2009 03/11
ПЦ "Вясна", Беларусь

ПЦ "Вясна", Беларусь

Праваабаронцы накіравалі зварот у Міністэрства замежных справаў на імя міністра Сяргея Мартынава з нагоды рэгістрацыі ў Камітэце па правах чалавеку ААН індывідуальнага звароту Васіля Юзэпчука, асуджанага да сьмяротнага пакараньня. (далей правапіс – першакрыніцы)

Прадстаўнікі праваабарончай супольнасці Беларусі заклікалі міністра замежных спраў прыняць усе неабходныя меры, скіраваныя на выкананне міжнародных абавязацельстваў, узятых на сябе Рэспублікай Беларусь. Таксама яны настойваюць, каб МЗС у межах сваёй кампетэнцыі накіраваў адпаведным дзяржаўным органам паведамленне Жэнеўскага офіса Вярхоўнага Камісара ААН ад 12 кастрычніка 2009 года пра рэгістрацыю індывідуальнага звароту Васіля Юзэпчука і патрабаванне Камітэта па правах чалавека ААН прыпыніць выкананне смяротнага прысуду да разгляду скаргі па сутнасці.

Згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь п. 5.11 “Палажэння аб Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь” МЗС ажыццяўляе “ кантроль за выкананнем міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі органамі Рэспублікі Беларусь і садзейнічае выкананню міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь”.

Нагадаем, што Рэспубліка Беларусь ратыфікавала Міжнародны Пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і Факультатыўны пратакол да яго. Тым самым дзяржава прызнала кампетэнцыю Камітэта па правах чалавека ААН разглядаць індывідуальныя звароты пра мяркуемае парушэнне якога-небудзь з правоў, выкладзеных у Пакце.

“Мы вырашылі звярнуцца ў дзяржаўныя органы, у кампетэнцыю якіх уваходзіць нагляд за выкананнем пакаранняў, нагляд за законнасцю, а таксама ў Міністэрства замежных спраў, якое каардынуе і сочыць за выкананнем міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь. Мы праінфармавалі гэтыя структуры пра тое, што індывідуальны зварот Васіля Юзэпчука зарэгістраваны Камітэтам па правах чалавека ААН і, згодна з працэдурнымі правіламі Камітэта і абавязацельствамі, узятымі на сябе Рэспублікай Беларусь, дзяржава не павінна выконваць смяротны прысуд да разгляду скаргі па сутнасці.

Мы адмыслова надаем публічнасць гэтым фактам праз сродкі масавай інфармацыі, каб прадстаўнікі адпаведных дзяржаўных органаў не казалі пазней пра тое, што не ведалі пра адпаведнае патрабаванне Камітэта па правах чалавека ААН – не выконваць смяротныя прысуды Васілю Юзэпчуку і Андрэю Жуку да разгляду скаргаў па сутнасці. Мы будзем сачыць за гэтымі справамі”, – адзначыў сябра Праваабарончага цэнтру “Вясна” Валянцін Стэфановіч.

Праваабаронца таксама паведаміў, што аналагічныя звароты атрымаюць генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь Рыгор Васілевіч, міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў і кіраўнік Адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитники направили обращение в Министерство иностранных дел на имя министра Сергея Мартынова по поводу регистрации в Комитете по правам человека ООН индивидуального обращения Василия Юзепчука, осужденного к смертной казни.

Представители правозащитного сообщества Беларуси призывали министра иностранных дел принять все необходимые меры, направленные на выполнение международных обязательств, взятых на себя Республикой Беларусь. Также они настаивают, чтобы МИД в рамках своей компетенции направил соответствующим государственным органам сообщение Женевского офиса Верховного Комиссара ООН от 12 октября 2009 года о регистрации индивидуального обращения Василия Юзепчука и требование Комитета по правам человека ООН приостановить исполнение смертного приговора до рассмотрения жалобы по существу.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь п. 5.11 “Положения о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь” МИД осуществляет “контроль за выполнением международных соглашений Республики Беларусь государственными органами Республики Беларусь и содействует выполнению международных соглашений Республики Беларусь”.

Напомним, что Республика Беларусь ратифицировала Международный Пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему. Тем самым государство признало компетенцию Комитета по правам человека ООН рассматривать индивидуальные обращения о предполагаемом нарушении какого-либо из прав, изложенных в Пакте.

“Мы решили обратиться в государственные органы, в компетенцию которых входит наблюдение за выполнением наказаний, наблюдение за законностью, а также в Министерство иностранных дел, которое координирует и следит за выполнением международных соглашений Республики Беларусь. Мы проинформировали эти структуры о том, что индивидуальное обращение Василия Юзепчука зарегистрировано Комитетом по правам человека ООН и, согласно с процедурными правилами Комитета и обязательствами, взятыми на себя Республикой Беларусь, государство не должно исполнять смертный приговор до рассмотрения жалобы по существу.

Мы специально придаем публичность этим фактам через средства массовой информации, чтобы представители соответствующих государственных органов не говорили после о том, что не знали о соответствующем требовании Комитета по правам человека ООН – не исполнять смертные приговоры Василию Юзепчуку и Андрею Жуку до рассмотрения жалоб по существу. Мы будем следить за этими делами”, – отметил представитель Правозащитного центра “Вясна” Валентин Стефанович.

Правозащитник также сообщил, что аналогичные обращения получат генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий Василевич, министр внутренних дел Анатолий Кулешов и руководитель Администрации президента Республики Беларусь Владимир Макей.

Крыніца spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*