2009 29/03

Алесь Бяляцкі

Алесь Бяляцкі

У нядзелю, 29 сакавіка на сядзібе Партыі БНФ у Менску адбыўся ўстаноўчы сход заснавальнікаў грамадзкага праваабарончага аб’яднаньня “Наша Вясна”. На сходзе “Нашай Вясны” прысутнічалі праваабаронцы, юрысты, грамадзкія актывісты: усяго 82 прадстаўнікі з ўсіх рэгіёнаў Беларусі, якія вырашылі стаць сузаснавальнікамі праваабарончай арганізацыі. (далей – правапіс першакрыніцы)

Удзельнікі сходу прагалавалі за стварэньне праваабарончай арганізацыі, за яе статут і праграму. Былі таксама абраныя кіручыя органы – Рада ў складзе пяці чалавек, старшыня аб’яднаньня і Рэвізійная камісія.

Абраны старшыня Алесь Бяляцкі паведаміў, што “мы зусім не партызаны, а дзейнасьць грамадскага праваабарончага аб’яднаньня адкрытая і галосная. Мы увесь час паведамляем пра сваю дзейнасьць сродкам масавай інфармацыі, і не маем аніякіх сакрэтаў.”

“Зараз, — паведаміў віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, — мы будзем спадзявацца на міжнародную падтрымку, якая даволі выразна аказвалася зусім нядаўна, пад час папярэдняй спробы рэгістрацыі.

Нагадаем, што гэта трэцяя спроба зарэгістраваць праваабарончае аб’яднаньне. Раней Мінюст адмаўляў у рэгістрацыі двойчы: у 2007 і 2009 годзе, прычым апошняя адмова на рэгістрацыю была атрыманая 26 лютага бягучага года. Зараз праваабаронцы аспрэчваюць гэтае рашэньне ў Вярхоўным Судзе.

Падаючы зараз дакументы ў Міністэрства юстыцыі, заснавальнікі Грамадскага праваабарончага аб’яднання “Наша Вясна” заклікаюць улады Рэспублікі Беларусь выконваць канстытуцыйныя правы грамадзянаў краіны, а таксама свае міжнародныя абавязацельствы.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Прошло учредительное собрание “Нашай Вясны” + Фоторепортаж
Алесь Беляцкий

В воскресенье, 29 марта в офисе Партии БНФ в Минске произошло учредительное собрание основателей общественного правозащитного объединения “Наша Вясна”. На собрании “Нашай Вясны” присутствовали правозащитники, юристы, общественные активисты: всего 82 представителя со всех регионов Беларуси, которые решили стать соучредителями правозащитной организации.

Участники схода проголосовали за создание правозащитной организации, за ее статус и программу. Были также выбраны правящие органы – Совет в составе пяти человек, председатель объединения и Ревизионная комиссия.

Выбранный председатель Алесь Беляцкий сообщил, что “мы совсем не партизаны, а деятельность общественного правозащитного объединения открытая и гласная. Мы все время сообщаем про свою деятельность средствам массовой информации, и не имеем никаких секретов.”

“Сейчас, – сообщил вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий, – мы будем надеяться на международную поддержку, которая довольно выразительно оказывалась совсем недавно, во время предыдущей попытки регистрации.

Напомним, что это третья попытка зарегистрировать правозащитное объединение. Раньше Минюст отказывал в регистрации дважды: в 2007 и 2009 годах, причем последний отказ на регистрацию был получен 26 февраля текущего года. Сейчас правозащитники оспаривают это решение в Верховном Суде.

Подавая сейчас документы в Министерство юстиции, основатели Общественного правозащитного объединения “Наша Вясна” призывают власти Республики Беларусь исполнять конституционные права граждан страны, а также свои международные обязательства.

http://spring96.org/be/news/27817/
Фота: licviny.info

Рэгістрацыя удзельнікаў

Рэгістрацыя удзельнікаў

Рэгістрацыя удзельнікаў

Рэгістрацыя удзельнікаў

Удзельнікі схода

Удзельнікі схода

Праверка дадзеных

Праверка дадзеных

Выступы

Выступы

Галасаваньне

Галасаваньне

Алесь Бяляцкі

Алесь Бяляцкі

Праца з дакумантамі

Праца з дакумантамі

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*