2009 01/11
Беларусі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ

На Беларускім ПРАЎНЫМ ПАРТАЛЕ (by.prava-by.info) зьявіліся звароты з салідарнай падтрымкаю перасьледуемых уладамі актывістаў грамадзянскай супольнасьці, ініцыятыўных грамадзянаў і саміх праваабаронцаў.

Апошнія, займаючыся абаронаю правоў і свабодаў грамадзянаў краіны, нярэдка самі (як іхныя сем’і, блізкія й родныя, дзеці) падвяргаюцца мэтаваму перасьледу й арганізаванаму цкаваньню, псыхалягічнаму ўціску, становяцца мішэнямі й ахвярамі пануючай у краіне сыстэмы падаўленьня грамадзянскага актывізму й ініцыятыўнасьці, грамадзка-палітычнай свабоды й любых формаў іншадумства.

АКТУАЛЬНЫЯ ТЭМЫ Й ЗПАСЫЛКІ НА АРТЫКУЛЫ – у дадатку да гэтага матэрыялу.

А ў публічнай частцы форуму адкрыта новая тэма пад назваю “Калектыўная абарона й салідарная падтрымка”, дзе маецца запрашэньне да адпаведнай інфармацыйнай актыўнасьці на сайце, якое мае наступны зьмест.

ПРАПАНУЮ ТУТ:

1) ВЫСТАЎЛЯЦЬ СПАСЫЛКІ НА АРТЫКУЛЫ адносна любых відаў перасьледу ПРАВААБАРОНЦАЎ, актывістаў грамадзянскай супольнасьці, простых ініцыятыўных грамадзянаў …

2) выказвацца самім і запрашаць сваіх сяброў, калегаў, камэнтаваць адзначаныя артыкулы, а таксама выказвацца адносна іх тут на форуме …

3) выказвацца ў камэнтах пад артыкуламі, а таксама тут, на форуме, як па канкрэтных выпадках перасьледу, гэтак і па адзначанай агульнай, вельмі актуальнай для сучаснае Беларусі тэматыцы …

Мяркую, што падобная неабыякавасьць і актыўнасьць будзе з удзячнасьцю ўспрынятая пацярпелымі ад перасьледу й зможа хоць неяк падтрымаць іх у складанай сытуацыі праўнай абароны й супрацьстаяньня з рэжымам – ЗА ЎЛАСНЫЯ ПЕРАКАНАНЬНІ, ЗА ГРАМАДЗЯНСКІЯ Й ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАВЫ Й СВАБОДЫ, ЗА ПРАВА – “ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА” ва ўласнай краіне.

Артыкулы салідарнасьці й падтрымкі (калі яны маюць аб’ём да 2-3 старонак) можна выстаўляць у гэтым разьдзеле форуму, а таксама дасылаць для публікацыяў на эл.адрэсу: wwwadvart@gmail.com

У гэтым кантэксьце – прапаную таксама зьвярнуць увагу на спэцыяльны разьдзел дадзенага інфарэсурсу ПРАЎНАЯ САЛІДАРНАСЬЦЬ, дзе згрупаваныя ўсе адпаведныя інфаматэрыялы, да якіх можна далучаць уласныя камэнты.

* *

Думаем, што гэтыя прапановы сапраўды вартыя пільнай увагі. А дадзеная даўно запатрабаваная часам ініцыятыва – не застанецца незаўважанай тымі, каму ёсьць што сказаць у падтрымку ўласных сяброў, знаёмых і калегаў, што сутыкнуліся з бюракратычна-намэнклятурным гвалтам, дыскрымінацыяй і наўпростым палітычна матываваным перасьледам з боку дзейснага ў краіне рэжыму.

Слова салідарнасьці заўсёды надае новыя сілы й аптымізм. Узмоцненае калектыўнай падтрамкай і ўвагаю яно – становіцца мацнейшым за любыя “кайданы цынічнай хлусьні”, мэтадычнага зьдзеку й прыніжэньня чалавечае годнасьці, бо адгукаецца ў чалавечых сэрцах хваляю несакрушальнага імкненьня да лепшага. А воля, узмацняемая салідарным словам праўды ў актыўным грамадзянскім дзеяньні, дапамагае пераадолець любыя перашкоды на шляху да СВАБОДЫ.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

На Беларуском ПРАВОВОМ ПОРТАЛЕ (by.prava-by.info) появились обращения с солидарной поддержкой преследуемых властями активистов гражданского общества, инициативных граждан и самих правозащитников.

