2009 09/10

aanСёньня, 9 кастрычніка, напярэдадні Сусветнага дня барацьбы супраць сьмяротнага пакараньня, Камітэт ААН па правах чалавеку пацьвердзіў атрыманьне індывідуальнага звароту Васіля Юзэпчука, асуджанага 29 чэрвеня 2009 года Брэсцкім абласным судом да сьмяротнага пакараньня з канфіскацыяй маёмасьці. (далей – правапіс першакрыніцы)

2 кастрычніка 2009 года пасля абвяшчэння азначэння Судовай калегіі Вярхоўнага Суду Рэспублікі Беларусь смяротны прысуд Васілю Юзэпчуку набыў моц і можа быць выкананы. На гэтым усе нацыянальныя сродкі прававой абароны былі вычарпаныя, пасля чаго ад імя асуджанага быў накіраваны індывідуальны зварот у офіс Вярхоўнага Камісара па правах чалавека ААН у Жэневе.

У скарзе ўказваюцца артыкулы Міжнароднага Пакту пра грамадзянскія і палітычныя правы, якія, паводле меркавання праваабаронцы, былі парушаныя Рэспублікай Беларусь у дачынненні да Васіля Юзэпчука. Гэта артыкулы 6 (пункты 1 і 2), 7, 9 (пункт 3), 14 (пункты 1, 2, 3 (е), 3 (g)) і 26. Гэтыя артыкулы датычацца права на жыццё, забароны катавання, права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, права тэрмінова быць дастаўленым да суддзі з моманту затрымання, права на справядлівы суд і забароны дыскрымінацыі.

Аўтар звароту просіць Камітэт зарэгістраваць зварот у неадкладным парадку і як мага хутчэй звярнуцца да Беларусі як дзяржавы-ўдзельніцы Пакту з просьбай не выконваць смяротны прысуд да разгляду скаргі па сутнасці, каб пазбегнуць невыпраўляльнай судовай памылкі ў дачыненні да ахвяры мяркуемага парушэння.

Беларускія праваабаронцы выказваюць спадзяванні на тое, што скарга будзе зарэгістраваная на працягу некалькіх дзён. Бо ў адваротным выпадку несвоечасовы разгляд звароту будзе бессэнсоўным, паколькі прысуд можа быць прыведзены ў выкананне.

“Падача звароту ў Камітэт ААН па правах чалавека гэта адзіны магчымы міжнародны механізм абароны правоў асуджанага да смяротнага пакарання Юзэпчука. Мы спадзяемся, што беларускія ўлады прыслухаюцца да міжнародных праваабарончых арганізацыяў і не будуць прыводзіць дадзены прысуд у выкананне”, – адзначыў прадстаўнік Праваабарончага Цэнтру “Вясна” Валянцін Стэфановіч.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Сегодня, 9 октября, накануне Всемирного дня борьбы против смертной казни, Комитет ООН по правам человека подтвердил получение индивидуального обращения Василия Юзэпчука, осужденного 29 июня 2009 года Брестским областным судом к смертной казни с конфискацией имущества.

2 октября 2009 года после провозглашения определения Судебной коллегии Верховного Суда Республики Беларусь смертельный приговор Василию Юзэпчуку приобрел силу и может быть исполнен. На этом все национальные средства правовой защиты были исчерпаны, после чего от имени осужденного было направлено индивидуальное обращение в офис Верховного Комиссара по правам человека ООН в Женеве.

В жалобе указываются статьи Международного Пакта о гражданских и политических правах, которые, согласно мнению правозащитника, были нарушены Республикой Беларусь в отношении Василия Юзэпчука. Это статьи 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункт 3), 14 (пункты 1, 2, 3 (е), 3 (g)) и 26. Эти статьи касаются права на жизнь, запрет пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права срочно быть доставленным к судье с момента задержания, права на справедливый суд и запреты дискриминации.

Автор обращения просит Комитет зарегистрировать обращение в неотложном порядке и как можно скорей обратиться к Беларуси как государству-участнику Пакта с просьбой не исполнять смертельный приговор до рассмотрения жалобы по сути, чтобы избежать невыправимой судебной ошибки применительно к жертве предполагаемого нарушения.

Беларуские правозащитники высказывают надежды на то, что жалоба будет зарегистрирована в течение нескольких дней. Ведь в ином случае несвоевременное рассмотрение обращения будет бессмысленным, поскольку приговор может быть приведен в исполнение.

“Подача обращения в Комитет ООН по правам человека это единственный возможный международный механизм защиты прав осужденного к смертельному наказанию Юзэпчука. Мы надеемся, что беларуские власти прислушаются к международным правозащитным организациям и не будут приводить данный приговор в исполнение”, – отметил представитель Правозащитного Центра “Весна” Валентин Стэфанович.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*