2016 26/04

BLP_dapr_sharah-mikola-polack

Бюлетэнь з такім заклікам раздавалі ў суботу ў Полацку каля прахадной прадпрыемства «Шкловалакно» актывісты Свабоднага прафсаюзу Беларускага.

Адміністрацыя «Шкловалакна» спрабуе звольніць намесьніка старшыні «пяршоўкі» СПБ Мікалая Шараха, не зьвяртаючы ўвагі на тое, што ён зьяўляецца адным з найбольш кваліфікаваных работнікаў прадпрыемства й за апошні год ня меў ніводнага дысцыплінарнага спагнаньня.

«Згодна з заканадаўствам, генэральным пагадненьнем, калектыўнай дамоваю, чалавеку, якому застаецца менш за тры гады да пэнсіі, наймальнік абавязаны працягваць кантракт. Для таго, каб не працягваць са мной кантракт, з 1 сакавікьа былі ўведзеныя зьмены ў калектыўную дамову, дзе гэтае пытаньне дысцыплінарных спагнаньняў распаўсюджаны на ўсе пяць гадоў»,

– заявіў Мікалай Шарах тэлеканалу «Белсат».

Пры гэтым, згодна з заканадаўствам, дысцыплінарнае спагнаньне мае сілу толькі на працягу года, і, калі не зьяўляюцца новыя, лічыцца, што працаўнік ня мае спагнаньняў. Актывісты СПБ адзначаюць, што ціск на іх адбываецца літаральна ўсе дзесяць гадоў існаваньня «першаснай суполцы арганізацыі на прадпрыемстве. Тры гады таму падобным чынам быў звольнены й ены старшыня Віктар Стукаў.

«Зараз гэта называецца не «звальненне», а проста «непадпісаньне кантракту». Яны вось гэтым і выхваляюцца: маўляў, мы нікога не звальнялі – проста кантракт скончыўся!»,

– заявіў журналістам Віктар Стукаў.

Дарэчы, увесь наклад інфармацыйнага бюлетэню працаўнікі «Шкловалакна» разабралі літаральна імгненна. Яно й ня дзіўна: усе працуюць па кантрактах, а таму не працягнуць дамову сёньня-заўтра могуць з кожным.

«Звальненьне аднаго зь лідараў – гэта не прыватнае рашэньне адміністрацыі прадпрыемства. Гэта агульнае татальнае намаганьне не дапусьціць разьвіцьця грамадзянскай супольнасьці ў Беларусі. У гэтай краіне спрабуюць людзей зрабіць паслухмяным статкам»,

– лічыць прафсаюзны актывіст Юрый Шчарбакоў.

Зрэшты, казаць пра апошнюю кропку ў справе Мікалая Шараха пакуль заўчасна: да гэтага часу ў справе актывіста не выказаўся гендырэктар прадпрыемства, якому СПБ накіраваў адпаведны ліст. Апошні ж працоўны дзень у Мікалая Шараха будзе 29 красавіка. За дзень да гэтага ў цэнтры Полацку актывісты СПБ плянуюць правесьці яшчэ адзін пікет, каб праінфармаваць пра беззаконьне на прадпрыемстве ўсіх жыхароў гораду.

Актывісты прафсаюзу рыхтуюцца правесьці пікетаваньне ды ўжо распачалі кампанію лістоў пратэсту  (прыкладны ліст гл. у дадатку) з патрабаваньнем працягнуць кантракт з Міколам Шарахам, якія накіроўваюць ў адміністрацыю прадпрыемства.

  • Пікет адбудзецца ў любым выпадку 28 красавіка з 10.00 да 12.30 на пляцоўцы каля кінатэатру “Радзіма”. І зварот да мясцовых уладаў – гэта не просьба пра дазвол акцыі, а апавяшчэньне, што яна адбудзецца. Бо ў адпаведнасьці з артыкулам 3 Канвэнцыі Міжнароднай Арганізацыі Працы №87 аб свабодзе аб’яднаньняў і абароне права аб’ядноўвацца ў прафсаюзы дзяржаўныя ўлады ня маюць права перашкаджаць прафсаюзнай дзейнасьці ў любой форме, у тым ліку і падчас масавых акцыяў. Арганізатары бяруць уласна на сябе адказнасьць за захаваньне правапарадку й чысьціні на тэрыторыі правядзеньня акцыі, а таксама за клопат пра стан здароўя ўдзельнікаў.

 

*

*

(ПРАКЛАД, РАС.)

 

В Полоцке требуют прекратить давление на профсоюзного активиста (видео и лист протеста)

Бюллетень с таким призывом раздавали в субботу в Полоцке возле проходной предприятия «Стекловолокно» активисты Свободного профсоюза Белорусского.

Администрация «Стекловолокна» пытается уволить заместителя председателя «первички» СПБ Николая Шараха, не обращая внимания на то, что он является одним из наиболее квалифицированных работников предприятия и за последний год не имел ни одного дисциплинарного взыскания.