Последние, занимаясь защитой прав и свобод граждан страны, нередко сами (как их семьи, близкие и родные, дети) подвергаются целевому преследованию и организованной травле, психологическому давлению, становятся мишенями и жертвами господствующей в стране системы подавления гражданского активизма и инициативности, общественно-политической свободы и любых форм инакомыслия.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И ССЫЛКИ НА СТАТЬИ – в приложении к данному материалу.

А а публичной части форума открыта новая тема под названием “Коллективная защита и солидарная поддержка”, где имеется приглашение к соответствующей информационной активности на сайте, имеющее следующее содержание.

ПРЕДЛАГАЮ ЗДЕСЬ:

1) ВЫСТАВЛЯТЬ ССЫЛКИ НА СТАТЬИ относительно любых видов преследований ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, активистов гражданского общества, простых инициативных граждан …

2) высказываться самим и приглашать своих друзей, сослуживцев, комментировать отмеченные инфоматериалы, статьи, а также высказываться непосредственно в этой части форума …

3) размещать здедсь и на портале свои замечания, статьи поддержки и комментарии, как по конкретным случаям преследования, так и по отмечаемой здесь общей, очень актуальной для современной Беларуси тематике …

Полагаю, что подобная небезразличность и активность будет с уважением воспринята потерпевшими от преследований и сможет хотя бы как-то поддержать их в сложной ситуации правовой защиты и противостояния с режимом – ЗА СОБСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ, ЗА ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ, ЗА ПРАВО – “ЛЮДЬМИ НАЗЫВАТЬСЯ” в собственной стране.

Статьи салидарности и поддержки можно выставлять здесь, а также присылать на эл. адрес: wwwadvart@gmail.com

В этом контексте – предлагается также обратить внимание на специальный раздел данного инфоресурса ПРАВОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, где сгруппированы все соответствующие инфоматериалы, к которым можно присоединят собственные комментарии.

* *

Думаем, что эти предложения действительно достойны пристального внимания. А данная давно востребованная временем инициатива – не останется незамеченной теми, кому есть что сказать в поддержку собственных друзей, знакомых и коллег, которые столкнулись с бюрократично-номенклатурным насилием, дискриминацией и прямым политически мотивированным преследованием со стороны действующего в стране режима.

Слово солидарности всегда придает новые силы и оптимизм. Усиленное коллективной поддержкой и вниманием оно – становится сильней любых “оков циничного вранья”, методического издевательства и унижения человеческого достоинства, так как откликается в человеческих сердцах волною несокрушимого стремления к лучшему. А воля, усиленная солидарным словом правды в активном гражданском действии, помогает преодолеть любые преграды на пути к СВОБОДЕ.

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

Алесь Вольны,

by.prava-by.info

*

*

ДАДАТАК

ПУБЛІЧНАЯ ПАДТРЫМКА ПРАВААБАРОНЦАЎ

АКТУАЛЬНЫЯ ТЭМЫ Й ЗПАСЫЛКІ НА АРТЫКУЛЫ

  • Леанід Сьвецік (г. Віцебск) … спасылкі на публікацыі

Верым, што згіне жудасны “цёмны дзень”!

Пятро Кузьняцоў: “Навошта патрэбен беларускі пашпарт?”

Праваабаронцы самі маюць патрэбу ў абароне. І ў першую чаргу ад дзяржавы!

Леанід Мархотка: справа Сьвеціка патрабуе самай пільнай увагі з боку грамадзтва і салідарнасьці

Аляксей Лапіцкі: “Гэта не судовая справа, а палітычная расправа!”

