2009 24/09
Leanid Sudalenka

Leanid Sudalenka

Нават калі выказаць здагадку, што ўлада за сваімі апанэнтамі сочыць усё 24 гадзіны ў суткі, як аб гэтым сьцьвярджаюць супрацоўнікі міліцыі й ведае аб нашых намерах задоўга да меркаваных падзеяў, ад выкананьня закона яе ніхто не вызваляў. Прынамсі, у Асноўным законе нашай краіны чорным па белым запісана, што дзяржава, усе ейгыя ворганы й службовыя асобы дзейнічаюць у межах Канстытуцыі й прынятых у адпаведнасьці зь ёй актаў заканадаўства (артыкул 7).

Аргумэнты, з дапамогаю якіх улада спрабуе апраўдаць нядаўняе адвольнае затрыманьне больш за 15 сваіх гомельскіх апанэнтаў, не вытрымліваюць аніякае крытыкі. «16.09.2009г. у 16.45 гадзінаў спадар рухаўся ў складзе групы асобаў зь 15 чалавек па пешаходнай частцы вуліцы Палеская ў горадзе Гомелі, тым самым парушыў парадак масавага мэрапрыемства, то бок зьдзейсьніў правапарушэньне па ч.3 арт.23.34 КААП РБ» (з адміністратыўных пратаколаў).

Ідучую па вуліцы да тралейбуснага прыпынку групу людзей улада абвінаваціла ў несанкцыянаваным шэсьці. Цяпер перад супрацоўнікамі міліцыі паўстала практычна невыканальная задача: – пераканаць суд у праўдзівых мэтах ідучых! Хто можа за кожнага з нас сказаць, што мы плянуем альбо, пра што мы думаем, ідучы па вуліцы, калі пры гэтым увагу навакольных мы аніякім чынам не прыцягваем сваімі паводзінамі, то бок публічна нічога не выказваем? Правільна, толькі кожны з нас!

У дадзеным выпадку, за сваіх апанэнтаў усё вырашыла ўлада. Загадзя здагадалася пра іхныя пляны й намеры ды без усялякіх на тое падставаў вырабіла адвольнае, а значыцца незаконнае затрыманьне, абвінаваціўшы кожнага ідучага ў зьдзяйсьненьні правапарушэньня. Паміж іншым, адказнасьць за прад’яўленае правапарушэньне вельмі сур’ёзная – альбо да 1, 750 тысячаў рублёў штрафу альбо арышт да 15 сутак.

Такім чынам, калі складзеныя на гомельскіх апазыцыянэраў 16 пратаколаў дойдуць да суду, супрацоўнікам міліцыі, што рабілі затрыманьне, прыйдзецца хлусіць, то бок ілжесьведчыць у судзе, за што ў нашай краіне, паміж іншым, вызначана, у тым ліку й крымінальная адказнасьць.

Шаснаццаць грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, няхай нават якія не зьяўляюцца прыхільнікамі дзейснае ўлады дадуць суду адназначныя падрабязныя сьведкавыя паказаньні аб маючай месца падзеі. Што ў гэтай сытуацыі распачнуць людзі ў пагонах, што складалі пратаколы? Думаю, будуць ілжэсьведчыць, пераконваючы суд у праўдзівых мэтах ідучых! Прынамсі, хлусіць яны ўжо пачалі. Аднаго з затрыманых на вул. Перамогі міліцыя вінаваціць у тым, што ён рухаўся разам зь іншымі па вул. Палеская, іншых абвінавачваюць у тым, што яны йшлі па вуліцы з партрэтам зьніклага палітыка.

Не бяруся прадказваць, якім будзе пастанова суду. Час цяпер такі.

А для таго, каб суд у пастанове не напісаў: «паказаньні шаснаццаці сьведак суд расцэньвае крытычна, прадстаўленымі з мэтаю пазьбегнуць адказнасьці за зроблены ўчынак, у той час як сьведкавыя паказаньні маёру міліцыі А. зьяўляюцца паслядоўнымі й лагічнымі, ды ўстанаўліваючымі факт зьдзяйсьненьня правапарушэньня», мы павінны праявіць салідарнасьць і зрабіць адкрытае судовае паседжаньне як мага больш публічным.

