2009 06/11
Janka Lapicki

Janka Lapicki

На колькі доўга й на якіх умовах гэта будзе адбывацца адказаць пакуль цяжка, бо пісьмовых адказаў на звароты бацькоў у Жодзінскі выканкам і Гімназыю №1 – дагэтуль так і не паступала.

Аднак, вучня, які па віне службоўцаў прапусьціў цэлую навучальную чвэрць, нядаўна па тэлефоне запрасілі абратна ў Гімназыю №1 для працягу беларускамоўнага навучаньня …

Нагадаем, што з-за неправамернага й дэструктыўнага бязьдзеяньня службоўцаў мясцовае й менскае “выртыкалі” беларускамоўны вучань, сын жодзінскіх праваабаронцаў, сябраў ПЦ “Вясна”, Янка Лапіцкі быў пазбаўлены права на адукацыю на роднай мове й не навучаўся ў Гімназыі №1 горада Жодзіна цэлую чвэрць.

Толькі пасьля чарговага пісьмовага пратэсту бацькоў у бок Міністра Адукацыі Беларусі А.Радзькова й адказу на яго за подпісам намесьніка міністра К.Фарыны, у якім урэшце зьявілася ўзгадка пра наяўную магчымасьць працягу беларускамоўнага навучаньня Янкі ў памяшканьні Гімназыі №1 у Жодзіне – справа, здавалася, зрушыла зь “мёртвае кропкі”.

Аднак, нават пасьля гэтага бацькам не ўдавалася дабіцца хоць нейкага пісьмовага адказу на патрабуемыя для рэалізацыі адзначаемай магчымасьці заявы, сваечасова пададзеныя ў адрас дырэкцыі мясцовай навучальнай установы (першая была пададзена аж 31.08.2009), у тым ліку на заяву – зробленую дадаткова пасьля атрыманьня адказу з Мінадукацыі. Акрамя таго, апошні зварот у выканкам, зроблены напачатку кастрычніку 2009, таксама заставаўся без адказу. У сувязі з гэтым, пацярпелым ад працягу палітычна матываванага перасьледу й дыскрымінацыі па нацыянальнай ды моўнай прыкмеце жодзінцам прыйшлося тэрмінова, перад самым паседжаньнем Камісыі па справах непаўнагадовых Жодзінскага выканкаму, 20.10.2009 падаць заяву ў Жодзінскую пракуратуру.

Пры гэтым, факт – застаецца фактам. Варта было аднаму з вышэйшых каардынуючых суб’ектаў сыстэмы адукацыі (натуральна пад націскам патрабаваньняў бацькоў) узяць на сябе “сьмеласьць” НЕ ПАРУШАЦЬ КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА (і каго толькі пры гэтым прыходзілася баяцца высокім службоўцам !?) ды пісьмова згадаць пра факт існуючай ад самага пачатку навучальнага году магчымасьці для працягу беларускамоўнага навучаньня Янкі ў гімназычнай установе горада Жодзіна, як сыстэма “цьвердалобага” намэнклятурна-каманднага ўціску тут – страціла кропку апоры й забуксавала.

У дадзеных умовах, паседжаньне “Камісыі”, на якую былі выкліканы бацькі беларускамоўнага вучня для аказаньня на іх дадатковага адміністратыўнага ўціску, пераўтварылася ў лікбез для службоўцаў па асновам канстытуцыйнага й міжнароднага права ў галіне правоў чалавека.

Праваабаронца Аляксей Лапіцкі зьвярнуў увагу прысутных на тых поглядах і перакананьнях, натуральных для грамадзянаў незалежнае эўрапескае Беларусі, якія парушаюцца ў спробах рэалізаці дыскрымінацыйнага й цалкам неправамернага Рашэньня №928 Жодзінкага выканкаму аб фактычным пазбаўленьні права на беларускамоўную адукацыю й прымусе да расейскамоўнага навучаньня ягонага беларускамоўнага сына Янкі.

Ён папярэдзіў, што любы суб’ект права, тым больш, які мае ўладныя паўнамоцтвы, адпаведныя абавязкі й адказнасьць – павінен не парушаць асноўныя грамадзянскія й палітычныя правы, замацаваныя ў агульнапрызнаных стандартах і канстытуцыйных нормах права, у палажэньнях дзейснага нацыянальнага заканадаўства, а безумоўна й гарантавана іх выконваць.

