2009 30/09

“Праваабарончая арганізацыя “Рэпартэры бязь межаў” заклікалі беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных мэдыяў. (далей – правапіс першакрыніцы)

Заява была зроблена неўзабаве пасьля наведваньня Беларусі місіямі міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабодай выказваньняў і разьвіцьця СМІ. “Рэпартэры бяз межаў” пагаджаюцца з наступнай ацэнкай міжнародных экспэртаў, зробленай у выніку іх пяцідзённай паездкі ў Беларусь: “Акрэдытацыя беларускіх журналістаў, якія працуюць на замежныя СМІ, таксама як і рэгістрацыя карпунктаў, абмяжоўваецца дыскрымінацыйнымі і непразрыстымі рашэньнямі беларускіх уладаў”

“Рэпартэры” працягваюць: у адпаведнасьці з новым беларускім Законам аб СМІ ад 8 лютага, дзеля таго, каб працаваць у Беларусі, замежныя СМІ і іх карэспандэнты, мусяць атрымаць акрэдытацыю у беларускім МЗС. На практыцы ж выглядае так: улады адхіляюць ці ігнаруюць большасьць заяваў і такім чынам вымушаюць журналістаў працаваць незаконна.

“Нягледзячы на нашыя неаднаразовыя заклікі, беларускія ўлады працягваюць праяўляць нядобрасумленнасьць, адмаўляючы просьбам на акрэдытацыю журналістаў замежных СМІ”, — гаворыцца ў заяве. Таму мы зноў зьвяртаемся да Міністэрства замежных справаў вывучыць усе гэтыя просьбы і адгукнуцца на іх”.

“Рэпартэры бяз межаў” прыводзяць канкрэтныя прыклады. Размова ідзе пра карэспандэнтаў з тэлеканалу НТВ, якія былі высланыя зь Беларусі з-за адсутнасьці акрэдытацыі. Таксама пра журналістаў Радыё Рацыя і тэлеканала Белсат. У выпадку працягу працоўнай дзейнасьці журналістам пагражаюць штрафы.

Як падкрэсьліваецца ў заяве “Рэпартэраў бяз межаў”, Радыё Рацыя і Белсат зьяўляюцца аднымі зь нямногіх незалежных інфармацыйных СМІ ў Беларусі, а таму беларускаму МЗС было б нядрэнна зрабіць усё, каб спыніць перашкоды ў іх працы. Па словах беларускага ўраду, ён зацікаўлены ва “Усходнім партнэрстве” з ЭЗ. Адпаведна беларускі ўрад павінен прадэманстраваць рэальнае імкненьне да паляпшэньня сытуацыі са свабодай прэсы.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

“Репартёры” требуют не препятствовать зарубежных СМИ

“Правозащитная организация “Репортёры без границ” призвала беларуское правительство не препятствовать работе журналистов зарубежных СМИ.

Заявление было сделано вскоре после посещения Беларуси миссиями международных организаций, которые занимаются защитой прав журналистов, свободой высказываний и развития СМИ. “Репартёры без границ” мирятся со следующей оценкой международных экспертов, сделанной в результате их пятидневной поездки в Беларусь: “Аккредитация беларуских журналистов, которые работают на заграничные СМИ, тоже как и регистрация корпунктов, ограничивается дискриминационными и непрозрачными решениями беларуских властей”

“Репартёры” продолжают: в соответствии с новым беларуским Законом о СМИ от 8 февраля, ради того, чтобы работать в Беларуси, заграничные СМИ и их корреспонденты, должны получить аккредитацию в беларуском МИД. На практике же выглядит так: власти отклоняют или игнорируют большинство заявлений и таким образом вынуждают журналистов работать незаконно.

“Несмотря на наши неоднократные призывы, беларуские власти продолжают проявлять нядобропорядочность, отказывая просьбам на аккредитацию журналистов заграничных СМИ”, — говорится в заявлении. Потому мы вновь обращаемся к Министерству иностранных дел изучить все эти просьбы и откликнуться на их”.

“Репартёры без границ” приводят конкретные примеры. Разговор идет про корреспондентов с телеканала НТВ, которые были высланы с Беларуси из-за атсутствия аккредитации. Также про журналистов Радио “Рацыя” и телеканала Белсат. В случае продолжения рабочей деятельности журналистам угрожают штрафы.

Как падчёркивается в заявлении “Репартёраў без границ”, Радио “Рацыя” и Белсат зьяўляюцца одними из немногих независимых информационных СМИ в Беларуси, а потому беларускому МИД было бы неплохо сделать всё, чтобы остановить преграды в их работе. По словам беларуского правительства, оно заинтересовано в “Восточном партнёрстве” с ЕС. Соответственно беларуское правительство должно продемонстрировать реальное стремление к улучшению ситуации со свободой прессы.

Паводле “Радыё Свабода”,
Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*