2008 16/11

Vybarčy invientar - jak u iluzyjanista- fokusnika15 лістапада прэзыдыюм Палітрады Аб’яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў плян дзеяньняў на бліжэйшы час.

Пасьля дыскусіі вырашана сплянаваць працу на паўгода — менавіта на той тэрмін, які Эўразьвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазыцыйных лідэраў — змаганьне за перагляд выбарчага заканадаўства.

Віктар КарняенкаКаардынатар кампаніі “За свабодныя і справядлівыя выбары” Віктар Карняенка кажа, што пасьля апошняй сустрэчы міністраў замежных спраў краін Эўразьвязу апазыцыі трэба як ніколі ўзважана падыходзіць да сваіх плянаў:

“Наагул, чатыры пункты павінны сёньня нас аб’ядноўваць. Першы — зьмены ў выбарчым заканадаўстве. Другі — адмена артыкулаў Крымінальнага кодэксу, якія дазваляюць палітычны перасьлед. Трэці — канкрэтная дэмакратызацыя мэдыяў. І чацьвёрты — лібэралізацыя і рэгістрацыя дзейнасьці няўрадавых арганізацыяў. Гэта тыя пункты, якія цягам шасьці месяцаў, з нашага пункту гледжаньня, беларускія ўлады павінны выканаць, каб дыялёг працягваўся. Бо дыялёг — гэта ня значыць, што селі прадстаўнікі апазыцыі, уладаў і Эўропы — і вядуць дыскусію”.

Анатоль Лябедзька — лідэр Аб’яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынюе ў АДС, — кажа, што зьмена выбарчага заканадаўства выглядае надзвычай важнай. Да гэтай справы АДС хоча прыцягнуць былых кандыдатаў у дэпутаты:

“Тут трэба раіцца з самымі кандыдатамі на прадмет мажлівасьці збору подпісаў. Трэба так арганізаваць моцны ціск на ўлады, каб усё ж зьмяніць Выбарчы кодэкс. Калі гэтага не рабіць звонку і знутры, дык мы зноўку прыйдзем на прэзыдэнцкую кампанію з тым, каб толькі зноўку атрымаць доказы яе недэмакратычнасьці. А не змагацца за перамогу”.

Перш чым зьбіраць подпісы за зьмяненьне выбарчага заканадаўства, аб’яднаныя дэмсілы заплянавалі правесьці насычаную інфармацыйную кампанію сярод выбарцаў. Яны хочуць, каб да гэтай працы далучылася бальшыня былых кандыдатаў у дэпутаты. Выбарцам панясуць два звароты: агульны — ад АДС і другі — ад кандыдатаў у дэпутаты па канкрэтных акругах.

Паводле spring96.org
Праваабаронцы за свабодныя выбары.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Объединенные демократические силы имеют план действий

15 ноября президиум Политсовета Объединенных демократичных сил Беларуси рассмотрел план действий на ближайшее время.
После дискуссии решенно спланировать работу на полгода – именно на тот срок, который Евросоюз дал беларуским властям. Первая цель оппозиционных лидеров – борьба за пересмотр избирательного законодательства.

Координатор компании “За свободные и справедливые выборы” Виктор Корнеенко говорит, что после последней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза оппозиции надо как никогда взвешенно подходить к своим планам:

“Вообще, четыре пункта должны сегодня нас объединять. Первый – изменения в избирательном законодательстве. Второй – отмена статей Уголовного кодекса, которые допускают политическое преследование. Третий – конкретная демократизация СМИ. И четвёртый – либерализация и регистрация деятельности неправительственных организаций. Это те пункты, которые через шесть месяцев, на наш взгляд, беларуские власти должны соблюсти, чтобы диалог продолжался.
Ведь диалог – это не значит, что сели представители оппозиции, властей и Европы – и ведут дискуссию”.

Анатолий Лебедько – лидер Объединенной гражданской партии, которая теперь председательствует в ОДС, – говорит, что изменение избирательного законодательства выглядит чрезвычайно важным. К этому делу ОДС хочет привлечь бывших кандидатов в депутаты:

“Здесь надо советоваться с самими кандидатами насчёт возможности сбора подписей. Надо так организовать сильное давление на власти, чтобы всё же изменить Избирательный кодекс. Если этого не делать снаружи и изнутри, то мы снова придем на президентскую компанию с тем, чтобы только снова получить доказательства ее недемокротичности. А не сражаться за победу”.

Перед сбором подписей за изменение избирательного законодательства, объединенные демсилы запланировали провести насыщенную информационную компанию среди избирателей.

Они хотят, чтобы к этой работе присоединилось большинство бывших кандидатов в депутаты.

Избирателям понесут два обращения: общее – от ОДС и второе – от кандидатов в депутаты по конкретным округам.

Согласно spring96.org

Правозащитники за свободные выборы.

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*