў галіне свабоды мірных сходаў.

*
*
(ПЕРАКЛАД, рас.)

Отчет по мониторингу акции 15 февраля 2016 года в Минске

Массовое мероприятие 15 февраля 2016 года носило мирный характер.

Отсутствие заявки на его проведение, как того требует закон, не является поводом для ограничения свободы мирных собраний.

Большим прогрессом является отсутствие препятствий со стороны правоохранительных органов в проведении данного массового мероприятия. В то же время отсутствовали обозначенные сотрудники милиции, которые могли бы защитить демонстрантов в случае опасности, а также беспокоят факты превентивного давления на организаторов митинга.

Предварительная информация

Призыв к участию в акции протеста предпринимателей против указа №222 появился за несколько дней в интернете.
Во время проведения массового мероприятия 15 февраля 2016 года очно и непрерывно осуществляли общественный контроль 2 наблюдателя, которые прошли соответствующее обучение и были обозначены бейджами.

Ход массового мероприятия

Около 11:50 на Октябрьской площади в Минске появились первые участники митинга, около 12 часов развернули первые растяжки, Анатолий Лебедько призвал подойти участников к ступенькам Дворца Республики, где до 13:30 звучали речи ораторов.

Всего участников митинга было около 400 человек, которые выступали в громкоговоритель, использовали растяжки “За свободу предпринимательства!“, “222 – рост безработицы!“, “Нет обнищанию народа!», «222 – рост цен“, “Работу!“, “Студенты, предприниматели, кто следующий?“, “Stop 222“, а также футболки «Не народ для правительства, а правительство для народа” и “Лукашенко уходи“, раздавались листовки и стучали в железную миску ложкой.

Во время митинга в границах диаметра площади присутствовали 2-а сотрудника ГАИ, сотрудники правоохранительных органов в штатском – около 20 человек, милицейская спецтехника за зданием Дворца Республики.

Работе СМИ и наблюдателям помехи не оказывались.
Скорая помощь и представители информационной группы от сотрудников милиции отсутствовали.

Рекомендации

Сотрудникам правоохранительных органов:

  •  осуществлять охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в форменной одежде, а также быть обозначенными идентификационными карточками (бейджами или нагрудными знаками);
  •  обозначать контактное лицо из числа сотрудников милиции для коммуникации с наблюдателями, СМИ и организаторами массового мероприятия;

Субъектам, обладающим правом законодательной инициативы:

  •  инициировать изменения в законодательство с целью приведения его в соответствие с международными стандартами в области свободы мирных собраний.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*