«Согласно законодательству, генеральному соглашению, коллективному договору, человеку, которому остается менее трех лет до пенсии, наниматель обязан продлевать контракт. Для того, чтобы не продолжать со мной контракт, с 1 марта были введены изменения в коллективный договор, где этот вопрос дисциплинарных взысканий распространён на все пять лет»,

– заявил Николай Шарах телеканалу «Белсат».

 

При этом, согласно законодательству, дисциплинарное взыскание имеет силу только в течение года, и, если не появляются новые, считается, что работник не имеет взысканий. Активисты СПБ отмечают, что давление на них происходит буквально все десять лет существования «первички на предприятии. Три года назад подобным образом был уволен и ее председатель Виктор Стуков.

«Теперь это называется не «увольнение», а просто «неподписание контракта». Они вот этим и хвастаются: мол, мы никого не увольняли – просто контракт закончился!»,

– заявил журналистам Виктор Стуков.

Кстати, весь тираж информационного бюллетеня работники «Стекловолокна» разобрали буквально моментально. Оно и не удивительно: все работают по контрактам, а потому не продлить договор сегодня-завтра могут с каждым.

«Увольнение одного из лидеров – это не частное решение администрации предприятия. Это общее тотальное усилие не допустить развития гражданского общества в Беларуси. В этой стране пытаются людей сделать послушным стадом»,

– считает профсоюзный активист Юрий Щербаков.

Впрочем, говорить о последней точке в деле Николая Шараха пока преждевременно: до сих пор в деле активиста не высказался гендиректор предприятия, которому СПБ направил соответствующее письмо. Последний же рабочий день у Николая Шараха будет 29 апреля. За день до этого в центре Полоцка активисты СПБ планируют провести ещё один пикет, чтобы проинформировать о беззаконии на предприятии всех жителей города.

Активисты профсоюза готовятся провести пикетирование и уже начали кампанию писем протеста (примерный письмо см. в приложении) с требованием продлить контракт с Николаем Шарахам, которые направляют в администрацию предприятия.

  • Пикет состоится в любом случае 28 апреля с 10.00 до 12.30 на площадке у кинотеатра “Родина”. И обращение к местным властям – это не просьба о разрешении акции, а уведомление, что она состоится. Ведь в соответствии со статьей 3 Конвенции Международной Организации Труда №87 о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы государственные власти не имеют права препятствовать профсоюзной деятельности в любой форме, в том числе и во время массовых акций. Организаторы берут собственно на себя ответственность за сохранение правопорядка и чистоты на территории проведения акции, а также за заботу о состоянии здоровья участников.

ДАДАТКІ:

  •  Прыкладны текст ліста протесту гл. ніжэй (рас.)

Ваш электронны зварот Вы можаце скіраваць на адресу электронной пошты ААТ “Полацак-Шкловалакно” (ОАО «Полоцк — Стекловолокно») info@polotsk-psv.by; альбо праз электронную форму – http://www.polotsk-psv.by/references/electronobr/ ці раздрукаваць і скіраваць на факс +375-214431707 (80214431707)

 

Генеральному директору
ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
А.Н. Бунакову

Письмо протеста

Я выражаю свой протест, в связи с действиями ваших сотрудников в отношении рабочих членов Свободного профсоюза Белорусского.
Заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам А.А. Кузьмин и руководитель структурного подразделения ЦЕХ№7 А.Е.Сапега в нарушение законодательства приняли решение о не заключении трудового контракта на новый срок с работником ОАО Полоцк-Стекловолокно Н.А.Шарах. При этом нарушен порядок заключения контракта, Генеральное соглашение и Трудовой кодекс.
Шарах Николай Аркадьевич, работает на Стекловолокно 31-й год в цеху № 7, помощником мастера. Закончил: НПИ – инженер-механик, машины и аппараты химических производств, ЕГУ – юрист, международное право. Является: Заместителем председателя Свободного профсоюза Беларуского (СПБ), председатель Полоцкой региональной организации СПБ, член Совета по совершенствованию законодательства в социально-трудовой сфере при Министерстве труда Беларуси.
Это очевидно, что не продление контракта является преследованием работника за профсоюзную деятельность. Действия должностных лиц ОАО Полоцк-Стекловолокно А.Е.Сапеги, А.А. Кузьмина, нанесли репутационный вред ОАО Полоцк-Стекловолокно. А в дальнейшем, такие действия могут нанести экономический ущерб работникам ОАО Полоцк-Стекловолокно.
В связи с этим заявляем решительный протест против фактов давления на членов Свободного профсоюза Белорусского на возглавляемом Вами предприятии и требуем, чтобы они не повторялись впредь, а представители администрации, допускающие нарушение законодательства в отношении работников, привлекались к ответственности в соответствии с законодательством.
В связи с вышеизложенными фактами, я требую незамедлительного восстановления законности. Предлагаю Вам заключить трудовой контракт на новый срок с работником ОАО Полоцк-Стекловолокно Н.А.Шарах в соответствии с его заявлением и законодательством Беларуси.

Паводле разсылкі ILIA і Charter97.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , ,

One thought on “У Полацку патрабуюць спыніць ціск на прафсаюзнага актывіста (відэа і ліст пратэсту)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*