Не забірай жыцьцё!
2008 10/10

Аляксей Лапіцкі, 2007Аляксей Лапіцкі
ПРАВІЛЫ ГУЛЬНІ – ДЛЯ ЎСІХ АДНЫ …
АЛЬБО ГЭТАК, АЛЬБО – “ФУТБОЛ” АДМЯНЯЕЦЦА
ДЫЙ ЛЮБІМЫ “ПРЭЗЫДЭНСКІ ХАКЕЙ” – У АДНЫ ВАРОТЫ – ТАКСАМА …

Не выкананьне элемэнтарных умоваў празрыстасьці й адкрытасьці, транспарэнтнасьці ўсяго выбарчага працэсу, адсутнасьць (кантралюемых назіраньнем і прадстаўнікамі розных бакоў у складзе камісыў) дакладных і зразумелых кожнаму выбарчых працэдураў, ад якіх сёньня, нажаль, цалкам залежыць вынік “падліку галасоў”, азначае толькі адно – Беларусь у чарговы раз (дзякуючы “дубовасьці” ўласнай адміністратыўна-каманднай сыстэмы й парушэньню абавязковых правілаў дэмакратычнага і свабоднага выбарчага працэсу) даказала, што не выконвае ні ўласнага нацыянальнага заканадаўства, ні міжнародных дамоваў у галіне правоў чалавека.

Дзейсная ўлада ў краіне – не забясьпечвае элемэнтарных правоў уласных грамадзянаў-выбарнікаў, а таксама делегаваных імі ў выбарчыя камісыі назіральнікаў …

Нават, калі дамоўныя бакі (у міжнародна-праўным кантэксьце) будуць вельмі жадаць далучэньня Беларусі да цывілізаванай Эўрапейска-Сусьветнай супольнасьці, яны не змогуць гэтага зрабіць з-за таго, што як міжнародны суб’ект права, краіна пастаянна дыскрэдытуе сябе, прыніжае свой імідж ў пляне дабрасумленнага й надзейнага партнэрства …

І тут, скінуць на кагосьці іншага (празаходне-няправільнага ці ўсходне-нерадзівага) віну за падобны праўны нігілізм і ўпарты дэструктывізм у палітыцы, уладам проста не ўдасца.

Як не імкнулася “прыгожа пахнуць” і выглядаць гэткая “хлебасольная на запрашэньні” “народная намэнклятура”, нават з-пад трайнога слою зялёнай “масьлянай фарбы” і “кітайскага глянцу сьвяточных абгортак”, уважліваму гледачу адкрывалася “тхлявая сутнасьць” і “спрахнелы прымітывізм” падману, на якім яшчэ нешта спрабуе пабудаваць і “шчыра” разважае пра “правільную дэмакратыю” і “няправілную ап-пазыцыю” зусім ардынарны, прадказальны да “апошняй інтанацыі ў голасе” ці літары ў “Дэкрэце №13” – беларускі аўтарытарызм …

Адносіны да ўласных грамадзянаў, да ўласных абавязкаў і адпаведнай адказнасьці – лакмусавая паперка, якую не схаваеш за нацягнутымі ўсьмешкамі ці “праўдзівым” выглядам “БэТэ-шных карцінак” … Ніхто не купляецца больш на падобныя пустышкі.

Пара асэнсаваць, што ключ да пасьпяховасьці дзяржавы Беларусь і ейных грамадзянаў (кожнага з нас, а не ап-пазыцыянэраў ці намэнклятурных-вэртыкальнікаў), ключ да даўгачаканага міру й дабрабыту, упэўненага спакою ў грамадзтве … – у самой улады, ейнай самапавазе й адпаведнай павазе да ўласных грамадзянаў, да Беларускага народу.

