Не забірай жыцьцё!
2009 20/10
Галіна Юбко

Галіна Юбко

У інтэрвію БелаПАН сп. Юбко паведаміла, што 19 студзеня 2007 года зьвярнулася ў Мінскі гарвыканкам з заяўкай на правядзенне пікета 50 жанчынамі з усіх рэгіёнаў краіны, якія пацярпелі ад асабліва цяжкіх злачынстваў і якія ня згодныя з рашэньнямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваякоў.

Мэтай акцыі Юбко назвала прыцягненьне ўвагі грамадзтва й дзяржавы да праблемы парушэньня канстытуцыйных правоў і міжнародных дамоваў Беларусі пры разглядзе крымінальных і грамадзянскіх справаў.

«Аднак гарадзкія ўлады мне адмовілі, матывуючы гэта намерам удзельнікаў акцыі ўмяшацца ў дзейнасьць судоў», — паведаміла Юбко.

27 лютага 2007 года яна зьвярнулася ў суд Маскоўскага раёну Менска з скаргаю на неправамерныя дзеяньні гарвыканкаму. 03 красавіка судзьдзя суда Маскоўскага раёну Вольга Гусакова не задаволіла ейную скаргу.

«На працягу васьмі месяцаў я безвынікова зьвярталася ва ўсе судовыя інстанцыі краіны, у тым ліку ў Канстытуцыйны суд. З‑за таго што мае правы не былі адноўленыя айчынным судом, 18 лютага 2009 года я зьвярнулася ў Камітэт па правах чалавека ААН з просьбай прызнаць парушэньне Мінгарвыканкамам правоў на свабоднае выказваньне сваёй думкі й мірныя сходы, дадзеных Міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, да якога далучылася Беларусь», — паведаміла Юбко.

У інтэрвію БелаПАН юрыст Тамара Сяргей зазначыла, што Камітэт па правах чалавека ААН дае шэсьць месяцаў беларускай дзяржаве для тлумачэньня скаргі Юбко. Калі на працягу гэтага тэрміну беларускія чыноўнікі адновяць парушаныя правы Юбко, Камітэт па правах чалавека ААН можа прыныць рашэньне аб спыненьні справы. У адваротным выпадку, паводле словаў юрыста, працэдура разгляду скаргі менчанкі будзе працягвацца да прыняцьця рашэньня.

7 кастрычніка 2004 года ў вёсцы Захараўка Крупскага раёну Менскай вобласьці была забітая й спаленая родная сястра Галіны Юбко. На працягу пяці гадоў менчанка дамагаецца аб’ектыўнага расьследаваньня крымінальнае справы па факце забойства.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Комитет по правам человека ООН в Женеве (Швейцария) принял к рассмотрению жалобу минчанки Галины Юбко.

В интэрв’ю БЕЛАПАН Юбко сообщила, что 19 января 2007 года обратилась в Минский горисполком с заявкой на проведение пикета 50 женщинами со всех регионов страны, которые потерпели от в особенно тяжелых преступлений и которые не согласны с решениями судов по своим гражданским делам и криминальным делам родственников.

Целью акции Юбко назвала привлечение внимания общества и государства к проблеме нарушения конституционных прав и международных договоров Беларуси при рассмотрении криминальных и гражданских дел.

«Однако городские власти мне отказали, мотивируя это намерением участников акции вмешаться в деятельность судов», — сказала Юбко. 27 февраля 2007 года она обратилась в суд Московского района Минска с жалобой на неправомерные действия горисполкома.

3 апреля судья суда Московского района Ольга Гусакова не удовлетворила её жалобу. «В течение восьми месяцев я безрезультативно обращалась во все судебные инстанции страны, в том числе в Конституционный суд.

Из-за того что мои права не были восстановлены отечественным судом, 18 февраля 2009 года я обратилась в Комитет по правам человека ООН с просьбой признать нарушение Мингорисполкомом прав на свободное высказывание своего мнения и мирные собрания, представленных Международным пактом о гражданских и политических правах, к которому присоединилась Беларусь», — сообщила Юбко.

В интервию БЕЛАПАН юрист Тамара Сергей пометила, что Комитет по правам человека ООН даёт шесть месяцев беларускому государству для объяснений по жалобе Юбко. Если в течение этого периода беларуские чиновники восстановят нарушенные права Юбко, Комитет по правам человека ООН может принять решение о прекращении дела. В обратном случае, по словам юриста, процедура рассмотрения жалобы минчанки будет продолжаться до принятия решения.

7 октября 2004 года в деревне Захаровка Крупского района Минской области была убита и сожжена родная сестра Галины Юбко. В течение пяти лет минчанка добивается объективного расследования криминального дела по факту убийства.

Паводле “Наша Ніва”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*