2009 23/09
Міністар адукацыі, Радзькоў А.М.

Міністар адукацыі, Радзькоў А.М.

Яны запатрабавалі ад галоўнага службоўца Мінадукацыі безумоўнага выкананьня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь як Асноўнага Закону краіны, а таксама – міжнародных стандартаў права ў галіне грамадзянскіх правоў і свабодаў.

У адказ на атрыманую зь Мінадукацыі чарговую адпіску, бацькі беларускамоўнага вучня, Аляксей Лапцікі й Сьвятлана Лапіцкая, зрабілі свой рашучы пратэст непасрэдна Міністру Адукацыі Рэспублікі Беларусь спадару Радзькову.

Яны нагадалі аб адказнасьці высокіх службоўцаў перад законам за мэтадычную й сыстэматычную дыскрымінацыю іх ды іхнага беларускамоўнага сына Янкі па нацыянальных і моўных прыкметах, за пасьлядоўнае ігнараваньне натуральных запатрабаваньняў іхнай беларускамоўнай сямьі, мэтавае стварэньне штучных перашкодаў і пазбаўленьне права на адукацыю на дзяржаўнай беларускай мове ў Гімназыі №1 горада Жодзіна.

Аляксей Лапіцкі заўважыў, што пра фармальны характар адказу сьведчыць нават такая здавалася б непрыкметная дэталь, як нумар афіцыйнага дакумэнту.

Сапраўды, адказ ад 22.09.2009 утрымлівае такі ж самы рэгістрацыйны нумар, як і папярэдні, ад 08.09.2009.

Відавочна, што й па зьмесьце абедзьве адпіскі фактычна дэманструюць, што Мінадукацыі ў дадзеным канкрэтным пытаньні сёньня нават не імкнецца спыніць парушэньне правоў гармадзянаў на адукацыю ў Жодзіне. Міністэрства проста не выконвае сваіх функцыяў па каардынацыі дзейнасьці адукацыйных установаў у Беларусі й прывядзеньні дзеяньняў іхнага кіраўніцтва, а таксама ўласных пастановаў і дакумэнтаў – у адпаведнасьць з патрабаваньнямі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ды міжнародных стандартаў права, абавязковых для выкананьня ўсімі суб’ектамі права ў краіне.

Такім чынам, кіраўніцтва Мінадукацыі Беларусі, спасылаючыся на абсалютна другасныя ў параўнаньні з імпэратывам Канстытуцыйнага права спасылкі, матывы, перакладаючы адказнасьць на выканаўчыя мясцовыя ворганы ўлады, адмаўляецца выконваць уласныя абавязкі па гарантыях забесьпячэньня права на адукацыю для беларускамоўных грамадзянаў у Беларусі.

У адказах намесьніка Міністра адукацыі К.Фарыны фактычна ігнаруецца склаўшаяся дыскрымінацыйная сытуацыя, не заўважаюцца заяўленыя законныя прозьбы й патрабаваньні грамадзянаў.

Службоўцы нібы самі цалкам пагаджаюцца з усім, што зроблена Жодзінскім выканкамам, які сваім Рашэньнем №928, з спасылкаю на неабходнасьць эканоміі сродкаў, прымусова спыніў далейшае навучаньне па-беларуску беларускамоўнага вучня ў Жодзінскай Гімназыі №1.

У выніку, прадстаўленыя афіцыйныя адказы, насамрэч – не адказваюць ні на воднае пастаўленае пытаньне й запатрабаваньні зваротаў бацькоў Янкі. У іх цалкам ігнаруюцца тлумачэньні, прозьбы й пратэсты дагэтуль дыскрымінуемых беларускамоўных грамадзянаў, актывістаў грамадзянскай суполнасьці й праваабаронцаў у Жодзіне.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Родители Янки Лапицкого из Жодино высказали свой протест Министру Образования Беларуси …

Они затребовали от главного чиновника Минобразования безусловного исполнения Конституции Республики Беларусь как Основного Закона страны, а также – международных стандартов права в области гражданских прав и свобод.

В ответ на полученную из Минобразования очередную отписку, родители беларускоязычного ученика, Алексей Лапицкий и Светлана Лапицкая, сделали свой решительный протест непосредственно Министру Образованию Республики Беларусь господину Радькову.

Они напомнили об ответственности высоких чиновников перед законом за методическую и систематичную дискриминацию их и их беларускоязычного сына Янки по национальным и языковым признакам, за последовательное игнорирование естественных потребностей их беларускоязычной семьи, целенаправленное создание искусственных преград и лишение права на образование на государственном беларуском языке в Гимназии №1 города Жодино.

Алексей Лапицкий заметил, что про формальный характер ответа свидетельствует даже такая казалось бы неприметная деталь, как номер официального дакумента.

Действительно, ответ от 22.09.2009 содержит такой же самый регистрационный номер, как и предыдущий, от 08.09.2009.

Очевидно, что и по содержанию обе отписки фактически демонстрируют, что Минобразования в данном конкретном вопросе сегодня даже не стремится остановить нарушение прав граждан на образование в Жодзино. Министерство просто не исполняет своих функций по координации деятельности образовательных учреждений в Беларуси и приведении действий их руководства, а также собственных постановлений и документов – в соответствие с требованиями Конституции Республики Беларусь и международных стандартов права, обязательных для исполнения всеми суб’ектами права в стране.

Таким образом, руководство Минобразования Беларуси, ссылаясь на абсолютно вторичные в сравнении с императивом Конституционного права ссылки, мотивы, переводя ответственность на исполнительные местные органы власти, отказывается исполнять собственные обязанности по гарантиям абеспечения права на образование для беларускоязычных граждан в Беларуси.

В ответах заместителя Министра образования К.Фарыно фактически игнорируется сложившаяся дискриминационная ситуация, не замечаются заявленные законные просьбы и требования граждан.

Чиновники словно сами целиком согласны со всем, что сделано Жодинским исполкомам, который своим Решением №928, с ссылкой на неабходимость экономии средств, принудительно остановил дальнейшее обучение по-беларуски беларускоязычного ученика в Жодинской Гимназии №1.

В результате, предоставленные официальные ответы, на самом деле – не отвечают ни на один поставленный вопрос и требования обращений родителей Янки. В них целиком игнорируются объяснения, прозьбы и протесты поныне дискриминуемых беларускоязычных граждан, активистов гражданского общества и правозащитников в Жодино.

Дакумэнтальна:

1) Адказ Мінадукацыі ад 21.09.2009 за № 06-1156-К-101-0

2) Зварот бацькоў да Міністра Адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22.09.2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*