2016 07/06

cms-image-000055457

6 чэрвеня грамадзяне Баранавічаў зьвярнуліся ў мясцовы гарвыканкам з заяваю аб зьмене рашэньня Баранавіцкага гарадзкога выканаўчага камітэту “Аб масавых мерапрыемствах у горадзе Баранавічы”.

У заяве неабыякавыя грамадзяне пішуць:

«Ужо больш дзевяці год у горадзе Баранавічы выканаўчы камітэт не дае дазволу сябрам дэмакратычных партыяў і грамадзкіх арганізацыяў правесьці пікетаваньне па розных пытаньнях грамадзкага жыцьця. Гэтыя забароны не спрыяюць грамадзкаму дыялёгу, не даюць магчымасьці абменьвацца думкамі, прапановамі, абарваная зваротная сувязь грамадзтва ды ўлады. Улада не хоча чуць нікога, акрамя сябе. А гэта якраз і прыводзіць да пагаршэньня эканамічнага стану краіны, да павелічэньня беспрацоўя, інфляцыі, памяншэньня заробкаў каторы год запар з абяцаных 1000$ да 320$ і нашмат меней у малых гарадах ды раёнах, прыходзіцца павялічваць тэрмін выхаду на пэнсію, на якую пражыць усё цяжэй. За праведзенае пікетаваньне без дазволу судом прысуджаюцца вялікія штрафы ад 20 да 40-50 базавых велічынь для папаўненьня слабеючага бюджэту».

Некалькі тыдняў таму сябры Праваабарончага Цэнтру «Вясна» супольна зь сябрамі палітычных партыяў, грамадзкіх арганізацыяў, грамадзкімі актывістамі ды іншымі праваабаронцамі правялі круглы стол, на якім абмяркоўвалася праблема неадпаведнасьці вышэй названага рашэньня Баранавіцкага гарвыканкаму Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, дзеючаму заканадаўству ды міжнародным дамовам.

Удзельнікі круглага стала згадалі, што ў адпаведнасьці з арт. 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, а таксама арт. 19 і 21 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх ды палітычных правах,

свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсьцяў, дэманстрацый ды пікетаваньня, якія не парушаюць правапарадак ды правы іншых грамадзянаў Рэспублікі Беларусь,

гарантуецца дзяржавай.

 

У той самы час у Рашэньні Баранавіцкага гарвыканкаму № 3778 ад 29 сьнежня 2014 году адзіным вызначаным месцам для правядзеньня масавых мерапрыемстваў (за выключэньнем вулічных шэсьцяў ды дэманстрацый) стаўся Стары парк культуры і адпачынку па вул. Камсамольскай (пляцоўка, свабодная ад дрэваў, уздоўж вул. Міцкевіча).

У сваіх адказах на звароты грамадзянаў гарвыканкам спасылаецца на п.1 арт. 9 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублікі Беларусь»,

«масавае мерапрыемства могуць праводзiцца ў любых прыдатных для гэтай мэты месцах, за выключэньнем месцаў, названых у частцы трэцяй гэтага артыкула».

Удзельнікі круглага стала просяць гарвыканкам выконваць артыкул, на які спасылаюцца, бо там сказана:

Мясцовымі выканаўчымі ды распарадчымі ворганамі вызначаюцца пастаянныя месцы для правядзеньня масавых мерапрыемстваў, а таксама месцы, дзе іх правядзеньні не дапускаюцца, з паведамленьнем аб гэтым у сродках масавай інфармацыі”.

Удзельнікі круглага стала бачаць не адно, а шмат месцаў ў розных частках гораду, дзе можна праводзіць масавыя мерапрыемствы.

 

Яны абураюцца на сыстэматычныя адмовы ўладаў:

«Як трэба не паважаць сваіх грамадзянаў, каб прапанаваць ім гэтае месца ў закінутым людзьмі старым парку (фактычна ў лесе), убаку ад людзей, дзе стаяць лужыны вады, калі ідзе дождж, а зімою – сьнег. Але галоўнае пытаньне, для каго там праводзіць пікетаваньне? Для зьбеглых сабак?»

Удзельнікі круглага стала лічаць, што патрабаваньне гарвыканкаму, аб аплаце заяўнікамі паслугаў зьвязаных з аховай грамадзкага парадку, мэдычным абслугоўваньнем, уборкай тэрыторыі пасьля правядзеньня на ёй масавага мерапрыемства, незаконнае ды супярэчыць дзейснаму заканадаўству.