Канстытуцыйны суд прызнаў довады праваабаронцы й вынес рашэньне аб неабходнасьці зьменаў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь …

Вярхоўны суд пакінуў прысуд Сьвеціку бязь зьменаў

Леаніда Сьвеціка пакаралі штрафам у 900 базавых велічыняў

КДБ ПЕРАСЬЛЕДУЕ БЕЛАРУСКІХ ПРАВААБАРОНЦАЎ

Пацярпелыя па справе Леаніда Сьвеціка патрабуюць спыніць судовае паседжаньне

Адкрыты ліст Фундацыі Дамоў Правоў Чалавека ў абарону праваабаронцы Леаніда Сьвеціка

Праваабаронцу Леаніда Сьвеціка дапыталі ў КДБ

Адноўлена крымінальная справа супраць віцебскага праваабаронцы

Павал Сапелка: “События, предшествующие возбуждению уголовного дела, его расследование и направление в суд – это звенья чудовищной провокации, направленной на дискредитацию моего подзащитного”

Актывісты Віцебска пратэстуюць супраць крымінальнага перасьледу праваабаронцы Леаніда Сьвеціка

Леанід Сьвецік: “Я не маньяк, а праваабаронца!”

Паэтка патрабуе з праваабаронцы 7 мільёнаў

Суд над праваабаронцам Леанідам Сьвецікам: новыя сюрпрызы

  • Аляксей Лапіцкі, Сьвятлана Лапіцкая (г. Жодзіна) … спасылкі на публікацыі

Рэацкыя не прымусіла сябе чакаць доўга …

Бацькі Янкі Лапіцкага дамагліся працягу навучаньня сына на роднай мове

Працэс пайшоў …!? Альбо пяцідзённы тайм-аўт Жодзінскіх уладаў – на прыняцьцё рашэньня

Аляксей Лапіцкі (Жодзіна): ПРАЙШОЎ МЕСЯЦ – ШТО Ў ВЫНІКУ? Альбо ЧАГО Ж І КАГО БАЯЦЦА СЛУЖБОЎЦЫ …?!

Уціск на бацькоў беларускамоўнага гімназыста Янкі Лапіцкага з Жодзіна – узмацняецца …

Апошні адказ зь Мінадукацыі Беларусі па Жодзінскай справе … выклікае пытаньні!

Дзеяньні высокіх службоўцаў выканаўчае ўлады па сытуацыі ў Жодзіне – дыскрыімнацыйна зьневажальныя й антыканстытуцыйныя …

Бацькі Янкі Лапіцкага з Жодзіна выказалі свой пратэст Міністру Адукацыі Беларусі …

Дыскрымінацыя па нацыянальнай, моўнай ды палітычнай прыкметах … у Жодзіне

Адказ зь Мінадукацыі – абмінае “вострыя куты” Жодзінскае праблемы

Лінгвацыд! Асьцярожна, дзьверы – зачыняюцца …

Дырэкцыя Гімназыі №1 ў Жодзіне – зачыняе дзьверы перад беларускамоўным вучнем і …!?

Цьвердалобая жодзінская бюракратыя “разьбіла нос” … аб уласную антыбеларускую непахіснасьць

Заўтра Янка зьбіраецца ў Гімназыю, але што яго там чакае …!?

Данілевіч Т.І. лічыць станоўчым рашэньне ўладаў аб прымусе да расейскамоўнай адукацыі Янкі Лапіцкага ў Жодзіне

Уціск на бацькоў беларускамоўнага вучня ў Жодзіне працягваецца

Праваабарончая арганізацыя заявіла аб парушэньні права на беларускамоўную адукацыю ў Жодзіне

Чыноўнікі заварушыліся – кожны імкнецца зразумець, што рабіць ДАЛЕЙ … “пушчаць” ці “не пушчаць” – які будзе ЗАГАД!?

Жодзінскі выканкам – адказ без адказаў …!?

Ці пачнецца навучальны год для Янкі Лапіцкага ў Жодзіне сваечасова …!?

Бацькі Янкі Лапіцкага зьвярнуліся ў Жодзінскі выканкам з адмысловым запытам

За што беларускамоўнага вучня з Жодзіна чакаюць новыя выпрабаваньні? Альбо пры чым тут БЕЛАРУСКІ НАРОД … і … Канстытуцыйнае ПРАВА НА СВАБОДНЫ ВЫБАР …!?

ПРАВА НА БЕЛАРУСКАМОЎНУЮ АДУКАЦЫЮ Ў ЖОДЗІНЕ – ЗНОЎ ПАД ПЫТАНЬНЕМ!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*