2009 13/04

Барыс Хамайда

Барыс Хамайда

Адзначаючы юбілейную дату нараджэньня заснавальніка беларускай літаратуры Янкі Купалы, Б.Хамайда вырашыў публічна выказаць сваё стаўленьне да ягонае творчасьці. Для гэтага ён самастойна вырабіў плякат на якім напісаў чатырохрадкоўе вершу паэта: “Хай жа вам так не здаецца, Што бяда ўжо і зацісьне! Знайце, ліха ператрэцца. І маланкай доля блісьне”.

(У літаральным перакладзе на рускую мову гэта гучыць так: “Пусть же вам да не кажется, Что беда уже и зажмёт! Знайте, лихо перетрется. И молнией участь сверкнет”.)

З гэтым плякатам ён разьмясьціўся ля дому №28 па вуліцы Леніна ў Віцебску. На працягу гадзіны да яго падыходзілі мінакі, якія цікавіліся, зь якой нагоды ён тут знаходзіцца, а даведаўшысь, выказвалі падтрымку й разуменьне.

Неўзабаве зьявіліся працаўнікі міліцыі й прапанавалі Б. Хамайдзе прайсьці ў бліжэйшае адзьдзяленьне міліцыі для складаньня пратаколу аб адміністрацыйным правапарушэньні. Гэтыя патрабаваньні ён без пярэчаньняў выканаў.

У Адзьдзеле нутраных справаў Чыгуначнага раёну Віцебску працаўнікі міліцыі склалі пратакол аб адміністратыўным правапарушэньні па частцы 1 артыкула 23.34 ( Парушэньне парадку арганізацыі альбо правядзеньня масавага мерапрыемства альбо пікетаваньня) Кодэксу Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэньнях. У той жа дзень складзены пратакол быў перададзены ў Суд Чыгуначнага раёну Віцебску. Судзьдзя Бордзюкова, разгледзеўшы адміністрацыйны пратакол, угледзела ў дзеяньнях г-на Хамайды склад адміністратыўнага правапарушэньня, падвергнула штрафу ў памеры 310000 рублёў.

Паводле арт. 2 Закону Рэспублікі Беларусь ад 30 сьнежня 1997 года «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь» пікетаваньне – публічнае выказваньне грамадзянінам альбо групаю грамадзянаў грамадзка-палітычных, групавых, асабістых ды іншых інтэрасаў альбо пратэсту (без шэсьця), у тым ліку шляхам галадоўкі па якіх-небудзь праблемах з выкарыстаньнем альбо без выкарыстаньня плякатаў, транспарантаў ды іншых сродкаў.

На судзе мы даказвалі, што дзеяньні Б. Хамайды не пападаюць пад дадзенае азначэньне. Бо ён не выяўляў ані грамадзка-палітычных, ані групавых, ані асабістых інтэрасаў альбо пратэсту. Ён толькі дэманстраваў мінакам урывак вершу на беларускай мове. На наш погляд, у гэтым урыўку ўтрымліваецца аптымістычны погляд на жыцьцё. Аўтар верша паведамляў чытачам тое, што неабходна спадзявацца на шчасьлівае будучыню, умець пераадольваць жыцьцёвыя цяжкасьці.

Лічым, што сваімі дзеяньнямі г-н Хамайда не ўчыніў істотнае шкоды правам і законным інтарэсам грамадзянаў, арганізацыям альбо дзяржаўным альбо грамадзкім інтарэсам. Бо дэманстрацыя ўрыўку верша не сарвала масавага мерапрыемства, не выклікала часовага спыненьня дзейнасьці арганізацыяў альбо парушэньне руху транспарта, не пацягнула згубы людзей, не выклікала прычыненьня цяжкіх цялесных пашкоджаньняў аднаму ці некалькім асобам. Прынамсі, яму не было прад’яўлена пазоваў з боку гарадзкіх уладаў, установаў, арганізацыяў альбо некалькім асобам па пакрыцьці матэрыяльнай альбо маральнай шкоды.