У “Камісыю” былі перададзены копіі актуальных дакумэнтаў перапіскі, зробленых заяваў, на якія адсутнічаюць адказы з Гімназыі №1, копія апошняга адказу зь Мінадукацыі, а таксама – апошняга звароту ад 20.10.2009 бацькоў у Жодзінскую пракуратуру па фактах дыскрымінацыі, неправамернага дзеяньня-бязьдзеяньня службоўцаў “вэртыкалі ўлады” і сыстэмы адукацыі, а таксама парушэньня Закона Рэспублікі Беларусь “Аб зваротах грамадзянаў”.

Вынікам падобнай упэўненай, ясна прадстаўленай праўнай ды грамадзянскай пазыцыі, падмацаванай дакумэнтаваным сьведчаньнем неправамерных і дэструктыўных паводзінаў службоўцаў – сталася станоўчая пастанова, для якога загатоўлены загадзя тэкст прэамбулы прыйшлось карэктаваць па сутнасьці. У пастанове адзначаецца, што Жодзінскаму ГАА прадстаўляецца 5-ці дзённы тэрмін для вырашэньня пытаньня далейшага навучаньня непаўнагадовага Янкі Лапіцкага.

Пасьля гэтага да бацькоў Янкі тэлефанавалі з гімназыі й запрашалі абратна ў школу. Па зьвестках настаўнікаў, памяшканьне, зь якога па загадзе дырэктара была ў тэрміновым парадку вынесена парта й дошка, і дзе ўжо была разьмешчана тэхнічная служба школы, прыйшлось абратна рыхтаваць да працягу навучальнага працэсу.

Такім чынам, да атрыманьня хоць нейкай зразумелай канкрэтыкі, зафіксаванай дакумэнтальна ў пісьмовых адказах альбо новых рашэньнях па адзначаемым пытаньні, можна канстатаваць толькі тое, што на дадзеным этапе беларускамоўны гімназыст атрымаў магчымасьць вярнуцца ўва ўласную Гімназыю №1 і мае намер працягваць навучаньне па ранейшай спэцыялізавана-гімназычнай праграме на роднай мове.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Родители Янки Лапицкого добились продолжения обучения сына на родном языке …

Как долго и на каких условиях это будет происходить ответить пока тяжело, т. к. письменных ответов на обращения родителей в Жодинский исполком и Гимназию №1 – поныне так и не поступало.

Однако, ученика, который по вине чиновников пропустил целую учебную четверть, по телефону пригласили абратно в Гимназию №1 для продолжения беларускоязычного обучения …

Напомним, что из-за неправомерного и деструктивного бездействия чиновников местной и минской “вертикали” беларускоязычный ученик, сын жодинских правозащитников, членов ПЦ “Вясна”, Янка Лапицкий был лишен права на образование на родном языке и не обучался в Гимназии №1 города Жодино целую четверть.

Только после очередного письменного протеста родителей в адрес Министра Образования Беларуси А.Родькова и ответа на него за подписью заместителя министра К.Фарино, в котором наконец появилось упоминание про имеющуюся возможность о продолжении беларускоязычного обучения Янки в помещении Гимназии №1 в Жодино – дело, казалось, сдвинулось с “мёртвой точки”.

Однако, даже после этого родителям не удавалось добиться хоть какого-то письменного ответа на требуемые для реализации указанной возможности заявления, своевременно поданные в адрес дирекции местного учебного учреждения (первое было подано аж 31.08.2009), в том числе на заявление – сделанное дополнительно после получения ответа из Минобразования. Кроме того, последнее обращение в исполком, сделанное в начале октября 2009, тоже оставалось без ответа. В связи с этим, потерпевшим от продолжения политически мотивированного преследования и дискриминации по национальному и языковому признаку жодинцам пришлось срочно, перед самым заседанием Комиссии по делам несовершеннолетних Жодинского исполкома, 20.10.2009 подать заявление в Жодинскую прокуратуру.

При этом, факт – остается фактом. Стоило только одному из высших координирующих субъектов системы образования (натурально под давлением требований родителей) взять на себя “смелость” НЕ НАРУШАТЬ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (и кого только при этом приходилось бояться высоким чиновникам!?) и письменно упомянуть про факт существующей с самого начала учебного года возможности для продолжения беларускоязычного обучения Янки в учреждении гимназии города Жодино, как система “твёрдолобого” номенклатурно-командного давления здесь – потеряла точку опоры и забуксовала.

