2016 02/03

Kadr_2_Ez_PavSapielka_470aprПраваабарончы цэнтр “Вясна” прааналізаваў сітуацыю ў месцах несвабоды і падрыхтаваў Справаздачу па выніках маніторынгу месцаў прымусовага ўтрыманьня ў Беларусі за 2015 год.

Сістэма месцаў несвабоды – пенітэцыярныя ўстановы, закрытыя лячэбныя і закрытыя навучальныя ўстановы, сістэма ЛПП, – існуе па-за грамадзкім кантролем. Праваабарончым арганізацыям і іх сябрам адмаўляюць у магчымасьці правядзеньня маніторынгавых мерапрыемстваў у месцах несвабоды. Існуючая сістэма грамадзкіх назіральных камісій пры Мінюсьце і яго упраўленьнях не выконвае ўскладзеныя на яе функцыі.

Таму справаздачы па выніках маніторынгу праваабаронцаў фактычна з’яўляюцца адзінымі агульнадаступнымі крыніцамі адпаведнай інфармацыі. І прадстаўленая справаздача – ужо трэцяя, пачынаючы з 2012 года.

Эксперт у пытаньнях пенітэнцыярнай сістэмы, юрыст ПЦ “Вясна” Павал Сапелка адзначае, што ў 2015 годзе ў асноўным захавалася ранейшае становішча ў месцах прымусовага ўтрымання. Там, як і раней, парушаюцца правы чалавека, выкарыстоўваецца або заахвочваецца жорсткае, бесчалавечнае, прыніжаючае годнасьць абыходжаньне. Перыядычна становяцца вядомымі выпадкі катаваньняў. Катаваньні і жорсткае абыходжаньне не расследуюцца належным чынам, і гэта развязвае рукі для новых парушэньняў.

«Тыя сур’ёзныя недахопы ў заканадаўстве, з якімі мы зьвязвалі магчымасьць беспакарана парушаць правы зьняволеных і на якія ўказвалі раней, не ліквідаваныя», – заключае праваабаронца.

За 2015 год у ПЦ “Вясна” зьвярталіся людзі з самымі рознымі праблемамі; справы многіх з ліку тых, хто зьвярнуўся, апісаныя ў самой справаздачы. Былі звароты і па выпадках катаваньняў у міліцыі, і па бесчалавечных, прыніжальных ўмовах утрыманьня ў месцах пазбаўленьня волі і адбыцьця адміністрацыйнага арышту, і па парушэньнях працоўных і сацыяльных правоў зьняволеных.

«Мы не абмяжоўваліся простым сузіраньнем сітуацыі, а ў сілу сваіх магчымасьцяў прапаноўвалі і аказвалі рэальную дапамогу ахвяры. Некаторыя звароты засталіся вядомымі толькі нам, бо ахвяры катэгарычна адмаўляліся апублікаваць свае выпадкі, абгрунтавана асьцерагаючыся за свой далейшы лёс. Аднак яны таксама былі важныя, паколькі дапамаглі абагульніць наяўныя зьвесткі і пацьвердзілі інфармацыю іншых асобаў па падобнай тэматыцы», – кажа Павал Сапелка.

Справаздача складаецца з 12 раздзелаў на 102 старонках і даступна для азнаямленьня і запампоўкі.

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

Опубликован отчет по результатам мониторинга мест принудительного содержания в Беларуси

Правозащитный центр «Весна» проанализировал ситуацию в местах несвободы и подготовил Отчет по результатам мониторинга мест принудительного содержания в Беларуси за 2015 год.

Система мест несвободы – пенитенциарные учреждения, закрытые лечебные и закрытые учебные заведения, система ЛТП, – существует вне общественного контроля.

Правозащитным организациям и их членам отказывают в возможности проведения мониторинговых мероприятий в местах несвободы. Существующая система общественных наблюдательных комиссий при Минюсте и его управлениях не выполняет возложенные на нее функции.

Поэтому отчеты по результатам мониторинга правозащитников фактически являются единственными общедоступными источниками соответствующей информации. И представленный отчет – уже третий, начиная с 2012 года.

Эксперт в вопросах пенитенциарной системы, юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко отмечает, что в 2015 году в основном сохранилось прежнее положение дел в местах принудительного содержания. Там, как и раньше, нарушаются права человека, используется или поощряется жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение. Периодически становится известными случаи пыток. Пытки и жестокое обращение не расследуются должным образом, и это развязывает руки для новых нарушений.

«Те серьезные недостатки в законодательстве, с которыми мы связывали возможность безнаказанно нарушать права заключенных и на которые указывали ранее, не устранены», – заключает правозащитник.

За 2015 год в ПЦ «Весна» обращались люди с самыми различными проблемами; дела многих из числа обратившихся описаны в самом отчете. Были обращения и по случаям пыток в милиции, и по бесчеловечным, унижающим условиям содержания в местах лишения свободы и отбытия административного ареста, и по нарушениям трудовых и социальных прав заключенных.

«Мы не ограничивались простым созерцанием ситуации, а в силу своих возможностей предлагали и оказывали реальную помощь жертве. Некоторые обращения остались известными только нам, так как жертвы категорически отказывались обнародовать свои случаи, обоснованно опасаясь за свою дальнейшую судьбу. Однако они тоже были важны, так как помогли обобщить имеющиеся сведения и подтвердили информацию других лиц по схожей тематике», – говорит Павел Сапелко.

Отчет состоит из 12 разделов на 102 страницах и доступен для чтения и скачивания.

ДАДАТАК  тут

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фота: экспэрт права Павал Сапелка, ПЦ Вясна
Фота: Аляксей Лапіцкі з AlVistud відэа каналу

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*