2009 15/04

Image: Belarusian HR defeners in Geneva  Copyright: HRH Network
Для грамадзянаў Беларусі, краіны, якая не зьяўляецца сябрам ЭЗ і не прадстаўленая ў Радзе Эўропы, зварот у Камітэт ААН па Правох Чалавеку зьяўляецца адзінай магчымасьцю абараніць парушаныя правы на міжнародным роўні. З гэтай мэтаю ў канцы сакавіка група беларускіх праваабаронцаў пабывала ў Жэнэве.
З 18 па 24 сакавіка, беларускія праваабаронцы наведалі Жэнэву, дзе пасьпяхова прайшлі дзьве адукацыйныя праграмы: «Умацаваньне сеткі маніторынгу ў Беларусі» (Нідэрляндскі Гэльсынскі Камітэт) і «Імплемэнтацыя міжнародных стандартаў у нацыянальнае заканадаўства» (Арганізацыя Дамоў правоў Чалавеку).
Image: HRHF coordinator in Geneva Florian Irminger presenting the UPR process to Belarusian HR defenders Copyright: HRH Network

МПП: дзяржавы пад назіраньнем

Акрамя таго, у праваабаронцаў была магчымасьць назіраць за 10-й пленарнай сэсіяй Рады ААН па Правах Чалавеку, дзе разглядаліся Міжнародныя Пэрыядычныя Даклады па Сэрбіі, Туркмэністану, Калюмбіі й Ўзбэкістану.

Адна з сябраў беларускае дэлегацыі падзялілася сваім досьведам:
– «Нам прадставілася найцудоўнейшая магчымасьць непасрэдна панаглядаць за тым, як тая ці іншая дзяржава-сябра ААН адчытваецца аб стане справаў з правамі чалавеку на ўласнае тэрыторыі. Цікава адзначыць, што ў 2010 годзе Рэспубліка Беларусь таксама павінна будзе прадставіць свой МПП міжнароднай супольнасьці, альбо, як іх яшчэ называюць, справаздачу аб стане справаў з правамі чалавеку».
Image: Belarusian HR defenders in Geneva Copyright: HRH Network

МПП гэта працэдура, на працягу якой кожная дзяржава-ўдзельніца можа выказаць сваю пазыцыю датычна сытуацыі з правамі чалавека ў любой іншай краіне шляхам інтэрактыўнага дыялёгу. Асабліва варта адзначыць той факт, што інфармацыя, падрыхтоўваемая НДА, таксама разглядаецца тут. Паводле вынікаў кожнай сэсіі прымаецца канчатковая справаздача, які ўтрымлівае рэкамэндацыі па паляпшэньні сытуацыі з правамі чалавеку для кожнай краіны».

Каардынатар сеткі Дома Правоў Чалавеку ў Жэнэве правёў практычны трэнінг па тым, як НДА можа прадставіць незалежныя даклады па правах чалавеку ў Камітэт.

Мэханізм ААН для людзей

Беларусы былі асабліва зацікаўленымі ў сустрэчах з афіцыйнымі асобамі Камісарыяту ААН па Правах Чалавеку, якія маюць справу зь індывідуальнымі скаргамі, уключаючы й скаргі беларускіх грамадзянаў.

– «Дадзеная сустрэча была асабліва важная для мяне як праваабаронцы. Паколькі падача скаргі ў камітэт зьяўляецца фактычна адзінай магчымасьцю для беларускіх грамадзянаў давесьці факт парушэньня дзяржаваю іхных грамадзянскіх і палітычных правоў, – адзначыў сябра беларускае дэлегацыі з Гомелю Леанід Судаленка. Я спадзяюся, што нашая краіна будзе клапаціцца аб падтрыманьні свайго іміджу на міжнароднай арэне!»