В данных условиях, заседание “Комиссии”, на которую были вызваны родители беларускоязычного ученика для оказания на них дополнительного административного давления, превратилась в ликбез для чиновников по основам конституционного и международного права в области прав человека.

Правозащитник Алексей Лапицкий обратил внимание присутствующих на тех взглядах и убеждениях, естественных для граждан независимой европейской Беларуси, которые нарушаются в попытках реализации дискриминационного и полностью неправомерного Решения №928 Жодинского исполкома о фактическом лишении права на беларускоязычное образование и принуждении к русскоязычному обучению его беларускоязычного сына Янки.

Он предупредил, что любой субъект права, тем более, который имеет властные полномочия, соответствующие обязанности и ответственность – должен не нарушать основные гражданские и политические права, закрепленные в общепризнанных стандартах и конституционных нормах права, в положениях действующего национального законодательства, а безусловно и гарантированно их исполнять.

В “Комиссию” были переданы копии актуальных документов переписки, сделанных заявлений, на которые отсутствуют ответы из Гимназии №1, копия последнего ответа из Минобразования, а также – последнего обращения от 20.10.2009 родителей в Жодинскую прокуратуру по фактам дискриминации, неправомерного действия-бездействия чиновников “вертикали власти” и системы образования, а также нарушения Закона Республики Беларусь “Об обращениях граждан”.

Итогом подобной уверенной, ясно представленной правовой и гражданской позиции, подкрепленной документальным свидетельством неправомерного и деструктивного поведения чиновников – стало положительное постановление, для подписания которого заготовленный заранее текст преамбулы пришлось корректировать по существу. В постановлении отмечается, что Жодинскому ГОО представляется 5-тидневный срок для решения вопроса о дальнейшем обучении несовершеннолетнего Янки Лапицкого.

После этого родителям Янки звонили из гимназии и приглашали обратно в школу. По сведениям учителей, помещение, с которого по приказу директора была в срочном порядке вынесена парта и доска, и где была уже размещена техническая служба школы, пришлось обратно готовить к продолжению учебного процесса.

Таким образом, до получения хотя бы какой-то понятной конкретики, зафиксированной документально в письменных ответах либо новых решениях по отмеченному вопросу, можно констатировать только то, что на данном этапе беларускоязычный гимназист получил возможность вернуться в сваю Гимназию №1 и намерен продолжать обучение по прежней специализированно-гимназической программе на родном языке.

Алесь ЛЕТА

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

5 thoughts on “Бацькі Янкі Лапіцкага дамагліся працягу навучаньня сына на роднай мове”

 1. Ales` Volny says:

  Адбылася чарговая лякальная й верагодна часовая, але вельмі важная перамога ў справе адстойваньня права на адукацыю, якасную гімназычную адукацыю ў Беларусі й па-беларуску …

  Перамога праваабронцаў у супрацьстаяньні з уладаю, якая такім чынам спрабуе аказваць уплыў і шантажаваць актывістаў гамадзкай супольнасьці для дасягненьня вядомай ёй такіх жа непарвамерных мэтаў, як і самі сродкі іх дасягненьня.

  Прымусіць маўчаць альбо адмовіцца ад уласных перакананьняў дзеля захаваньня статус-кво – уплываць праз дзяцей – асноўная задача ідэолягаў падобнага ганебнага палітычна матываванага перасьледу.

 2. барысаўчук says:

  Посьпехаў Алесю й Святлане, а таксама Янке ў процістаяньні чыноўніцкаму свавольству й абароне беларускай мовы

 3. Казлабароды says:

  вытрымкі )

 4. Adaš says:

  Гэтая ўлада па праву мае мець азначэньне «акупацыйная». Нават пад нямецкаю акупацыяю 1941-1944 гадоў беларускія дзеткі мелі свае беларускія школы. А сёньня ў 60-тысячным месту Жодзіна — Беларусу навучацца сваёю моваю нельга! Толькі — моваю нацыянальнае меньшасьці, акупацыйнаю, то бок, Маскальскаю (Расейскаю).

 5. Воронова says:

  Горжусь своими земляками за их преданность родному языку и своим взглядам! Удачи и окончательной победы!!! Москва

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*