У выкананьне правоў гарантаваных беларускім заканадаўствам удзельнікі круглага стала патрабуюць унесьці зьмены ў Рашэньне Баранавіцкага гарвыканкаму ад 29 сьнежня 2014 года № 3778 “Аб масавых мерапрыемствах у горадзе Баранавічы”, у прыватнасьці:

  • вызначыць іншыя месцы ў горадзе, адзіныя для ўсіх заяўнікоў і прыдатныя для правядзеньня масавых мерапрыемстваў як гарвыканкамам, БРСМам, гэтак і іншымі грамадзкімі арганізацыямі, партыямі, грамадзянамі горада;
  • адмяніць вуснае патрабаваньне аб абавязковым заключэньні дамоваў на ахову грамадзкага парадку ды пісьмова гэта зафіксаваць;
  • адмяніць патрабаванні аб заключэньні дамоваў на ўборку тэрыторыі ды аказаньне мэдычнае дапамогі, аб прадастаўленьні іх адначасова з падачай заявы на правядзеньне масавага мерапрыемства.

*
*
(ПЕРАКЛАД, РАС.)

Жители Барановичей требуют изменения в Законе «О массовых мероприятиях»

 

350_abr_siargej-goushaa

6 июня граждане Барановичей обратились в местный горисполком с заявлением об изменении решения Барановичского городского исполнительного комитета «О массовых мероприятиях в городе Барановичи”.

В заявлении неравнодушные граждане пишут:

«Уже более девяти лет в городе Барановичи исполнительный комитет не даёт разрешения членам демократических партий и общественных организаций провести пикетирование по различным вопросам общественной жизни. Этот запрет не способствует общественному диалогу, не дает возможности обмениваться мыслями, предложениями, оборвана обратная связь общества и власти. Власть не хочет слышать никого, кроме себя. А это как раз и приводит к ухудшению экономического состояния страны, к увеличению безработицы, инфляции, уменьшения зарплат который год подряд из обещанных 1000 $ до 320 $ и намного меньше в малых городах и районах, приходится увеличивать срок выхода на пенсию, на которую прожить всй труднее. За проведё нное пикетирование без разрешения судом присуждаются большие штрафы от 20 до 40-50 базовых величин для пополнения слабеющего бюджета».

Несколько недель назад члены правозащитного центра «Вясна» совместно с членами политических партий, общественных организаций, общественными активистами и другими правозащитниками провели круглый стол, на котором обсуждалась проблема несоответствия выше указанного решения Барановичского горисполкома Конституции Республики Беларусь, действующему законодательству и международным договорам.

Участники круглого стола упомянули, что в соответствии со ст. 35 Конституции Республики Беларусь, а также ст. 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах,

свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь,

гарантируется государством.

В то же время в Решения Барановичского горисполкома № 3778 от 29 декабря 2014 года единым определённым местом для проведения массовых мероприятий (за исключением уличных шествий и демонстраций) стал Старый парк культуры и отдыха по ул. Комсомольской (площадка, свободная от деревьев, вдоль ул. Мицкевича).

В своих ответах на обращения граждан горисполком ссылается на п.1 ст. 9 Закона Республики Беларусь “О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»,

«массовое мероприятие может проводиться в любых пригодных для этой цели местах, за исключением мест, указанных в части третьей настоящей статьи».

Участники круглого стола просят горисполком выполнять статью, на который ссылаются, так как там сказано:

“Местными исполнительными и распорядительными органами определяются постоянные места для проведения массовых мероприятий, а также места, где их проведения не допускаются, с сообщением об этом в средствах массовой информации”.

 

Участники круглого стола видят не одно, а много мест в разных частях города, где можно проводить массовые мероприятия.

 

Они возмущаются на систематические отказы властей:

«Как надо не уважать своих граждан, чтобы предложить им это место в заброшенном людьми старом парке (фактически в лесу), в стороне от людей, где стоят лужи воды, когда идет дождь, а зимой – снег. Но главный вопрос, для кого там проводить пикетирование? Для забежавших собак?»

Участники круглого стола считают, что требование горисполкома, об оплате заявителями услуг связанных с охраной общественного порядка, медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, незаконное и противоречит действующему законодательству.

В соблюдение прав гарантированных белорусским законодательством участники круглого стола требуют внести изменения в Решение Барановичского горисполкома от 29 декабря 2014 года № 3778 “О массовых мероприятиях в городе Барановичи”, в частности:

  • определить другие места в городе, единые для всех заявителей и пригодные для проведения массовых мероприятий как горисполкомом, БРСМом, так и другими общественными организациями, партиями, гражданами города;
  • отменить устное требование об обязательном заключении договоров на охрану общественного порядка и письменно это зафиксировать;
  • отменить требования о заключении договоров на уборку территории и оказание медицинской помощи, о предоставлении их одновременно с подачей заявления на проведение массового мероприятия.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
www.prava-by.info

На фотах: Сяргей Гоўша – адзін з грамадзянаў, якія дабіваюцца зьмены парадку правядзеньня масавых мерапрыемстваў у горадзе. Загалоўнае фота: Радые Свабода

Цэтлікі: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*