“Мяч” (альбо “шайба”, як каму гэта бачыцца) – на баку рэжыма …
І ўся адказнасьць за лёс краіны – ува ўладу трымаючых.
А правілы гульні – толькі адны …
Яны даўно прапісаныя, падпісаныя й абавязковыя для выкананьня ўсімі …

Трымай слова! Выконвай узятыя краінаю дамоўныя абавязкі ў адносінах да ўласных людзей, грамадзянаў … Рэальна прызнай, гарантуй і безумоўна, сумленна рэалізоўвай практычна вядомыя агульнапрызнаныя прынцыпы й нормы міжнароднага права – прапісаныя ў міжнародных дамовах і Канстытуцыі праўныя імпэратывы …

Альбо гэтак, альбо – “футбол” адмяняецца …
Дый любімы “прэзыдэнскі хакей” – у адны вароты – таксама …

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ «ВЫБОРОВ» …

Алексей Лапицкий
ПРАВИЛА ИГРЫ – ДЛЯ ВСЕХ ОДНИ …
ЛИБО ТАК, ЛИБО – “ФУТБОЛ” ОТМЕНЯЕТСЯ
ДА И ЛЮБИМЫЙ “ПРЕЗИДЕНСКИЙ ХОККЕЙ” – В ОДНИ ВОРОТА – ТОЖЕ …

Не выполнение элементарных условий прозрачности и открытости, транспорентности всего избирательного процесса, отсутствие (независимых наблюдателей и представителей разных сторон в составе комиссий) точных и понятных каждому избирательных процедур, от которых сегодня, увы, целиком зависит итог “подсчета голосов”, означает только одно – Беларусь в очередной раз (благодаря “дубовости” собственной административно-командной системы и нарушению обязательных правил демократического и свободного избирательного процесса) доказала, что не исполняет ни собственного национального законодательства, ни международных соглашений в области прав человека.

Действующая власть в стране – не обеспечивает элементарных прав собственных граждан-избирателей, а также направленных ими в избирательные комиссии наблюдателей …
Даже, когда договорные стороны (в международно-правовом контексте) будут очень желать присоединения Беларуси к цивилизованному Европейскому и Мировому сообществу, они не смогут этого сделать из-за того, что как международный субъект права, страна постоянно дискредитирует себя, снижает свой имидж в плане добросовестного и надежного партнёрства …

И тут, сбросить на кого-то другого (прозападно-неправильного или восточно-нерадивого) вину за подобный правовой нигилизм и упрямый деструктивизм в политике, властям просто не получится.
Как бы ни стремилась “красиво пахнуть” и выглядеть этакая “хлебосольная на приглашения” “народная номенклатура”, даже из-под тройного слоя зеленой “масляной краски” и “китайского лоска праздничных обёрток”, внимательному зрителю открывалась “тухлая суть” и “прогнивший примитивизм” обмана, на котором еще что-то пытается построить и “искренне” рассуждает про “правильную демократию” и “неправильную оппозицию” совсем ординарный, предсказуемый до “последней интонации в голосе” лиьо буквы в “Декрете №13” – беларуский авторитаризм …

Отношения к собственным гражданам, к собственным обязанностям и соответствующей ответственности – лакмусовая бумажка, которую не спрячешь за натянутыми улыбками или “правдивым” видом “БэТэ-шных картинок” … Никто не покупается более на подобные пустышки.

Пора осмыслить, что ключ к успеху государства Беларусь и её граждан (каждого из нас, а не оппозиционеров или номенклатурных вертикальщиков), ключ к долгожданному миру и благополучию, уверенному спокойствию в обществе … – в самой власти, её самоуважении и соответствующем уважении к собственным гражданам, к Беларускому народу.
“Мяч” (либо “шайба”, как кому это видеться) – на стороне режима …

И вся ответственность за судьбу страны – у власть придержащих.
А правила игры – только одни …

Они давно прописаны, подписаны и обязательны для исполнения всеми …
Держи слово! Исполняй взятые страной договорные обязательства в отношении собственных людей, граждан … Реально признай, гарантируй и безусловно, честно исполняй на практике известные общепризнанные принципы и нормы международного права – прописанные в международных соглашениях и Конституции правовые императивы …

Либо так, либо – “футбол” отменяется …
Да и любимый “президентский хоккей” – в одни ворота – также …

Licviny-INFA,
Жодзіна.

Паказальна й рэакцыя на сам факт назіраньня – нэрвовая й агрэсыўная … Асабліва там, дзе не ступала нага праваабаронцаў …

Глядзі артыкул: Назіральнік з Жодзіна атрымаў папярэджаньне Акруговай выбарчай камісыі з Лагойску …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*