Лукас Мэйкон, экспэрт Міжнароднай Камісыі Юрыстаў, правёў практычны ўрок па асобных індывідуальных скаргах у Камітэт ААН па Правах Чалавеку зь Беларусі. Таксама беларуская дэлегацыя ў дэталях вывучыла мэханізмы ААН па абароне правоў чалавеку пры дапамозе Красіміра Канева, экспэрта Балгарскага Гэльсынскага камітэту.

На дадзены момант у Камітэце зарэгістравана 64 індывідуальных паведамленьня ад грамадзянаў Беларусі. Восем зь іх былі зьнятыя й два прызнаныя нерацыянальнымі. Камітэтам было выяўлена 16 пунктаў, па якіх Беларусь парушыла правы, гарантаваныя Міжнародным Пактам аб Грамадзянскіх і Палітычных Правах. Астатнія ўсё яшчэ разглядаюцца.

Беларускі Дом па Правах Чалавеку, зь інфармацыі сеткі Дамоў Правоў Чалавеку

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Для граждан Беларуси, страны, не являющейся членом ЕС и не представленной в Совете Европы, обращение в Комитет ООН по Правам Человека является единственной возможностью отстоять нарушенные права на международном уровне. С этой целью в конце марта группа белорусских правозащитников побывала в Женеве.

С 18 по 24 марта, белорусские правозащитники посетили Женеву, где успешно прошли две образовательные программы: «Укрепление сети мониторинга в Беларуси» (Нидерландский Хельсинский Комитет) и «Имплементация международных стандартов в национальное законодательство» (Организация Домов Прав Человека).

МПП: государства под наблюдением

Ко всему прочему, у правозащитников была возможность наблюдать за 10-й пленарной сессией Совета ООН по Правам Человека, где рассматривались Международные Периодические Доклады по Сербии, Туркменистану, Колумбии и Узбекистану.

Одна из членов белорусской делегации поделилась своим опытом:
– «Нам представилась великолепная возможность непосредственно понаблюдать за тем, как то или иное государство-член ООН отчитывается о состоянии дел с правами человека на своей территории. Интересно отметить, что в 2010 году Республика Беларусь также должна будет представить свой МПП международному сообществу, или же, как их ещё называют, отчёт о состоянии дел с правами человека».

МПП это процедура, в течение которой каждое государство-участник может выразить свою позицию касательно ситуации с правами человека в любой другой стране путём интерактивного диалога. Особо следует отметить тот факт, что информация, подготавливаемая НПО, также рассматривается здесь. Согласно результатов каждой сессии принимается окончательный отчет, который содержит рекомендации по улучшению ситуации с правами человека для каждой страны».

Координатор сети Домов Прав Человека в Женеве провел практический тренинг по тому, как НПО может представить независимые доклады по правам человека в Комитет.

Механизм ООН для людей

Белорусы были особо заинтересованы во встречах с официальными лицами Комиссариата ООН по Правам Человека, которые имеют дело с индивидуальными жалобами, включая и жалобы белорусских граждан.

– «Данная встреча была особенно важна для меня как правозащитника. Поскольку подача жалоб в комитет является фактически единственной возможностью для белорусских граждан доказать факт нарушения государством их гражданских и политических прав, – отметил член белорусской делегации из Гомеля Леонид Судаленко. Я надеюсь, что наша страна будет заботиться о поддержании своего имиджа на международной арене!»

Лукас Мэйкон, эксперт Международной Комиссии Юристов, провел практический урок по отдельным индивидуальным жалобам в Комитет ООН по Правам Человека из Беларуси. Также белорусская делегация в деталях изучила механизмы ООН по защите прав человека с помощью Крассимира Канева, эксперта Болгарского Хельсинского комитета.

На данный момент в Комитете зарегистрировано 64 индивидуальных сообщения от граждан Беларуси. Восемь из них были сняты и два признаны нерациональными. Комитетом было выявлено 16 пунктов, по которым Беларусь нарушила права, гарантированные Международным Пактом о Гражданских и Политических Правах. Остальные всё ещё рассматриваются.

Белорусский Дом по Правам Человека, по информации сети Домов Прав Человека

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*