P.S. Па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» сталічная ўлада ў Менску таксама перашкодзіла апазыцыі правесьці акцыю салідарнасьці зь зьніклымі палітыкамі. Тых грамадзянаў, якія стаялі з партрэтамі ў руках міліцыя разагнала, аднак хлусіць, то бок складаць пратаколы не адважылася.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Л. Судаленко: истинные цели идущих!

Даже если предположить, что власть за своими оппонентами следит все 24 часа в сутки, как об этом утверждают сотрудники милиции и знает о наших намерениях задолго до предполагаемых событий, от исполнения закона ее никто не освобождал. По крайней мере, в Основном законе нашей страны черным по белому записано, что государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (статья 7).

Аргументы, с помощью которых власть пытается оправдать недавнее произвольное задержание более 15 своих гомельских оппонентов, не выдерживают никакой критики. «16.09.2009г. в 16.45 часов гр-н двигался в составе группы лиц из 15 человек по пешеходной части ул. Полесская в г. Гомеле, тем самым нарушил порядок массового мероприятия, т.е. совершил правонарушение по ч.3 ст.23.34 КоАП РБ» (из административных протоколов).

Идущую по улице к троллейбусной остановке группу людей власть обвинила в несанкционированном шествии. Сейчас перед сотрудниками милиции стоит практически невыполнимая задача: – убедить суд в истинных целях идущих! Кто может за каждого из нас сказать, что мы планируем или, о чем мы думаем, идя по улице, если при этом внимание окружающих мы никаким образом не привлекаем своим поведением, т.е. публично ничего не выражаем? Правильно, только каждый из нас!

В данном случае, за своих оппонентов все решила власть. Заранее угадала их планы и помыслы и без всяких на то оснований произвела произвольное, а значит незаконное задержание, обвинив каждого идущего в совершении правонарушения. Между прочим, ответственность за предъявленное правонарушение весьма серьезная – либо до 1, 750 тысяч рублей штрафа либо арест до 15 суток.

Итак, если составленные на гомельских оппозиционеров 16 протоколов дойдут до суда, сотрудникам милиции, производившим задержание, придется врать, т.е. лжесвидетельствовать в суде, за что в нашей стране, между прочим, установлена, в том числе и уголовная ответственность.

Шестнадцать граждан Республики Беларусь, пускай даже не являющиеся сторонниками действующей власти дадут суду однозначные подробные свидетельские показания об имевшем место событии. Что в этой ситуации предпримут составившие протоколы люди в погонах? Думаю, будут лжесвидетельствовать, убеждая суд в истинных целях идущих! По крайней мере, лгать они уже начали. Одного из задержанных на ул. Победы милиция обвиняет, что он двигался вместе с другими по ул. Полесская, других обвиняют в том, что они шли по улице с портретом исчезнувшего политика.

Не берусь предсказывать, каким будет постановление суда. Время сейчас такое.

А для того, что бы суд в постановлении не написал: «показания шестнадцати свидетелей суд расценивает критически, данными с целью избежать ответственности за содеянное, в то время как свидетельские показания майора милиции А. являются последовательными и логическими, устанавливающими факт совершения правонарушения», мы должны проявить солидарность и сделать открытое судебное заседание как можно более публичным.

P.S. По данным правозащитного центра «Весна» столичная власть в Минске также воспрепятствовала оппозиции провести акцию солидарности с исчезнувшими политиками. Стоящих с портретами в руках граждан милиция разогнала, однако врать, т.е. составлять протоколы не решилась.

Праваабаронца Леанід СУДАЛЕНКА (Гомель),
Падрыхтаваў, Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал

2 thoughts on “Леанід Судаленка: праўдзівыя мэты тых, хто ідзе!”

  1. antidoctor says:

    Тема, но есть много нюансов… уже обсуждали её не раз. Кстати когда постишь инфу пиши первоисточник

  2. Alaksiej says:

    На маю думку, вось пра нюансы падрабязьней і варта было б тут … А наконт першакрыніцы … – лепшай першакрыніцы, чым сам аўтар артыкулу – яшчэ не прыдумана … Відавочна, што ён можа сабе дазволіць … выставіць свой матэрыял на розных пляцоўках …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*