2009 12/08

Грамадзкае праваабарончае аб’яднаньне“Наша Вясна” не дамаглося адмены рашэньня Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі ў Вярхоўным Судзе.

12 жніўня, заслухаўшы тлумачэньні заяўнікоў і прадстаўніка Міністэрства юстыцыі, меркаваньне пракурора Кострыкавай, якая  лічыць што скарга не падлягае задавальненьню Вярхоўны суд прыходзіць да наступнага: (далей – правапіс першакрыніцы)

Падставай для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грмадскага праваабарончага аб’яднання “Наша Вясна” з’явілася тое, што ў спісах заснавальнікаў аб’яднання  па шэрагу асобаў указаныя звесткі, якія не адпавядаюць рэчаіснасці, або з’яўляюцца скажонымі.

Акрамя таго рэгіструючаму органу было адмоўлена ў магчымасці правесці праверку дакладнасці дакументаў, якія тычацца юрыдычнага адрасу дадзенай арганізацыі. Гарантыйны ліст, адносна прадстаўлення памяшкання, не можа быць прызнаны ў якасці неабходнага для рэгістрацыі яго як дакумента, што падцвярджае наяўнасць у аб’яднання юрыдычнага адрасу. Вышэйназваныя акалічнасці, азначаныя ў лісце Міністэрства юстыцыі, падцвярджаюцца спісамі заснавальнікаў грамадскага праваабарончага аб’яднання “Наша Вясна”, даследаванымі судом дакументамі адносна асабістых даддзеных заснавальнікаў, а таксама далучанымі да справы матэрыяламі, якія маюць дачыненне да праверкі гарантыйнага ліста аб прадстаўленні памяшкання для размяшчэння юрыдычнага адрасу аб’яднання.

Суд лічыць, што ў Міністрэства юстыцыі меліся падставы для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб’яднання “Наша Вясна”. У сувязі з гэтым скарга Бяляцкага, Стэфановіча і Лабковіча не падлягае задавальненню.

Вярхоўны суд лічыць, што довады заяўнікоў аб тым, што указаныя недахопы маглі быць выпраўленыя ў працэсе рэгістрацыі аб’яднання, з’яўляюцца неабгрунтаванымі, паколькі прадстаўленне магчымасці для выпраўлення недахопаў з’яўляецца правам, а не абавязкам Міністэрства юстыцыі.

Іншыя акалічнасці, прыведзеныя  ў лісце Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага праваабарончага  аб’яднання “Наша Вясна” па меркаванню суда не з’яўляюцца падставай для адмовы ў рэгістрацыі аб’яднання.

Прымаючы да ўвагі выкладзенае і кіруючыся артыкуламі 302, 306 ГПК Рэспублікі Беларусь Вярхоўны суд вырашыў Бяляцкаму А.В., Стэфановічу В.К і Лабковічу У.М адмовіць у задавальненьні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб’яднання “Наша Вясна”.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Общественное правозащитное объединение “Наша Вясна” не добилось в Верховном Суде отмены решения Министерства юстиции об отказе в регистрации.

12 августа, заслушав объяснения заявителей и представителя Министерства юстиции, мнение прокурора Костоковой, которая считает, что жалоба не подлежит удовлетворению, Верховный Суд пришел к следующему решению:

Основанием для отказа в государственной регистрации Общественного правозащитного объединения “Наша Вясна” явилось то, что в списках основателей объединения по ряду лиц указаны сведения, которые не соответствуют действительности или являются искаженными.

Кроме того, регистрирующему органу было отказано в возможности провести проверку точности документов, которые касаются юридического адреса данной организации. Гарантийный лист, относительно представления помещения, не может быть признан в качестве необходимого для регистрации его как документа, подтверждающего наличие у объединения юридического адреса. Вышеназванные обстоятельства, указанные в письме Министерства юстиции, подтверждаются списками основателей общественного правозащитного объединения “Наша Вясна”, исследованными судом документами относительно личных данных основателей, а также присоединенными к делу материалами, которые имеют отношение к проверке гарантийного листа о представлении помещения для размещения юридического адреса объединения.

Суд считает, что у Минстерства юстиции имелись основания для отказа в государственной регистрации общественного правозащитного объединения “Наша Вясна”. В связи с этим жалоба Беляцкого, Стефановича и Лабковича не подлежит удовлетворению.

Верховный Суд считает, что доказательства заявителей о том, что указанные недостатки могли быть исправлены в процессе регистрации объединения, являются необоснованными, поскольку предоставление возможности для исправления недостатков является правом, а не обязанностью Министерства юстиции.

Другие обстоятельства, приведенные в письме Министерства юстиции об отказе в регистрации общественного правозащитного объединения “Наша Вясна”, по мнению суда, не являются основанием для отказа в регистрации объединения.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьями 302, 306 ГПК Республики Беларусь Верховный Суд решил Беляцкому А.В., Стефановичу В.К и Лабковичу У.Н. отказать в удовлетворении жалобы на решение Министерства юстиции об отказе в государственной регистрации общественного правозащитного объединения “Наша Вясна”.

Крыніца: www.spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*