Згодна артыкулу 33 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кожнаму гарантуецца свабода меркаваньняў, перакананьняў і іхнае свабоднае выяўленьне, выказваньне.

У частке 2 артыкулу 19 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах запісана, што кожны чалавек мае права на вольнае выказваньне свайго меркаваньня; гэта права ўключае волю шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць усякага роду інфармацыю й ідэі, незалежна ад дзяржаўных межаў, вусна, пісьмова альбо сродкамі друку альбо мастацкіх формаў выказваньня, альбо іншымі спосабамі на свой выбар.

Кіруючыся гэтымі прававымі актамі, лічым, што ў дзеяньнях Б. Хамайды адсутнічаў склад правапарушэньня. Ён толькі публічна выказаў сваё меркаваньне праз публічную дэманстрацыю ўрыўку верша заснавальніка сучаснай беларускай літаратуры Янкі Купалы.

Усе магчымыя спосабы абароны правоў чалавеку ў краіне пройдзены. Складзена скарга ў Камітэт па правах чалавеку, якая знаходзіцца ў стадыі разгляду з пункту гледжаньня ейнай прыймальнасьці.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Отмечая юбилейную дату рождения основателя белорусской литературы Янки Купалы, Б.Хамайда решил публично высказать свое отношение к его творчеству. Для этого он самостоятельно изготовил плакат на котором написал четверостишие стихотворения поэта: “Хай жа вам так не здаецца, Што бяда ўжо і зацісне! Знайце, ліха ператрэцца. І маланкай доля блісне”. (В буквальном переводе на русский язык это звучит так: “Пусть же вам да не сдается, Что беда уже и зажмет! Знайте, лихо перетрется. И молнией участь сверкнет”.)

С этим плакатом он разместился у дома №28 по улице Ленина в г. Витебске. В течение часа к нему подходили прохожие, которые интересовались, по какому поводу он здесь находится, а узнав причину, высказывали поддержку и понимание.
В скоре прибыли работники милиции и предложили Б. Хамайде пройти в ближайшее отделение милиции для составления протокола об административном правонарушении. Эти требования он беспрекословно выполнил.

В Отделе внутренних дел Железнодородного района г. Витебска работники милиции составили протокол об административным правонарушении по части 1 статьи 23.34 ( Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В тот же день составленный протокол был передан в Суд Железнодорожного района г. Витебска. Судья Бордюкова, рассмотрев административный протокол, усмотрела в действиях г-на Хамайды состав административного правонарушения, подвергла штрафу в размере 310000 рублей.

Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» пикетирование – публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств.

На суде мы доказывали, что действия Б. Хамайды не попадают под данное определение. Так как не он не выражал ни общественно-политических, ни групповых, ни личных интересов или протеста. Он лишь демонстрировал прохожим отрывок стихотворения на белорусском языке. На наш взгляд, в этом отрывке содержится оптимистический взгляд на жизнь. Автор стихотворения сообщал читателям то, что необходимо надеяться на счастливое будущее, уметь преодолевать жизненные трудности.

Полагаем, что своими действиями г-н Хамайда не нанес существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям либо государственным или общественным интересам. Ведь демонстрация отрывка стихотворения не сорвало массового мероприятия, не вызвало временного прекращение деятельности организаций либо нарушение движения транспорта, не повлекло гибели людей, не вызвало причинение тяжких телесных повреждений одному или нескольким лицам. По крайней мере, ему не было предъявлено исков со стороны городских властей, учреждений, организаций или частных лиц по возмещению материального или морального ущерба.
Согластно статье 33 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

В части 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах записано, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, усно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.

Руководствуясь этими правовыми актами, считаем, что в действиях Б. Хамайда отсутствовал состав правонарушения. Он лишь публично высказал свое мнение через публичную демонстрацию отрывка стихотворения основателя современной белорусской литературы Янки Купалы.

Все возможные способы защиты прав в стране пройдены. Составлена жалобы в Комитет по правам человека, которая находится в стадии рассмотрения с точки зрения ее приемлемости.

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*