2016 05/04

У галоўным кіраваньні ідэалягічнай працы, культуры й па справах моладзі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта лічаць, што з мовай у Барысаўскім раёне ўсё «добра».

На зварот у Менскі абласны выканкам з патрабаваньнем абавязаць Барысаўскія ўлады спыніць дыскрымінацыю па моўнай прыкмеце атрымаў адказ.

Тэкст адказу:

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ ІДЭАЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ І ПА СПРАВАХ МОЛАДЗІ МІНСКАГА АБЛВЫКАНКАМА

01.04.2016 № 1-9/23

Мацкевічу А.Г.

alehmackievic67@gmail.com

Аб разглядзе звароту

Паважаны Алег Георгіевіч!

 

Ваш электронны зварот адносна выкарыстання беларускай мовы ў заканатворчым працэсе, на паказальніках вуліц і на аб’ектах сацыяльнай інфраструктуры, а таксама адносна мер па пашырэнні выкарыстання беларускай мовы на тэрыторыі Барысаўскага раёна разгледжаны галоўным упраўленнем ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта.

Па сутнасці Вашага звароту Вам быў накіраваны адказ Барысаўскага раённага выканаўчага камітэта ў пісьме ад 09.03.2016 № 03-6/ЭО -170.

Дадаткова інфармуем, што згодна з часткай трэцяй артыкула 50 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кожны грамадзянін краіны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову зносін. Дзяржава гарантуе ў адпаведнасці з законам свабоду выбару мовы выхавання, навучання.

Заказчыкі вонкавай рэкламна-інфармацыйнай прадукцыі, паказальнікаў геаграфічных і іншых аб’ектаў маюць права самастойна выбіраць мову для свайго інфармацыйнага прадукта.

У Барысаўскім раёне праводзіцца комплекс мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства. На тэрыторыі раёна дзейнічаюць дзяржаўная ўстанова адукацыі «Беларускамоўная гімназія № 2 г. Барысава», Новаянчынскі дом фальклору, цэнтр традыцыйнай культуры і іншыя структурныя падраздзяленні дзяржаўнай установы культуры «Раённы цэнтр народнай творчасці», дзе адукацыйныя і культурныя мерапрыемствы ажыццяўляюцца на беларускай мове. Увогуле, ва ўстановах адукацыі і культуры раёна праводзяцца шматлікія мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю беларускай мовы: штогод арганізоўваецца святкаванне Міжнароднага дня роднай мовы, праходзяць акцыі «Гавары са мной па-беларуску» і «Чытаем па-беларуску», выстаўкі, прысвечаныя гісторыі роднага краю, народным звычаям і традыцыям. Рэпертуар аматарскіх калектываў мастацкай творчасці папаўняецца лепшымі ўзорамі беларускага нацыянальнага мастацтва, у бібліятэках сістэматычна праводзяцца агляды і прэзентацыі беларускамоўных выданняў, творчыя сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, беларуская мова выкарыстоўваецца ў афармленні нагляднай агітацыі, кніжных выстаў і інш.

У рашэннях Барысаўскага раённага Савета дэпутатаў аб прысваенні найменняў вуліц і завулкаў назвы даюцца на беларускай мове і дублюцца на рускай мове.

Акрамя таго, на афіцыйным інтэрнэт-сайце Барысаўскага раённага выканаўчага камітэта плануецца павялічыць колькасць матэрыялаў на беларускай мове аб розных аспектах жыццядзейнасці Барысаўскага раёна.

Такім чынам, Барысаўскі раённы выканаўчы камітэт не парушае прадугледжанае Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь права выбару ўжывання мовы ў дзяржаўнай і грамадскай сферах жыцця.

Начальнік галоўнага ўпраўлення С. П. Ладышаў

Краўчонак 500 41 87

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

 

Областные идеологи слово «дискриминация» избегают (документ)

 

Праваабаронца Алег Мацкевіч, Барысаў

Праваабаронца Алег Мацкевіч, Барысаў

В главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета считают, что с языком в Борисовском районе всё «хорошо».

На обращение в Минский областной исполком с требованием обязать Борисовские власти прекратить дискриминацию по языковому признаку получил ответ.

Текст ответа:

главного управления идеологической работы, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ Минского облисполкома

01.04.2016 № 1-9 / 23

Мацкевичу А.Г.
alehmackievic67@gmail.com

О рассмотрении обращения

Уважаемый Олег Георгиевич!

 

Ваше электронное обращение относительно использования беларусского языка в законотворческом процессе, на указателях улиц и на объектах социальной инфраструктуры, а также относительно мер по расширению использования беларусского языка на территории Борисовского района рассмотрены главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета.

По сути Вашего обращения Вам был направлен ответ Борисовского районного исполнительного комитета в письме от 09.03.2016 № 03-6 / ЭО -170.

Дополнительно информируем, что согласно части третьей статьи 50 Конституции Республики Беларусь каждый гражданин страны имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания, обучения.

Заказчики внешней рекламно-информационной продукции, указателей географических и других объектов имеют право самостоятельно выбирать язык для своего информационного продукта.

В Борисовском районе проводится комплекс мероприятий по популяризации и расширению сферы использования белорусского языка в жизни общества. На территории района действуют государственное учреждение образования «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», Новаянчынский дом фольклора, центр традиционной культуры и другие структурные подразделения государственного учреждения культуры «Районный центр народного творчества», где образовательные и культурные мероприятия осуществляются на белорусском языке. В общем, в учреждениях образования и культуры района проводятся многочисленные мероприятия, направленные на популяризацию белорусского языка: ежегодно организовывается празднование Международного дня родного языка, проходят акции «Говори со мной по-белорусски” и “Читаем по-белорусски», выставки, посвященные истории родного края , народным обычаям и традициям. Репертуар любительских коллективов художественного творчества пополняется лучшими образцами белорусского национального искусства, в библиотеках систематически проводятся обзоры и презентации белорусскоязычных изданий, творческие встречи с белорусскими писателями, белорусский язык используется в оформлении наглядной агитации, книжных выставок и др.

В решениях Борисовского районного Совета депутатов о присвоении наименований улиц и переулков названия даются на белорусском языке и дублюцца на русском языке.

Кроме того, на официальном интернет-сайте Борисовского районного исполнительного комитета планируется увеличить количество материалов на белорусском языке о различных аспектах жизнедеятельности Борисовского района.

Таким образом, Борисовский районный исполнительный комитет не нарушает предусмотренное Конституцией Республики Беларусь права выбора использования языка в государственной и общественной сферах жизни.

Начальник главного управления С. П. Ладышев

Кравчёнок 500 41 87

Паводле ALEHMACKIEVIC, viasnawordpresscom
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

ФОТА: Alaksiej Lapicki, Lićviny-INFA

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , , , , ,

One thought on “Абласныя ідэолягі слова «дыскрымінацыя» пазьбягаюць (дакумэнт)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*